Ktl-icon-tai-lieu

đề cương lịch sử nhà nước và pháp luật việt nam

Được đăng lên bởi Duyên's Melody
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 556 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ: LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM
1. Điều kiện ra đời nhà nước Văn Lang – Âu Lạc.
2. Những điểm đặc thù trong quá trình ra đời nhà nước Văn Lang – Âu Lạc.
3. Những di tồn của thời kì dựng nước đối với quá trình xây dựng và phát triển của nhà nước và pháp luật Việt
Nam trong tiến trình lịch sử.
4. Các giai đoạn phát triển của chính quyền đô hộ phong kiến Trung Hoa ở Âu Lạc.
5. Nguồn và nội dung của pháp luật thời Bắc thuộc.
6. Đặc điểm của nhà nước và pháp luật Việt Nam thời Bắc thuộc.
7. Hệ quả của thời Bắc thuộc đối với quá trình xây dựng và phát triển của nhà nước và pháp luật phong kiến Việt
Nam giai đoạn độc lập tự chủ.
8. Những tư tưởng truyền thống và tư tưởng chính trị - pháp lí cơ bản của nhà nước và pháp luật phong kiến Việt
Nam.
9. Địa vị, quyền lực của vua trong nhà nước phong kiến Việt Nam.
10. Bộ máy Nhà nước quân chủ quý tộc thời Lí – Trần.
11. Bộ máy Nhà nước quân chủ quan liêu chuyên chế thời Lê Thánh Tông và Minh Mệnh.
12. Bộ máy Nhà nước lưỡng đầu thời Lê – Trịnh.
13. Bản chất của nhà nước phong kiến Việt Nam.
14. Yếu tố Trung Hoa và yếu tố Đại Việt trong nhà nước phong kiến Việt Nam.
15. Thành tựu lập pháp của trong nhà nước phong kiến Việt Nam.
16. Hệ thống hình phạt trong pháp luật phong kiến Việt Nam.
17. Chế độ hôn nhân trong pháp luật phong kiến Việt Nam.
18. Chế độ gia đình trong pháp luật phong kiến Việt Nam.
19. Chế độ thừa kế trong pháp luật phong kiến Việt Nam.
20. Chế định hợp đồng trong pháp luật phong kiến Việt Nam.
21. Đặc điểm pháp luật tố tụng phong kiến Việt Nam.
22. Đặc điểm pháp luật phong kiến Việt Nam.
23. Yếu tố Trung Hoa và yếu tố Đại Việt trong pháp luật phong kiến Việt Nam.
24. Đặc điểm của chính quyền và pháp luật Việt Nam thời Pháp thuộc.

Câu 1. Điều kiện ra đời nhà nước của người Việt cổ.
1.Quá trình phát triển kinh tế
Vào đầu thời kì Hùng Vương tương ứng với giai đoạn Phùng Nguyên, công cụ bằng đá vẫn hoàn toàn chiếm ưu
thế vì lúc này đồng còn rất hiếm và thường để chế tác đồ trang sức. Săn bắn, hái lượm vẫn là chủ yếu; trong
trồng trọt vẫn phổ biến là làm nương rẫy.
Trải qua các giai đoạn Đồng Đậu, Gò Mun, nhất là Đông Sơn do công cụ bằng đá dược thay thế dần bằng công
cụ bằng đồng thau và bắt đầu xuất hiện công cụ bằng sắt, nền kinh tế bao gồm nhiều ngành nghề càng phát
triển:
-Về trồng trọt: cư dân hậu kì thời đại đồ đồng và sơ kì thời đại đồ sắt đã mở rộng địa bàn cư trú tràn xuống
chinh phục vùng đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ.Cây trồng chủ yếu là lúa nước, nghề trồng rau củ, cây ...
C NG S B : L CH S NHÀ N C VÀ PHÁP LU T VI T NAMĐỀ ƯƠ Ơ ƯỚ
1. i u ki n ra i nhà n c V n Lang – Âu L c.Đ đờ ướ ă
2. Nh ng i m c thù trong quá trình ra i nhà n c V n Lang – Âu L c. đ đặ đờ ướ ă
3. Nh ng di t n c a th i kì d ng n c i v i quá trình xây d ng và phát tri n c a nhà n c và pháp lu t Vi t ướ đố ướ
Nam trong ti n trình l ch s .ế
4. Các giai o n phát tri n c a chính quy n ô h phong ki n Trung Hoa Âu L c.đ đ ế
5. Ngu n và n i dung c a pháp lu t th i B c thu c.
6. c i m c a nhà n c và pháp lu t Vi t Nam th i B c thu c.Đặ đ ướ
7. H qu c a th i B c thu c i v i quá trình xây d ng và phát tri n c a nhà n c và pháp lu t phong ki n Vi t đ ướ ế
Nam giai o n c l p t ch .đ độ
8. Nh ng t t ng truy n th ng và t t ng chính tr - pháp lí c b n c a nhà n c và pháp lu t phong ki n Vi t ư ư ư ưở ơ ướ ế
Nam.
9. a v , quy n l c c a vua trong nhà n c phong ki n Vi t Nam.Đị ướ ế
10. B máy Nhà n c quân ch quý t c th i Lí – Tr n. ướ
11. B máy Nhà n c quân ch quan liêu chuyên ch th i Lê Thánh Tông và Minh M nh. ướ ế
12. B máy Nhà n c l ng u th i Lê – Tr nh. ướ ưỡ đầ
13. B n ch t c a nhà n c phong ki n Vi t Nam. ướ ế
14. Y u t Trung Hoa và y u t i Vi t trong nhà n c phong ki n Vi t Nam.ế ế Đạ ướ ế
15. Thành t u l p pháp c a trong nhà n c phong ki n Vi t Nam. ướ ế
16. H th ng hình ph t trong pháp lu t phong ki n Vi t Nam. ế
17. Ch hôn nhân trong pháp lu t phong ki n Vi t Nam.ế độ ế
18. Ch gia ình trong pháp lu t phong ki n Vi t Nam.ế độ đ ế
19. Ch th a k trong pháp lu t phong ki n Vi t Nam.ế độ ế ế
20. Ch nh h p ng trong pháp lu t phong ki n Vi t Nam.ế đị đồ ế
21. c i m pháp lu t t t ng phong ki n Vi t Nam.Đặ đ ế
22. c i m pháp lu t phong ki n Vi t Nam.Đặ đ ế
23. Y u t Trung Hoa và y u t i Vi t trong pháp lu t phong ki n Vi t Nam.ế ế Đạ ế
24. c i m c a chính quy n và pháp lu t Vi t Nam th i Pháp thu c.Đặ đ
Câu 1. i u ki n ra i nhà n c c a ng i Vi t c .Đ đ ướ ườ
1.Quá trình phát tri n kinh t ế
Vào u th i kì Hùng V ng t ng ng v i giai o n Phùng Nguyên, công c b ng á v n hoàn toàn chi m u đầ ươ ươ đ đ ế ư
th vì lúc này ng còn r t hi m và th ng ch tác trang s c. S n b n, hái l m v n là ch y u; trong ế đồ ế ườ để ế đồ ă ượ ế
tr ng tr t v n ph bi n là làm n ng r y. ế ươ
Tr i qua các giai o n ng u, Gò Mun, nh t là ông S n do công c b ng á d c thay th d n b ng công đ Đ Đậ Đ ơ đ ượ ế
c b ng ng thau và b t u xu t hi n công c b ng s t, n n kinh t bao g m nhi u ngành ngh càng phát đồ đầ ế
tri n:
-V tr ng tr t: c dân h u kì th i i ng và s kì th i i s t ã m r ng a bàn c trú tràn xu ng ư ờ đạ đồ đồ ơ ờ đạ đồ đ đị ư
chinh ph c vùng ng b ng b c b và b c trung b .Cây tr ng ch y u là lúa n c, ngh tr ng rau c , cây n đồ ế ướ ă
qu ti p t c phát tri n. ế
-Ch n nuôi c ng c y m nh theo à c a tr ng tr tă ũ đượ đẩ đ
-Ngh th công phát tri n m nh:làm g m ngày càng theo h ng th c d ng, ngh d t khá ph bi n, ngh đ ướ ế
úc ng xu t hi n t u th i Hùng V ng và t nh cao giai o n ông S n.đ đồ đầ ươ đạ đỉ đ Đ ơ
Tóm l i trong kho ng 2000 n m TCN s c s n xu t và n n kinh t th i i Hùng V ng t ch còn mang dáng ă ế ờ đạ ươ
d p kinh t t nhiên nguyên th y giai o n u tr i qua nh ng b c phát tri n lâu dài n giai o n cu i ã có ế đ đ ướ đế đ ố đ
nh ng bi n i l n chuy n d n sang n n kinh t s n xu t là ch y u. ế đ ế ế
2.Tình hình phân hóa xã h i
S phát tri n c a s c s n xu t và kinh t gây nên nh ng bi n i trong k t c u xã h i và t o ra s n ph m th ng ế ế đ ế
d trong xã h i, t ó tác ng tr c ti p n phân hóa xã h i.ư đ độ ế đế
-Cu i th i Hùng V ng, nh ng gia ình nh ã ra i và tr thành t bào kinh t xã h i, s chuy n bi n t ch ươ đ đ đờ ế ế ế ế
m u h sang ph h . S nh hình các gia ình nh ã a n nh ng h qu quan tr ng:độ đị đ đ đư đế
1
đề cương lịch sử nhà nước và pháp luật việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương lịch sử nhà nước và pháp luật việt nam - Người đăng: Duyên's Melody
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
đề cương lịch sử nhà nước và pháp luật việt nam 9 10 246