Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG MÔN PHÁP LUẬT VỀ HÀNG HẢI

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1515 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

PHÁP LUẬT VỀ HÀNG HẢI

1.2. Mã HP/MH:

844056

1.3. Số tín chỉ:

3 (3,0)

1.4. Số tiết:

45 (45,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (843069)
- Đòi hỏi môn song hành: Pháp luật về xuất, nhập khẩu (844055)
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Truyền đạt cho người học những kiến thức cơ bản của pháp luật Việt Nam nói
chung và những kiến thức cần thiết của luật Hàng hải nói riêng để vận dụng trong công tác
sau này trong quá trình sản xuất vận tải biển trong và ngoài nước, đặc biệt trong thương
mại quốc tế bằng đường biển.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
1.1. Về kiến thức :
Môn học Pháp luật hàng hải trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về pháp
luật nói chung và những kiến thức cần thiết của luật Hàng hải nói riêng để vận dụng trong
công tác sau này trong quá trình sản xuất vận tải biển trong và ngoài nước, đặc biệt trong
thương mại quốc tế bằng đường biển.
1.2. Về kĩ năng:
Hình thành và phát triển kỹ năng tổng hợp, so sánh, phân tích, đánh giá và xây
dựng lập luận để giải quyết tình huống cụ thể liên quan đến ngành điều khiển tàu biển
những kiến thức về kinh tế vận tải biển , các hình thức tổ chức khai thác tàu và nghiệp vụ
thác thượng vụ vận tải biển.
1.3. Về thái độ:
-

Hình thành sự chủ động trong bổ sung, củng cố và nâng cao trình độ nhận thức
của người học về các vấn đề quy định của pháp Luật .

-

Chủ động vận dụng kiến thức đã học để phân tích và giải quyết các vấn đề liên
quan trong thực tiễn về Hàng Hải.

-

Hình thành tính tự tin, bản lĩnh cho sinh viên.

4. Tóm tắt nội dung của HP/MH

1

Môn học Pháp luật hàng hải mô tả những kiến thức cơ bản về pháp luật nói chung
và những kiến thức cần thiết của luật Hàng hải nói riêng để vận dụng trong công tác sau
này trong quá trình sản xuất vận tải biển trong và ngoài nước, đặc biệt trong thương mại
quốc tế bằng đường biển.
5. Kế hoạch dạy học HP/MH
Số
tiết

Nội dung chi tiết HP/MH

Chương I : Luật biển

10

1.1. Khái niệm về vùng nội thủy
1.2. Chế độ pháp lý của vùng nội thủy
1.3. Chế độ pháp lý của cảng biển
1.4. Khái niệm về lãnh hải trong luật biển quốc tế
1.5. Lãnh hải Việt Nam
1.6. Vùng tiếp giáp lãnh hải,Vùng đặc quyền kinh
tế,Thềm lục đ...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: PHÁP LUẬT VỀ HÀNG HẢI
1.2. Mã HP/MH: 844056
1.3. Số tín chỉ: 3 (3,0)
1.4. Số tiết: 45 (45,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (843069)
- Đòi hỏi môn song hành: Pháp luật về xuất, nhập khẩu (844055)
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Truyền đạt cho người học những kiến thức cơ bản của pháp luật Việt Nam nói
chung và những kiến thức cần thiết của luật Hàng hải nói riêng để vận dụng trong công tác
sau này trong q trình sản xuất vận tải biển trong ngoài nước, đặc biệt trong thương
mại quốc tế bằng đường biển.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
1.1. Về kiến thức :
Môn học Pháp luật hàng hải trang bị cho sinh viên những kiến thức bản về pháp
luật nói chung những kiến thức cần thiết của luật Hàng hải nói riêng để vận dụng trong
công tác sau này trong quá trình sản xuất vận tải biển trong ngoài nước, đặc biệt trong
thương mại quốc tế bằng đường biển.
1.2. Về kĩ năng:
Hình thành phát triển kỹ năng tổng hợp, so sánh, phân tích, đánh g xây
dựng lập luận để giải quyết tình huống cụ thể liên quan đến ngành điều khiển tàu biển
những kiến thức về kinh tế vận tải biển , các hình thức tổ chức khai thác tàunghiệp vụ
thác thượng vụ vận tải biển.
1.3. Về thái độ:
- Hình thành sự chủ động trong bổ sung, củng cố nâng cao trình độ nhận thức
của người học về các vấn đề quy định của pháp Luật .
- Chủ động vận dụng kiến thức đã học để phân tích giải quyết c vấn đề liên
quan trong thực tiễn về Hàng Hải.
- Hình thành tính tự tin, bản lĩnh cho sinh viên.
4. Tóm tắt nội dung của HP/MH
1
ĐỀ CƯƠNG MÔN PHÁP LUẬT VỀ HÀNG HẢI - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG MÔN PHÁP LUẬT VỀ HÀNG HẢI - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG MÔN PHÁP LUẬT VỀ HÀNG HẢI 9 10 647