Ktl-icon-tai-lieu

đề cương môn kĩ năng quản trị doanh nghiệp

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 814 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

KỸ NĂNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

1.2. Mã HP/MH:

845063

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại 2 (843103)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp phù hợp với
pháp luật; Giúp cho người học có định hướng để tiếp cận, hiểu đúng và vận dụng chính
xác các quy định của pháp luật trong công tác quản trị; Quản lý và phát triển nguồn nhân
lực lao động trong doanh nghiệp; Vận dụng linh hoạt pháp luật trong việc ký kết và chấm
dứt hợp đồng lao động ; Kỹ năng vận dụng pháp luật về tiền lương nhằm thu hút lao động
giỏi và phát triển nguồn lực lao động trong doanh nghiệp; Kỹ năng vận dụng linh hoạt
pháp luật nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro pháp lý trong quản lý lao động. Quản trị bán
hàng như Lập kế hoạch hoạt động Marketing trực tiếp, Triển khai kế hoạch bán hàng,
Lãnh đạo và quản lý đội ngũ bán hàng. Biết quyết định lựa chọn phù hợp từng phương
cách xử lý theo từng hoàn cảnh và tình huống áp dụng trong thực tế.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp phù hợp với
pháp luật; Giúp cho người học có định hướng để tiếp cận, hiểu đúng và vận dụng chính
xác các quy định của pháp luật trong công tác quản trị; Quản lý và phát triển nguồn nhân
lực lao động trong doanh nghiệp. Quản trị bán hàng như lập kế hoạch hoạt động
Marketing trực tiếp, triển khai kế hoạch bán hàng, lãnh đạo và quản lý đội ngũ bán hàng.
3.2. Về kĩ năng:
Học xong học phần này, sinh viên có thể tham khảo tài liệu, kỹ năng tìm kiếm, đọc văn
bản quy phạm pháp luật, vận dụng giải quyết những tình huống xảy ra trên thực tế liên
quan đến hoạt động quản trị doanh nghiệp như Vận dụng linh hoạt pháp luật trong việc ký
kết và chấm dứt hợp đồng lao động; Kỹ năng vận dụng pháp luật về tiền lương nhằm thu
hút lao động giỏi và phát triển nguồn lực lao động trong doanh nghiệp; Kỹ năng vận dụng
linh hoạt pháp luật nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro pháp lý trong quản lý lao động;
Biết quyết định lựa chọn phù hợp từng phương cách xử lý theo từng hoàn cản...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: KỸ NĂNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
1.2. Mã HP/MH: 845063
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại 2 (843103)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp phù hợp với
pháp luật; Giúp cho người học định hướng để tiếp cận, hiểu đúng vận dụng chính
xác các quy định của pháp luật trong côngc quản trị; Quản phát triển nguồn nhân
lực lao động trong doanh nghiệp; Vận dụng linh hoạt pháp luật trong việc kết chấm
dứt hợp đồng lao động ; Kỹ năng vận dụng pháp luật về tiền lương nhằm thu hút lao động
giỏi và phát triển nguồn lực lao động trong doanh nghiệp; K ng vận dụng linh hoạt
pháp luật nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro pháp lý trong quản lý lao động. Quản trị bán
hàng n Lập kế hoạch hoạt động Marketing trực tiếp, Triển khai kế hoạch bán hàng,
Lãnh đạo quản đội ngũ bán hàng. Biết quyết định lựa chọn phù hợp từng phương
cách xử lý theo từng hoàn cảnh và tình huống áp dụng trong thực tế.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp phù hợp với
pháp luật; Giúp cho người học định hướng để tiếp cận, hiểu đúng vận dụng chính
xác các quy định của pháp luật trong côngc quản trị; Quản phát triển nguồn nhân
lực lao động trong doanh nghiệp. Quản trị bán hàng như lập kế hoạch hoạt động
Marketing trực tiếp, triển khai kế hoạch bán hàng, lãnh đạo và quản lý đội ngũ bán hàng.
3.2. Về kĩ năng:
Học xong học phần này, sinh viên có thể tham khảo tài liệu, kỹ năng tìm kiếm, đọc văn
bản quy phạm pháp luật, vận dụng giải quyết những tình huống xảy ra trên thực tế liên
quan đến hoạt động quản trị doanh nghiệp như Vận dụng linh hoạt pháp luật trong việc ký
kết chấm dứt hợp đồng lao động; Kỹ năng vận dụng pháp luật về tiền lương nhằm thu
hút lao động giỏi phát triển nguồn lực lao động trong doanh nghiệp; Kỹng vận dụng
linh hoạt pháp luật nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro pháp lý trong quản lao động;
Biết quyết định lựa chọn phù hợp từng phương cách x theo từng hoàn cảnh và tình
huống áp dụng trong thực tế
1
đề cương môn kĩ năng quản trị doanh nghiệp - Trang 2
đề cương môn kĩ năng quản trị doanh nghiệp - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
đề cương môn kĩ năng quản trị doanh nghiệp 9 10 649