Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương Luật Hành chính

Được đăng lên bởi npdung1981
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 791 lần   |   Lượt tải: 1 lần
© TÀI LIỆU HÀNH CHÍNH

(DC10000B) ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM
Câu 1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính Việt
Nam?
TRẢ LỜI:
1. Khái niệm:
Luật hành chính là một ngành luật trong hệ thống pháp luật nước ta, bao gồm các
quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong qua 1trình
hoạt động quản lý hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước, các quan hệ xã
hội phát sinh trong quá trình các cơ quan nhà nước xây dựng và ổn định chế độ
công tác nội bộ của mình, các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình cá nhân, tổ
chức thực hiện hoạt động quản lý hành chính đối với các vấn đề do pháp luật qui
định.
2. Đối tượng điều chỉnh:
Đối tượng điều chỉnh của Luật hành chính là các quan hệ xã hội hình thành trong
lĩnh vực quản lý nhà nước. Những quan hệ này gọi là quan hệ quản lý hành chính
nhà nước hay quan hệ chấp hành – điều hành. Nội dung của chúng thể hiện:
- Hoạt động quản lý các công tác xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội,
quốc phòng và an ninh chính trị trong cả nước, ở từng địa phương hay từng ngành.
- Hoạt động kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan nhà nước trong quá trình thực
hiện pháp luật của cơ quan đó.
- Xử lý hành vi vi phạm trật tự quản lý hành chính nhà nước.
- Việc thành lập, cải tiến cơ cấu bộ máy, cải tiến chế độ làm việc và hoàn chỉnh các
quan hệ công tác của các cơ quan nhà nước ...
các quan hệ quan hệ quản lý được quy phạm pháp luật hành chính điều chỉnh rất đa
dạng, đó là các quan hệ quản lý được hình thành trong quá trình các cơ quan hành
chính nhà nước thực hiện chức năng chấp hành – điều hành trên mọi lĩnh vực đời
sống xã hội. Chúng bao gồm các quan hệ điển hình:
a, Giữa cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới theo hệ thống
dọc mà đặc biệt là những cơ quan hành chíng cấp trên với cơ quan hành chính cấp
dưới trực tiếp.
b, Giữa cơ quan cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung với cơ quan
hành chính nhà nước có thhẩm quyền chuyên môn cùng cấp.
c, Giữa cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn cấp trên với cơ
quan hành chíng nhà nước có thẩm quyền chung ở cấp dưới nhằm thực hiện chức
năng theo pháp luật.
d, Giữa những cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn cùng cấp.
e, Giữa cơ quan hành chíng nhà nước ở địa phương với các đơn vị trực thuộc trung
ương đóng tại địa phương đó.
g, Giữa cơ quan hành chính nhà nước với các đơn vị trực thuộc.
h, Giữa cơ quan hành chính nhà nước với các đơn vị kinh tế thuộc các thành phần
kinh t...
© TÀI LIỆU HÀNH CHÍNH
(DC10000B) ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM
Câu 1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính Việt
Nam?
TRẢ LỜI:
1. Khái niệm:
Luật hành chính một ngành luật trong hệ thống pháp luật nước ta, bao gồm các
quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ hội phát sinh trong qua 1trình
hoạt động quản lý hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước, các quan hệ xã
hội phát sinh trong quá trình các quan nhà nước xây dựng ổn định chế độ
công tác nội bộ của mình, các quan hệ hội phát sinh trong quá trình nhân, tổ
chức thực hiện hoạt động quản hành chính đối với các vấn đề do pháp luật qui
định.
2. Đối tượng điều chỉnh:
Đối tượng điều chỉnh của Luật hành chính là các quan hệ hội hình thành trong
lĩnh vực quản nhà nước. Những quan hệ này gọi quan hệ quản lý hành chính
nhà nước hay quan hệ chấp hành – điều hành. Nội dung của chúng thể hiện:
- Hoạt động quản các công tác xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, hội,
quốc phòng và an ninh chính trị trong cả nước, ở từng địa phương hay từng ngành.
- Hoạt động kiểm tra, giám sát đối với các quan nhà nước trong quá trình thực
hiện pháp luật của cơ quan đó.
- Xử lý hành vi vi phạm trật tự quản lý hành chính nhà nước.
- Việc thành lập, cải tiến cơ cấu bộ máy, cải tiến chế độ làm việc và hoàn chỉnh các
quan hệ công tác của các cơ quan nhà nước ...
các quan hệ quan hệ quản lý được quy phạm pháp luật hành chính điều chỉnh rất đa
dạng, đóc quan hệ quản được hình thành trong quá trình các cơ quan hành
chính nhà nước thực hiện chức năng chấp hành điều hành trên mọi lĩnh vực đời
sống xã hội. Chúng bao gồm các quan hệ điển hình:
a, Giữa cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới theo hệ thống
dọc đặc biệt những quan hành chíng cấp trên với quan hành chính cấp
dưới trực tiếp.
b, Giữa quan quan hành chính nhà nước thẩm quyền chung với quan
hành chính nhà nước có thhẩm quyền chuyên môn cùng cấp.
c, Giữa quan hành chính nhà nước thẩm quyền chuyên môn cấp trên với
quan hành chíng nhà nước có thẩm quyền chung cấp dưới nhằm thực hiện chức
năng theo pháp luật.
d, Giữa những cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn cùng cấp.
e, Giữa cơ quan hành chíng nhà nướcđịa phương với các đơn vị trực thuộc trung
ương đóng tại địa phương đó.
g, Giữa cơ quan hành chính nhà nước với các đơn vị trực thuộc.
h, Giữa cơ quan hành chính nhà nước với các đơn vị kinh tế thuộc các thành phần
kinh tế ngoài quốc doanh
http://tailieuhanhchinh.blogspot.com hanhchinh.sales@gmail.com 1
Đề cương Luật Hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương Luật Hành chính - Người đăng: npdung1981
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Đề cương Luật Hành chính 9 10 136