Ktl-icon-tai-lieu

đề cương môn pháp luật về đầu tư

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2121 lần   |   Lượt tải: 6 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ

1.2. Mã HP/MH:

845101

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại 2 (843103)
- Đòi hỏi môn song hành: Pháp luật về cạnh tranh (845102)
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Truyền đạt cho người học những kiến thức cơ bản của pháp luật Việt Nam liên
quan đến những vấn đề cơ bản về pháp luật đầu tư của Việt Nam. Hướng dẫn cho người
học thành thạo năng lực thu thập, xử lý thông tin, sử dụng phương tiện hiện đại để truy cập
thông tin dữ liệu pháp lý liên quan đến các quy trình, thủ tục đầu tư và triển khai dự án đầu
tư, các biện pháp bảo đảm về khuyến khích đầu tư trong pháp luật hiện hành của nước ta.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức: Hiểu được Khái niệm về đầu tư và pháp luật đầu tư, đặc điểm và
sự phân loại các dự án đầu tư; Trình bày được những quy định của pháp luật về tổng quan
các biện pháp bảo đảm đầu tư và các biện pháp khuyến khích đầu tư. Nhớ được các quy
định của pháp luật cũng như tổng quan về đầu tư trực tiếp theo hợp đồng, quy chế pháp lý
về các khu kinh tế đặc biệt, cũng như sự quản lý của nhà nước đối với các khu kinh tế đặc
biệt trong pháp luật đầu tư. Trình bày được các vấn đề liên quan khái niệm, thẩm quyền và
thủ tục cấp phép đầu tư đối với các dự án đầu tư kinh doanh vốn nhà nước, ngoài ra khái
quát về đầu tư ra nước ngoài và pháp luật đầu tư ra nước ngoài trong pháp luật hiện hành
về đầu tư.
3.2. Về kĩ năng: Hình thành và phát triển kỹ năng tổng hợp, so sánh, phân tích,
đánh giá và xây dựng lập luận để giải quyết tình huống cụ thể liên quan đến quy trình, thủ
tục đầu tư và triển khai các dự án đầu tư của các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư. Phát
triển Kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm và kỹ năng bình luận, diễn đạt, thuyết trình trước
công chúng. Phát triển kỹ năng tư duy, sáng tạo, khám phá tìm tòi, trau dồi và phát triển
năng lực đánh giá và tự đánh giá.
3.3. Về thái độ: Hình thành sự chủ động trong bổ sung, củng cố và nâng cao trình
độ nhận thức của người học về các vấn đề thuộc khái niệm đầu tư trong khoa học luật đầu
tư và hệ thống môn học luật đầu tư. Chủ động vận dụng kiến thức đã học để phân tích và
giải quyết các vấn đề chung về ...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ
1.2. Mã HP/MH: 845101
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại 2 (843103)
- Đòi hỏi môn song hành: Pháp luật về cạnh tranh (845102)
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Truyền đạt cho người học những kiến thức bản của pháp luật Việt Nam liên
quan đến những vấn đ bản về pháp luật đầu của Việt Nam. Hướng dẫn cho người
học thành thạo năng lực thu thập, xử lý thông tin, sử dụng phương tiện hiện đại để truy cập
thông tin dữ liệu pháp lý liên quan đến các quy trình, thủ tục đầu tư và triển khai dự án đầu
tư, các biện pháp bảo đảm về khuyến khích đầu tư trong pháp luật hiện hành của nước ta.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức: Hiểu được Khái niệm về đầu và pháp luật đầu tư, đặc điểm
sự phân loại các dự án đầu tư; Trình bày được những quy định của pháp luật về tổng quan
các biện pháp bảo đảm đầu tư và các biện pháp khuyến khích đầu . Nhớ được các quy
định của pháp luật cũng như tổng quan về đầu trực tiếp theo hợp đồng, quy chế pháp
về các khu kinh tế đặc biệt, cũng như sự quản lý của nhà nước đối với các khu kinh tế đặc
biệt trong pháp luật đầu tư. Trình bày được các vấn đề liên quan khái niệm, thẩm quyền
thủ tục cấp phép đầu đối với các dự án đầu kinh doanh vốn nhà ớc, ngoài ra khái
quát về đầu ra ớc ngoài pháp luật đầu ra ớc ngoài trong pháp luật hiện hành
về đầu tư.
3.2. Về năng: Hình thành và phát triển kỹ năng tổng hợp, so sánh, phân tích,
đánh giá xây dựng lập luận để giải quyết tình huống cụ thể liên quan đến quy trình, thủ
tục đầu triển khai các dự án đầu tư của các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư. Phát
triển K năng cộng c, làm việc nhóm kỹ năng bình luận, diễn đạt, thuyết trình trước
công chúng. Phát triển k năng tư duy, sáng tạo, khám p m tòi, trau dồi và phát triển
năng lực đánh giá và tự đánh giá.
3.3. Về thái độ: nh thành sự chủ động trong bổ sung, củng cố nâng cao trình
độ nhận thức của người học về các vấn đề thuộc khái niệm đầu trong khoa học luật đầu
hệ thống môn học luật đầu tư. Chủ động vận dụng kiến thức đã học để phân tích và
giải quyết các vấn đề chung về luật đầu trong đó c trọng v c biện pháp bảo đảm
1
đề cương môn pháp luật về đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương môn pháp luật về đầu tư - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
đề cương môn pháp luật về đầu tư 9 10 814