Ktl-icon-tai-lieu

đề cương môn pháp luật về kinh doanh bảo hiểm

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3159 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM

1.2. Mã HP/MH:

845054

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại 2 (843103)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
2.1.Về kiến thức
- Sinh viên có được những kiến thức cơ bản về bảo hiểm và pháp luật kinh doanh bảo
hiểm.
- Kết thúc học phần, sinh viên hình thành tư duy và phương pháp nhận thức khoa học
những vấn đề về bảo hiểm và pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.
2.2.Về kĩ năng
Sinh viên có khả năng vận dụng những kiến thức đã học để tiếp cận, phân tích, xử lí
các tình huống pháp lý trong thực tiễn đời sống, đồng thời có thể sử dụng kiến thức để
hoàn thiện hiểu biết của bản thân liên quan đến các học phần khác, như luật Ngân hàng,
luật tài chính...
2.3. Về thái độ
- Sinh viên có ý thức đúng đắn trong việc tiếp cận, nhìn nhận, đánh giá các sự kiện
bảo hiểm phát sinh trong thực tiễn đời sống xã hội; có ý thức rèn luyện thái độ ứng xử
đúng đắn, chuẩn mực khi tiếp cận, nghiên cứu và xử lí các sự việc dưới góc độ pháp lý.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức
Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về bảo hiểm và pháp luật kinh doanh bảo
hiểm, như:
- Khái niệm rủi ro và các biện pháp hạn chế, ngăn ngừa rủi ro;
- Khái niệm, đặc điểm và các loại hình bảo hiểm;
- Các chủ thể kinh doanh bảo hiểm trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay;
- Nội dung cơ bản liên quan đến hợp đồng bảo hiểm và các loại hợp đồng bảo hiểm con
người, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm dân sự....
1

- Hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.
3.2. Về kĩ năng
- Giúp sinh viên có được những kỹ năng cần thiết để ứng dụng các kiến thức đã học và
hoạt động thực tiễn nghề nghiệp của mình;
- Bước đầu rèn luyện phương pháp nghiên cứu, phân tích và xử lí tình huống pháp lí
phát sinh trong thực tiễn đời sống xã hội trong lĩnh vực bảo hiểm;
- Biết cách thức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia bảo hiểm.
3.3. Về thái độ
Trên cơ sở kiến thức và kỹ năng được trang bị, sinh viên sẽ có thái độ đúng đắn trong
nhận thức về bảo hiểm và pháp luật kinh doanh bảo hiểm. Qua đó, nâng cao ý thức pháp
luật của bản thân để có thể trở t...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM
1.2. Mã HP/MH: 845054
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại 2 (843103)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
2.1.Về kiến thức
- Sinh viên có được những kiến thức bản về bảo hiểm và pháp luật kinh doanh bảo
hiểm.
- Kết thúc học phần, sinh viên hình thành duy phương pháp nhận thức khoa học
những vấn đề về bảo hiểm và pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.
2.2.Về kĩ năng
Sinh viên khả năng vận dụng những kiến thức đã học để tiếp cận, phân tích, xử
các tình huống pháp trong thực tiễn đời sống, đồng thời thể sử dụng kiến thức để
hoàn thiện hiểu biết của bản thân liên quan đến các học phần khác, như luật Ngân hàng,
luật tài chính...
2.3. Về thái độ
- Sinh viên ý thức đúng đắn trong việc tiếp cận, nhìn nhận, đánh giá các sự kiện
bảo hiểm phát sinh trong thực tiễn đời sống hội; ý thức rèn luyện thái độ ứng xử
đúng đắn, chuẩn mực khi tiếp cận, nghiên cứu và xử lí các sự việc dưới góc độ pháp lý.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức
Sinh viên nắm được những kiến thức bản về bảo hiểm pháp luật kinh doanh bảo
hiểm, như:
- Khái niệm rủi ro và các biện pháp hạn chế, ngăn ngừa rủi ro;
- Khái niệm, đặc điểm và các loại hình bảo hiểm;
- Các chủ thể kinh doanh bảo hiểm trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay;
- Nội dung cơ bản liên quan đến hợp đồng bảo hiểm và các loại hợp đồng bảo hiểm con
người, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm dân sự....
1
đề cương môn pháp luật về kinh doanh bảo hiểm - Trang 2
đề cương môn pháp luật về kinh doanh bảo hiểm - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
đề cương môn pháp luật về kinh doanh bảo hiểm 9 10 164