Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương luật đầu tư công

Được đăng lên bởi Trần Kiều Oanh
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 543 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU
LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG
Ngày 18 tháng 6 năm 2014, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội nước Cộng hòa xa
hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đa thông qua Luật đầu tư công. Luật đa được
Chủ tịch nước đa ký Lệnh công bố ngày 30 tháng 6 năm 2014 và có hiệu lực thi
hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG
Trong thời gian qua, đầu tư công đa góp phần quan trọng vào việc xây
dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xa hội và cung ứng các
dịch vụ công; tạo môi trường thúc đẩy phát triển nền kinh tế, xóa đói giảm
nghèo, bảo đảm an sinh xa hội và công bằng xa hội, tăng cường tiềm lực quốc
phòng, an ninh. Tuy nhiên, do hệ thống pháp luật quản lý đầu tư công chưa hoàn
chỉnh và đồng bộ, thiếu các chế tài và biện pháp quản lý, giám sát, nên đa phát
sinh nhiều tồn tại, hạn chế; đầu tư còn dàn trải, phân tán, kế hoạch đầu tư bị cắt
khúc ra từng năm, hiệu quả đầu tư kém. Tình trạng thi công vượt quá vốn kế
hoạch được giao, gây nợ đọng xây dựng cơ bản quá mức, gây áp lực lớn đến cân
đối Ngân sách nhà nước (NSNN) các cấp.
Việc quản lý đầu tư công được quy định rải rác trong nhiều văn bản pháp
luật khác nhau, như: Luật Ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư,
Luật Đầu thầu và các Nghị định, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng
(khóa XI), Thủ tướng Chính phủ đa ban hành Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15
tháng 10 năm 2011 về tăng cường quản lý vốn đầu tư từ NSNN và trái phiếu
Chính phủ. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị này đa khắc phục một bước các tồn
tại, hạn chế nêu trên. Tuy nhiên, đây mới là các giải pháp cấp bách trước mắt,
chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong quản lý đầu tư công một cách toàn
diện, có hệ thống.
Với tình hình thực tế và trước những bất cập, hạn chế, tồn tại nêu trên,
quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng
(khóa XI), thực hiện tái cơ cấu đầu tư, mà trọng tâm là đầu tư công, việc xây
dựng và ban hành Luật đầu tư công là rất cần thiết nhằm tăng cường quản lý sử
dụng có hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước để hướng tới thực hiện mục tiêu
đột phá xây dựng hạ tầng đồng bộ trong thời gian tới.
Quán triệt tinh thần đó, nhằm tạo lập hệ thống cơ sở pháp lý thống nhất,
đồng bộ, nâng cao hiệu quả đầu tư công, dưới sự chỉ đạo của Lanh đạo Quốc
hội, Chính phủ, Luật đầu tư công đa được ngh...
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU
LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG
 !"#$%&
'($)*$+$,---.&/0$12.3 /412.&. 5
"'6 !.&71*/89:+*;<
=>?4
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG
@ABC$0$.3 /.&+30$A:B:*%D
E<:B**FG3FH%&:
E6:I/JB/A CK.LA=MF%+$.+N
OB8NB.N$P%&:/8Q%& CM;<0
#$4@REB*;20N;7.3 / $B
S:.T8FF:8*0N;7PR.&
PMTFJ.3 #EANDFB.386U
KA$>*0N.3 V4@WA/: 50:F
B. 5$BD5.%DE<X8N0D;<;!.FD
.DP !YZ[G4
)*0N;7.3/. 50.6ANAABM:8N
;2$ \12DP !12,DE<12]3 
12]33:6.6F.6"S6'$@' !"^'4
@<*60F_6;38$`$"G@A X]N
Y+$,-[@' !"^'.&8$"S6Pab"@H@@?
:M C0N;7:.3>Z:AF
"^'4)*A=$<*"S6.&UI8 !T
FRAR4@R.D!;NG8A !U
 $.. 5R3.c!AB0N;7.3/B
E*+*4
)!WW<F:A !d8G2FTRAR
0A*60F_6;38$`$"G@A X]N
Y+$,-[<*XG.3 AD;.3/:*%D
E<:8$12.3/;AG3FQ C0N;7Pe
EI+*0NT;<'$ !.= !!<*IR
.%DE<3.T8ABC$!4
A*3.+QB;2*XPf;7G
.T8D$B*0N.3/E !P<S.B'$1&.B
"^'12.3 /.&. 5R%DE</
Đề cương luật đầu tư công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương luật đầu tư công - Người đăng: Trần Kiều Oanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đề cương luật đầu tư công 9 10 731