Ktl-icon-tai-lieu

đề cương môn pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 854 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG

1.2. Mã HP/MH:

844065

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Dân sự (HP2) (843030)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Nội dung học phần sẽ giúp sinh viên: nội dung học phần sẽ cung cấp cho sinh viên
những kiến thức cơ bản về những quy định của pháp luật trong việc bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng, nghĩa vụ của những cá nhân, tổ chức liên quan.Từ đó, giúp sinh viên có
kiến thức, kinh nghiệm, phát triển hơn nữa óc tư duy và khả năng lập luận sắc bén, kỹ
năng tư vấn giải quyết các tình huống pháp lý liên quan.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức: sinh viên sẽ nhận thức những nội dung cơ bản: quyền và nghĩa vụ cơ
bản của người tiêu dùng, những nguyên tắc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nghĩa vụ và
trách nhiệm của các nhân, tổ chức trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quản lý
nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giải quyết tranh chấp giữa
người tiêu dùng với cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ…từ đó giúp sinh viên, cũng cố,
hình thành và mở rộng kiến thức, phát triển khả năng tư duy và lập luận, vận dụng kiến
thức pháp luật trong giải quyết các tình huống pháp lý liên quan, bảo vệ quyền lợi cho
chính mình và khả năng tư vấn trong lĩnh vực nàyử.
3.2. Về kĩ năng: Học xong học phần này, sinh viên có kỹ năng tham khảo tài liệu, kỹ
năng tìm kiếm, đọc văn bản quy phạm pháp luật, cũng cố, hình thành và mở rộng kiến
thức, phát triển khả năng tư duy và lập luận, vận dụng kiến thức pháp luật trong giải quyết
các tình huống pháp lý liên quan, bảo vệ quyền lợi cho chính mình và khả năng tư vấn
trong lĩnh vực này.
3.3. Về thái độ: Từ việc có những kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng luật, góp phần vào việc hình thành, nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên; Tăng
cường khả năng tư duy, ý thức, tinh thần học tập, lập luận, tham gia thảo luận và bảo vệ
chính kiến của cá nhân, đam mê hoạt động kinh doanh và có kỹ năng tư vấn, giải quyết tốt
các tình huống pháp lý trong hoạt động thương mại.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH:
1

Nội dung học phần mô tả về hoạt động thương mại của thương nhân, cơ...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG
1.2. Mã HP/MH: 844065
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Dân sự (HP2) (843030)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Nội dung học phần sẽ giúp sinh viên: nội dung học phần sẽ cung cấp cho sinh viên
những kiến thức bản về những quy định của pháp luật trong việc bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng, nghĩa vụ của những nhân, tổ chức liên quan.Từ đó, giúp sinh viên
kiến thức, kinh nghiệm, phát triển hơn nữa óc duy khả năng lập luận sắc bén, kỹ
năng tư vấn giải quyết các tình huống pháp lý liên quan.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức: sinh viên sẽ nhận thức những nội dung cơ bản: quyền và nghĩa vụ cơ
bản của người tiêu dùng, những nguyên tắc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nghĩa vụ
trách nhiệm của các nhân, tổ chức trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quản
nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giải quyết tranh chấp giữa
người tiêu dùng với nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ…từ đó giúp sinh viên, cũng cố,
hình thành mở rộng kiến thức, phát triển khả năng duy lập luận, vận dụng kiến
thức pháp luật trong giải quyết các tình huống pháp liên quan, bảo vệ quyền lợi cho
chính mình và khả năng tư vấn trong lĩnh vực nàyử.
3.2. Về năng: Học xong học phần này, sinh viên k năng tham khảo tài liệu, kỹ
năng tìm kiếm, đọc văn bản quy phạm pháp luật, cũng cố, hình thành mở rộng kiến
thức, phát triển khả năng tư duy và lập luận, vận dụng kiến thức pháp luật trong giải quyết
các tình huống pháp liên quan, bảo vệ quyền lợi cho chính mình khả năng vấn
trong lĩnh vực này.
3.3. Về thái độ: Từ việc những kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng luật, góp phần vào việc hình thành, nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên; Tăng
cường khả năng duy, ý thức, tinh thần học tập, lập luận, tham gia thảo luận bảo vệ
chính kiến của cá nhân, đam mê hoạt động kinh doanhcó kỹ năng tư vấn, giải quyết tốt
các tình huống pháp lý trong hoạt động thương mại.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH:
1
đề cương môn pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng - Trang 2
đề cương môn pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề cương môn pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng 9 10 525