Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT ĐẤT ĐAI

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2585 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

LUẬT ĐẤT ĐAI

1.2. Mã HP/MH:

843038

1.3. Số tín chỉ:

3 (3,0)

1.4. Số tiết:

45 (45,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Dân sự HP1 (843029)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Môn học trang bị cho người học những kiến thức pháp lý cơ bản về đất đai và pháp
luật về đất đai như khái niệm, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh của ngành
luật; các nguyên tắc cơ bản của Luật Đất đai; chế độ sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai;
quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất và những quy định về chuyển quyền sử dụng
đất; đồng thời trang bị cho người học kỹ năng lập hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng và soạn thảo các loại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Sau khi học xong, người học có được kiến thức pháp lý cơ bản về đất đai như khái
niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh của Luật Đất đai, chế độ sở hữu và các nguyên
tắc cơ bản trong quản lý và sử dụng đất đai.
3.2. Về kĩ năng:
Người học có thể tự mình xác định loại đất, lập các hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất,
các loại hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất để thực hiện quyền và nghĩa vụ công
dân trong lĩnh vực đất đai.
3.3. Về thái độ:
Qua môn học, sinh viên sẽ có thái độ tuân thủ pháp luật, vận dụng pháp luật cho việc
kinh doanh liên quan đến bất động sản và tăng cường pháp chế trong pháp luật đất đai.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Học phần bao gồm các nội dung chủ yếu như khái niệm ngành luật đất đai, các nguyên
tắc cơ bản của luật đất đai; Khái niệm và nội dung quản lý nhà nước về đất đai, địa vị pháp
lý của người sử dụng đất, phân loại đất và thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng
đất; Thanh tra và xử lí vi phạm pháp luật về đất đai; Tranh chấp đất đai và khiếu nại, tố
cáo về đất đai.
1

5. Kế hoạch dạy học HP/MH
Số
tiết

Nội dung chi tiết HP/MH

Chương 1. Những vấn đề lý luận cơ bản về ngành 03
luật đất đai.
Khái niệm ngành luật đất đai
Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh
của ngành luật đất đai
1.3 Các nguyên tắc cơ bản của ngành luật đất đai
1.4 Quan hệ pháp luật đất đai
1.5 Nguồn của ngành luật đất đai
Chương 2. Quản lí nhà nước về đất đai
2.1 Khái niệm quản lí nhà...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: LUẬT ĐẤT ĐAI
1.2. Mã HP/MH: 843038
1.3. Số tín chỉ: 3 (3,0)
1.4. Số tiết: 45 (45,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Dân sự HP1 (843029)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Môn học trang bị cho người học những kiến thức pháp bản về đất đai pháp
luật về đất đai như khái niệm, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh của ngành
luật; c nguyên tắc bản của Luật Đất đai; chế độ sở hữu, quản sử dụng đất đai;
quyền nghĩa vụ của người sử dụng đất những quy định về chuyển quyền sử dụng
đất; đồng thời trang bị cho người học kỹ năng lập hồ chuyển quyền sử dụng đất, cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng và soạn thảo các loại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Sau khi học xong, người học được kiến thức pháp bản về đất đai như khái
niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh của Luật Đất đai, chế độ sở hữu c nguyên
tắc cơ bản trong quản lý và sử dụng đất đai.
3.2. Về kĩ năng:
Người học thể tự mình xác định loại đất, lập các hồ chuyển quyền sử dụng đất,
các loại hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất để thực hiện quyền nghĩa vụ ng
dân trong lĩnh vực đất đai.
3.3. Về thái độ:
Qua môn học, sinh viên sẽ thái độ tuân thủ pháp luật, vận dụng pháp luật cho việc
kinh doanh liên quan đến bất động sản và tăng cường pháp chế trong pháp luật đất đai.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Học phần bao gồm các nội dung chủ yếu như khái niệm ngành luật đất đai, các nguyên
tắc cơ bản của luật đất đai; Khái niệm và nội dung quản lý nhà nước về đất đai, địa vị pháp
của người sử dụng đất, phân loại đất thủ tục hành chính trong quản lý sử dụng
đất; Thanh tra xử vi phạm pháp luật về đất đai; Tranh chấp đất đai khiếu nại, tố
cáo về đất đai.
1
ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT ĐẤT ĐAI - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT ĐẤT ĐAI - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT ĐẤT ĐAI 9 10 226