Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CUONG MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1455 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

THANH TOÁN QUỐC TẾ

1.2. Mã HP/MH:

844054

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Tư pháp quốc tế (843045)
- Đòi hỏi môn song hành: Luật Thương mại quốc tế (844053)
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Học phần giới thiệu tới người học những nguyên tắc cơ bản liên quan đến các phương
tiện thanh toán thông dụng quốc tế, như thương phiếu và séc. Các phương thức thanh toán
quốc tế trong giao kết thương mại cũng như các phương thức thanh toán quốc tế mà các
nước có thỏa thuận với nhau theo cam kết song phương hoặc đa phương, như phương thức
chuyển tiền, cách ghi sổ, nhờ thu, tín dụng chứng từ, ủy thác mua, thư bảo đảm trả tiền.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Người học có được những nguyên tắc cơ bản liên quan đến các phương tiện thanh
toán thông dụng quốc tế, như thương phiếu và séc. Các phương thức thanh toán quốc tế
trong giao kết thương mại cũng như các phương thức thanh toán quốc tế mà các nước có
thỏa thuận với nhau theo cam kết song phương hoặc đa phương,
3.2. Về kĩ năng:
Sau khi học xong, người học có được các kỹ năng về chuyển tiền, cách ghi sổ, soạn
các chứng từ nhờ thu, ủy thác mua, thư bảo đảm trả tiền và các thủ tục khác trong thanh
toán.
3.3. Về thái độ:
Sinh viên học xong có thái độ tận tâm trong công tác, kỹ lưỡng trong công việc lập
chứng từ và từ đó, tạo sự thuận lợi cho công việc sau khi ra trường.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Gồm các nội dung chủ yếu sau:
Chương 1. Tổng quan về hợp đồng mua bán hàng hóa và thanh toán quốc tế.
Chương 2. Các phương tiện thanh toán quốc tế: Hối phiếu; Chi phiếu; Lệnh phiếu;
1

Chương 3. Các phương thức thanh toán quốc tế như Phương thức ghi sổ, Phương thức nhờ
thu, Phương thức tín dụng chứng từ.
5. Kế hoạch dạy học HP/MH
Số
tiết

Nội dung chi tiết HP/MH

Chương 1. Tổng quan về hợp đồng mua bán hàng hóa 06
và thanh toán quốc tế.

Hình thức tổ chức/
Phương pháp dạy - học
và kiểm tra, đánh giá
Hướng dẫn, gợi mở
Hỏi, đáp
Tập trung/ Thuyết giảng,
Thảo luận nhóm

1.1. Giới thiệu môn học Thanh toán quốc tế
1.2. Những vấn đề pháp lí cơ bản về hợp đồng mua bán
hàng hóa quốc tế.
1.3. Đặc điểm của thanh toán quốc tế.
1.4. Vai trò của thanh toán quốc tế ...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: THANH TOÁN QUỐC TẾ
1.2. Mã HP/MH: 844054
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Tư pháp quốc tế (843045)
- Đòi hỏi môn song hành: Luật Thương mại quốc tế (844053)
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Học phần giới thiệu tới người học những nguyên tắc cơ bản liên quan đến các phương
tiện thanh toán thông dụng quốc tế, như thương phiếu séc. Các phương thức thanh toán
quốc tế trong giao kết thương mại cũng như các phương thức thanh toán quốc tế các
nước có thỏa thuận với nhau theo cam kết song phương hoặc đa phương, như phương thức
chuyển tiền, cách ghi sổ, nhờ thu, tín dụng chứng từ, ủy thác mua, thư bảo đảm trả tiền.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Người học được những nguyên tắc bản liên quan đến các phương tiện thanh
toán thông dụng quốc tế, n thương phiếu séc. Các phương thức thanh toán quốc tế
trong giao kết thương mại cũng như các phương thức thanh toán quốc tế c nước
thỏa thuận với nhau theo cam kết song phương hoặc đa phương,
3.2. Về kĩ năng:
Sau khi học xong, người học được các kỹ năng về chuyển tiền, cách ghi sổ, soạn
các chứng từ nhờ thu, ủy thác mua, thư bảo đảm trả tiền các thủ tục khác trong thanh
toán.
3.3. Về thái độ:
Sinh viên học xong thái độ tận tâm trong công tác, kỹ ỡng trong công việc lập
chứng từ và từ đó, tạo sự thuận lợi cho công việc sau khi ra trường.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Gồm các nội dung chủ yếu sau:
Chương 1. Tổng quan về hợp đồng mua bán hàng hóa và thanh toán quốc tế.
Chương 2. Các phương tiện thanh toán quốc tế: Hối phiếu; Chi phiếu; Lệnh phiếu;
1
ĐỀ CUONG MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ - Trang 2
ĐỀ CUONG MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ CUONG MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ 9 10 58