Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương luật hành chính

Được đăng lên bởi hongquan1712
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 1076 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần thứ nhất
NGÀNH LUẬT HÀNH CHÍNH
TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM
Chương I
HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH:
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN,
CÁC NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
I. CÁC KHÁI NIỆM: HÀNH CHÍNH, QUẢN LÝ, QUẢN
LÝ XÃ HỘI, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
1.1. Khái niệm hành chính
1.2. Khái niệm quản lý, quản lý xã hội
1.2.1. Khái niệm quản lý
1.2.2. Khái niệm quản lý xã hội
Thuật ngữ “quản lý xã hội” có thể hiểu với ba nghĩa khác
nhau:
1. Quản lý trong xã hội
a. Khái niệm “quản lý trong xã hội”
b. Bản chất của quản lý trong xã hội
c. Cơ cấu của quản lý trong xã hội
c.1. Cơ cấu của quản lý trong xã hội dưới trạng thái “tĩnh”
Dưới trạng thái “tĩnh”, tức là dưới trạng thái quản lý đang
dừng lại, đứng yên, cơ cấu của quản lý trong xã hội bao gồm các yếu
tố: chủ thể, khách thể và các quan hệ giữa chúng.
1

c.2. Cơ cấu của quản lý trong xã hội dưới trạng thái “động”
Dưới trạng thái “động”, tức là dưới trạng thái đang hoạt động.
Ở trạng thái này, cơ cấu của quản lý trong xã hội bao gồm nội dung
và các hình thức biểu hiện của nó.
2. Quản lý mang tính chất xã hội
3. Quản lý xã hội theo nghĩa xã hội là khách thể quản lý
1.3. Khái niệm quản lý nhà nước
1.3.1. Bản chất của quản lý nhà nước
Bản chất của quản lý nhà nước là quyền lực nhà nước. Quyền
lực nhà nước được ghi nhận, củng cố bằng pháp luật và được thực
hiện bởi bộ máy nhà nước với cơ sở vật chất – tài chính to lớn, bằng
phương pháp thuyết phục và cưỡng chế.
1.3.2. Quản lý nhà nước hiểu theo nghĩa rộng
Quản lý nhà nước theo nghĩa rộng là toàn bộ mọi hoạt động
của nhà nước nói chung, mọi hoạt động mang tính chất nhà nước,
nhằm thực hiện các nhiệm vụ, chức năng của nhà nước.
1.3.3. Quản lý nhà nước hiểu theo nghĩa hẹp
là hoạt động quản lý do một loại cơ quan đặc biệt thực hiện
mà Hiến pháp và pháp luật nước ta gọi là các cơ quan hành chính nhà
nưoc, còn gọi là hoạt động chấp hành và điều hành nhà nước, hay
thường gọi đơn giản là hoạt động chấp hành và điều hành.
1.3.3.1 Bản chất của hoạt động hành chính nhà nước Việt
Nam
Bản chất của hoạt động hành chính nhà nước được thể hiện
qua chính hai khía cạnh: chấp hành và điều hành.
1.3.3.2 Các đặc trưng của hoạt động hành chính nhà nước
Việt Nam
2

Hành chính nhà nước là loại hoạt động đặc biệt có những đặc
trưng chủ yếu sau đây:
1. Tính tổ chức - điều chỉnh tích cực là chủ yếu
2. Tính chủ động, sáng tạo cao
3. Tính dưới luật
4. Tính chính trị
5. Thâm nhập sâu vào lĩnh vực kinh tế
6. Được bảo đảm về phương diện tổ chức
7. Được bảo đảm về cơ sở vật chất
8. Tính chuyên nghiệp
9. Tính liên tục
...
Phần thứ nhất
NGÀNH LUẬT HÀNH CHÍNH
TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM
Chương I
HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH:
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN,
CÁC NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
I. CÁC KHÁI NIỆM: HÀNH CHÍNH, QUẢN LÝ, QUẢN
LÝ XÃ HỘI, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
1.1. Khái niệm hành chính
1.2. Khái niệm quản lý, quản lý xã hội
1.2.1. Khái niệm quản lý
1.2.2. Khái niệm quản lý xã hội
Thuật ngữ “quản lý hội” thể hiểu với ba nghĩa khác
nhau:
1. Quản lý trong xã hội
a. Khái niệm “quản lý trong xã hội”
b. Bản chất của quản lý trong xã hội
c. Cơ cấu của quản lý trong xã hội
c.1. Cơ cấu của quản lý trong xã hội dưới trạng thái “tĩnh”
Dưới trạng thái “tĩnh”, tức dưới trạng thái quản lý đang
dừng lại, đứng yên,cấu của quản lý trong xã hội bao gồm các yếu
tố: chủ thể, khách thể và các quan hệ giữa chúng.
1
Đề cương luật hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương luật hành chính - Người đăng: hongquan1712
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Đề cương luật hành chính 9 10 671