Ktl-icon-tai-lieu

đề cương môn Luật canh tranh và chống độc quyền thương mại quốc tế

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1783 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

LUẬT CẠNH TRANH VÀ CHỐNG ĐỘC QUYỀN
THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

1.2. Mã HP/MH:

844063

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại quốc tế (844053)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Nội dung học phần Pháp luật về cạnh tranh và chống độc quyền trong thương mại quốc
tế sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận về hiện tượng cạnh tranh, độc quyền,
quy định của pháp luật quốc tế về vấn đề này, biện pháp ngặn chặn, hạn chế và vấn đề giải
quyết tranh chấp có liên quan. Từ đó sinh viên có kỹ năng nhận biết, phân biệt các tranh
chấp và nguồn luật điều chỉnh tương ứng, phát huy khả năng tư duy, lập luận, khẳng định
quan điểm pháp luật và nâng cao kỹ năng tư vấn, giải quyết các tình huống có liên quan
đến cạnh tranh.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức: Sinh viên sẽ lĩnh hội những nội dung: quan điểm của thế giới và
Việt Nam về cạnh tranh, hành vi hạn chế cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh, độc
quyền và chống độc quyền; quy định của pháp luật quốc tế về cạnh tranh và chống độc
quyền; giải quyết tranh chấp liên quan đến hai chế định trên, cũng cố lại những kiến thức
đã được học trong các học phần Luật Thương mại 1, Thương mại 2…Từ đó sinh viên có
kỹ năng nhận biết, phân biệt các tranh chấp và nguồn luật điều chỉnh tương ứng, phát huy
khả năng tư duy, lập luận, khẳng định quan điểm pháp luật và nâng cao kỹ năng tư vấn,
giải quyết các tình huống có liên quan đến cạnh tranh.
3.2. Về kĩ năng: Có kỹ năng tìm, đọc văn bản quy phạm pháp luật quốc gia và điều
ước quốc tế liên quan. Kỹ năng lập luận, khẳng định quan điểm pháp luật và nâng cao kỹ
năng tư vấn, giải quyết các tình huống có liên quan đến cạnh tranh và hình thành kỹ năng
giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế.
3.3. Về thái độ: Nhận thức những kiến thức pháp luật về cạnh tranh sẽ góp phần nâng
cao ý thức pháp luật của sinh viên, tăng cường khả năng tư duy, ý thức, tinh thần học tập,
lập luận, tham gia thảo luận và bảo vệ chính kiến của cá nhân, đam mê khởi nghiệp, ý thức
xây dựng pháp luật và phát triển đất nước.
1

4. Tóm tắt nội dung HP/MH:
Chương1: Khái quát cung về cạnh tranh và chống độc quyền t...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: LUẬT CẠNH TRANH CHỐNG ĐỘC QUYỀN
THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
1.2. Mã HP/MH: 844063
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại quốc tế (844053)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Nội dung học phần Pháp luật về cạnh tranh và chống độc quyền trong thương mại quốc
tế sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận về hiện tượng cạnh tranh, độc quyền,
quy định của pháp luật quốc tế về vấn đề này, biện pháp ngặn chặn, hạn chế và vấn đề giải
quyết tranh chấp liên quan. Từ đó sinh viên kỹ năng nhận biết, phân biệt các tranh
chấp nguồn luật điều chỉnh tương ứng, phát huy khả năng duy, lập luận, khẳng định
quan điểm pháp luật nâng cao kỹ năng vấn, giải quyết các tình huống liên quan
đến cạnh tranh.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức: Sinh viên sẽ lĩnh hội những nội dung: quan điểm của thế giới
Việt Nam về cạnh tranh, hành vi hạn chế cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh, độc
quyền chống độc quyền; quy định của pháp luật quốc tế về cạnh tranh chống độc
quyền; giải quyết tranh chấp liên quan đến hai chế định trên, cũng cố lại những kiến thức
đã được học trong các học phần Luật Thương mại 1, Thương mại 2…Từ đó sinh viên
kỹ năng nhận biết, phân biệt các tranh chấp nguồn luật điều chỉnh tương ứng, phát huy
khả năng duy, lập luận, khẳng định quan điểm pháp luật nâng cao kỹ năng vấn,
giải quyết các tình huống có liên quan đến cạnh tranh.
3.2. Về năng: kỹ năng tìm, đọc văn bản quy phạm pháp luật quốc gia điều
ước quốc tế liên quan. Kỹ năng lập luận, khẳng định quan điểm pháp luật ng cao kỹ
năng vấn, giải quyết các tình huống có liên quan đến cạnh tranh hình thành kỹ năng
giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế.
3.3. Về thái độ: Nhận thức những kiến thức pháp luật về cạnh tranh sẽ góp phần nâng
cao ý thức pháp luật của sinh viên, tăng cường khả năng duy, ý thức, tinh thần học tập,
lập luận, tham gia thảo luận và bảo vệ chính kiến của cá nhân, đam mê khởi nghiệp, ý thức
xây dựng pháp luật và phát triển đất nước.
1
đề cương môn Luật canh tranh và chống độc quyền thương mại quốc tế - Trang 2
đề cương môn Luật canh tranh và chống độc quyền thương mại quốc tế - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
đề cương môn Luật canh tranh và chống độc quyền thương mại quốc tế 9 10 149