Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 4181 lần   |   Lượt tải: 9 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

1.2. Mã HP/MH:

843034

1.3. Số tín chỉ:

3 (2,1)

1.4. Số tiết:

45 (30,15)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Hình sự (HP2) (843033)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Bộ môn Tư pháp
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Sinh viên biết được vai trò quan trọng của Luật Tố tụng hình sự; những quy định của
pháp luật trong các giai đoạn của tố tụng hình sự. Đồng thời, học phần cung cấp kiến thức
giúp người học tiếp cận với nghề luật và biết được các công việc của các cơ quan tiến
hành tố tụng sau khi ra trường.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Sinh viên hiểu và nhớ được những vấn đề chung của luật tố tụng hình sự; những kiến
thức cơ bản của các giai đoạn tố tụng hình sự cũng như nội dung của từng giai đoạn tố
tụng hình sự.
3.2. Về kỹ năng:
Định hướng cho sinh viên có thể tự học tập và nghiên cứu chuyên sâu về môn học.
Thực hành các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, tổng hợp các vấn đề về nghiệp vụ trong tố
tụng hình sự.
3.3. Về thái độ:
Sinh viên có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu biết đúng đắn về vai trò của môn học,
tăng cường làm việc nhóm, người học chủ động trong hoạt động tự nghiên cứu và nâng
cao nghiệp vụ nghề nghiệp.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Học phần được chia làm 2 phần chính.
Phần 1: Những vấn đề chung của luật tố tụng hình sự . Giúp sinh viên nhớ được các
khái niệm, nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự; Chủ thể, chứng cứ, chứng minh và
các biện pháp ngăn chặn được quy định trong luật tố tụng hình sự.

1

Phần 2: Trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự trong các giai đoạn khởi tố, điều tra,
truy tố, xét xử vụ án hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời giúp sinh
viên hiểu được bản chất, ý nghĩa của thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm cũng như vấn đề hợp
tác quốc tế trong lĩnh vực tố tụng hình sự.
5. Kế hoạch dạy học HP/MH
Nội dung chi tiết HP/MH

Chương 1: Khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ
bản của luật tố tụng hình sự Việt Nam
1.1. Khái niệm, nhiệm vụ của luật tố tụng hình sự
Việt Nam
1.1.1 Khái niệm tố tụng hình sự, đối tượng điều chỉnh,
phương pháp điều chỉnh
1.1.2. Nhiệm vụ của luật tố tụng hình sự Việt Nam
1.2. Các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự Việt
Nam
1.2.1. Khái niệm các nguyên tắc ...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
1.2. Mã HP/MH: 843034
1.3. Số tín chỉ: 3 (2,1)
1.4. Số tiết: 45 (30,15)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Hình sự (HP2) (843033)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Bộ môn Tư pháp
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Sinh viên biết được vai trò quan trọng của Luật Tố tụng hình sự; những quy định của
pháp luật trong các giai đoạn của tố tụng hình sự. Đồng thời, học phần cung cấp kiến thức
giúp người học tiếp cận với nghề luật biết được c công việc của các quan tiến
hành tố tụng sau khi ra trường.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Sinh viên hiểu nhớ được những vấn đề chung của luật tố tụng hình sự; những kiến
thức bản của các giai đoạn tố tụng hình sự cũng như nội dung của từng giai đoạn tố
tụng hình sự.
3.2. Về kỹ năng:
Định hướng cho sinh viên thể tự học tập nghiên cứu chuyên sâu về môn học.
Thực hành các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, tổng hợp các vấn đề về nghiệp vụ trong tố
tụng hình sự.
3.3. Về thái độ:
Sinh viên thái độ học tập nghiêm c, hiểu biết đúng đắn về vai trò của môn học,
tăng cường làm việc nhóm, người học chủ động trong hoạt động tự nghiên cứu nâng
cao nghiệp vụ nghề nghiệp.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Học phần được chia làm 2 phần chính.
Phần 1: Những vấn đề chung của luật tố tụng hình sự . Giúp sinh viên nhớ được các
khái niệm, nguyên tắc bản của luật tố tụng hình sự; Chủ thể, chứng cứ, chứng minh
các biện pháp ngăn chặn được quy định trong luật tố tụng hình sự.
1
ĐỀ CƯƠNG LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 9 10 902