Ktl-icon-tai-lieu

đề cương môn kĩ năng giải quyết tranh chấp trong thương mại

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1386 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI

1.2. Mã HP/MH:

844062

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại quốc tế (844053)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH:
Mục tiêu tổng quát mà HP/MH cần đạt được: Trang bị kiến thức căn bản về tranh chấp
thương mại và giải quyết tranh chấp thương mại và có khả năng nhận diện và áp dụng các
phương thức giải quyết tranh chấp thương mại trong thực tiễn; Thấy được tầm quan trọng
và ý nghĩa của việc áp dụng đúng pháp luật và kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức: Người học có kiến thức căn bản về tranh chấp thương mại và giải
quyết tranh chấp thương mại.
3.2. Về kĩ năng: Có khả năng nhận diện và áp dụng các phương thức giải quyết tranh
chấp thương mại trong thực tiễn.
3.3. Về thái độ: Thấy được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc áp dụng đúng pháp luật
và kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH:
Khái niệm và đặc điểm của tranh chấp thương mại; Sơ lược pháp luật Việt Nam về giải
quyết tranh chấp thương mại; Nhận diện quan hệ tranh chấp; Các phương thức giải quyết
tranh chấp bằng thương lượng, hòa giải, trọng tài và giải quyết bằng tòa án.
5. Kế hoạch dạy học HP/MH
Số
tiết

Nội dung chi tiết HP/MH

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP 15
THƯƠNG MẠI
1. Khái niệm và đặc điểm của tranh chấp thương 05
mại
1.1. Khái niệm
03
1

Hình thức tổ chức/
Phương pháp dạy - học
và kiểm tra, đánh giá
Giảng lý thuyết và kiểm tra
nhóm

1.1.1. Tranh chấp thương mại trong pháp luật thương
mại quốc tế
1.1.2. Khái niệm tranh chấp thương mại trong pháp luật
Việt Nam
1.2. Đặc điểm
02
1.2.1. Đặc điểm phân biệt tranh chấp thương mại với
tranh chấp dân sự
1.2.2. Đặc điểm của tranh chấp thương mại trong pháp
luật Việt Nam
2. Sơ lược pháp luật Việt Nam về giải quyết tranh 10
chấp thương mại
2.1. Từ 1945 đến 1960
2.1.1. Giải quyết bằng con đường hành chính
2.1.2. Giải quyết bằng con đường tư pháp
2.2. Từ 1960 đến nay
2.2.1. Giải quyết bằng trọng tài
2.2.2. Giải quyết bằng tòa án
Chương 2 KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
BẰNG VỤ VIỆC CỤ THỂ
1. Nhận diện quan hệ tranh chấp
1.1. Cơ sở xá...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI
1.2. Mã HP/MH: 844062
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại quốc tế (844053)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH:
Mục tiêu tổng quát mà HP/MH cần đạt được: Trang bị kiến thức căn bản về tranh chấp
thương mại giải quyết tranh chấp thương mại và khả năng nhận diện áp dụng các
phương thức giải quyết tranh chấp thương mại trong thực tiễn; Thấy được tầm quan trọng
và ý nghĩa của việc áp dụng đúng pháp luật và kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức: Người học kiến thức căn bản về tranh chấp thương mại giải
quyết tranh chấp thương mại.
3.2. V năng: Có khảng nhận diện áp dụng các phương thức giải quyết tranh
chấp thương mại trong thực tiễn.
3.3. Về thái độ: Thấy được tầm quan trọng ý nghĩa của việc áp dụng đúng pháp luật
và kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH:
Khái niệm và đặc điểm của tranh chấp thương mại; Sơ lược pháp luật Việt Nam về giải
quyết tranh chấp thương mại; Nhận diện quan hệ tranh chấp; Các phương thức giải quyết
tranh chấp bằng thương lượng, hòa giải, trọng tài và giải quyết bằng tòa án.
5. Kế hoạch dạy học HP/MH
Nội dung chi tiết HP/MH
Số
tiết
Hình thức tổ chức/
Phương pháp dạy - học
và kiểm tra, đánh giá
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP
THƯƠNG MẠI
15
Giảng thuyết kiểm tra
nhóm
1. Khái niệm đặc điểm của tranh chấp thương
mại
05
1.1. Khái niệm 03
1
đề cương môn kĩ năng giải quyết tranh chấp trong thương mại - Trang 2
đề cương môn kĩ năng giải quyết tranh chấp trong thương mại - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
đề cương môn kĩ năng giải quyết tranh chấp trong thương mại 9 10 981