Ktl-icon-tai-lieu

Đề Cương Môn Luật Hiến Pháp 2

Được đăng lên bởi Tđ Minh Ngọc
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 511 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tđ Minh Ng ọ c - K38K Lu ậ t h ọ c

LUẬT HIẾN PHÁP VIỆT NAM 2
Chương 1: BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Câu 1: Phân tích khái niệm bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
Khái niệm: Bộ máy nhà nước bao gồm các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa
phương, liên kết chặt chẽ với nhau tạo thành một thể thống nhất, một hệ thống các cơ quan
nhà nước hay còn gọi là bộ máy nhà nước. Bộ máy nhà nước đó được tổ chức và hoạt động
theo những nguyên tắc luật định.
Cơ quan nhà nước là bộ phận cấu thành bộ máy nhà nước, là tổ chức (cá nhân) mang
quyền lực nhà nước được thành lập và có thẩm quyền theo quy đinh của pháp luật nhằm
thực hiện nhiệm vụ và chức năng của nhà nước.
Căn cứ vào trật tự hình thành cũng như tính chất, vị trí, chức năng của các cơ quan nhà
nước, thì bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm bốn hệ thống:
Hệ thống các cơ quan quyền lực nhà nước ( hay còn gọi là các cơ quan đại diện): bao gồm
Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp do nhân dân trực tiếp bầu ra thay mặt nhân dân
thực hiện quyền lực nhà nước.
Hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước (hay còn gọi là các cơ quan hành chính nhà nước):
bao gồm Chính phủ, các bộ, các cơ quan ngang bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban
nhân dân các cấp và các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân. Chức năng chủ yếu của các cơ
quan này là quản lý hành chính nhà nước.
Hệ thống các cơ quan xét xử: bao gồm Tòa án nhân dân tối cao,Tòa án nhân dân cấp cao,
Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án quân sự các cấp. Các cơ quan
này có chức năng xét xử.
Hệ thống các cơ quan kiểm sát: bao gồm Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân
dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện kiểm
sát quân sự các cấp. Các cơ quan này có chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp và thực hiện
quyền công tố.
Ngoài bốn hệ thống các cơ quan nhà nước nói trên, trong tổ chức bộ máy nhà nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam còn có Chủ tịch nước - Nguyên thủ quốc gia (người đứng
đầu nhà nước), có chức năng thay mặt nhà nước về đối nội và đối ngoại; Hội đồng bầu cử
quốc gia do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và chỉ đạo,
hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Kiểm toán nhà nước là cơ
quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán
việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

Câu 2: Trình bày các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nư...
Tđ Minh Ng c - K38K Lu t h c
LU T HI N PHÁP VI T NAM 2
Chương 1: BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Câu 1:
Khái niệm !"#$%&$"'(')
*"+,-(./0$1 234+3"#$
5,67'8'9:;0 1'
< =$->,$?')6
,*?4$+,:;@A
#$B,C'9,?*08D#$B< #$'**,$?E
C0F0;G6
G;0 &?CHI4+0)&J+;G"#$
+H  !
Hệ thống các cơ quan quyền lực nhà nước@5,"#$'1KA: !
L$30M'!K4*K K&CN(*O$&.K
C#$B,C6
Hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước @5,"#$JA:
 !J*++"#$+"#$$J*+P
K4*0"#$$PK6;G($"
#$,#$Q,RJ6
Hệ thống các cơ quan xét xử: !SK3 +SK4* +
SK4*T+SK4*$+S#$UC4*6"#$
8;GVW6
Hệ thống các cơ quan kiểm sát: !2UK3 +2U
K4* +2UK4*T+2UK4*$+2
U#$UC4*6"#$8;G2U 1'**0C
#$BX36
 33"#$8&-+&  :;
 8Chủ tịch nước - Nguyên thủ quốc gia@Y';
'O$A+8;G.0B'30'3 1ZHội đồng bầu cử
quốc giaK L$3,?*+80F:;O$W'12$L$30T'1 +
K[XO$W'12$M'!K4*ZKiểm toán nhà nước,"
#$K L$3,?*+ 1'',?*T$< **,$?+C2 
0#$Q,R+UWKFJ+UQX6
Đề Cương Môn Luật Hiến Pháp 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề Cương Môn Luật Hiến Pháp 2 - Người đăng: Tđ Minh Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
Đề Cương Môn Luật Hiến Pháp 2 9 10 727