Ktl-icon-tai-lieu

đề cương môn tiếng anh chuyên ngành luật kinh doanh 1

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1178 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:Tiếng Anh chuyên ngành Luật Kinh doanh 1
1.2. Mã HP/MH: 845050
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Tiếng Anh 1 (866001)
- Đòi hỏi môn song hành: không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Tổ Tiếng Anh không chuyên – khoa Ngoại Ngữ
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Giúp sinh viên tập cách tư duy pháp luật bằng tiếng Anh thông qua các bài giảng có
nội dung kiến thức pháp luật do các chuyên gia Luật viết bằng tiếng Anh. Sinh viên sẽ
nắm bắt được những kiến thức cơ bản về bản chất và các loại hợp đồng, các yếu tố liên
quan đến hợp đồng, khái niệm cơ bản về luật công ty, cấu trúc vốn của công ty. Từ đó sinh
viên có thể tự giải quyết tình huống, diễn giải ý kiến của mình, tranh luận với người khác
bằng tiếng Anh về một số chủ đề pháp luật liên quan cụ thể.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức: sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có thể
- Nắm bắt được những kiến thức cơ bản bản chất và các loại hợp đồng, các yếu tố
liên quan đến hợp đồng, luật thương mại, một số kiến thức cơ bản về luật quốc tế nói
chung và luật thương mại quốc tế nói riêng..
- Tự giải quyết tình huống, diễn giải ý kiến của mình, tranh luận với người khác
bằng tiếng Anh về một số chủ đề pháp luật liên quan cụ thể.
- Phát triển khả năng tìm tòi tài liệu có liên quan đến nội dung bài học và tự xử lý
các văn bản tiếng Anh khi gặp phải
3.2. Về kĩ năng: sau khi học xong, sinh viên có thể
- Củng cố và phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Anh
- Trau dồi kỹ năng tìm, đọc và xử lý các văn bản tiếng Anh khác
3.3. Về thái độ:
- Đối với giảng viên: Tích cực nghiên cứu, cập nhật kiến thức, truyền tải kịp thời cho
sinh viên. Hướng dẫn cho sinh viên tự học, nghiên cứu, không ngừng tiếp thu và mở rộng
kiến thức của mình. Đảm bảo các yêu cầu và mục tiêu của chương trình.

- Đối với sinh viên: Tham dự lớp học nghiêm túc, đầy đủ. Có ý thức cập nhật các
thông tin có liên quan đến môn học. Trau dồi ý thức tự học, nghiên cứu, không ngừng tiếp
thu và mở rộng kiến thức của mình.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Môn Tiếng Anh chuyên nghành Luật là một bộ môn đặc thù. Người học không chỉ
cần nắm vững tiếng Anh (kiến thức ngôn ngữ), mà còn phải nắm bắt cả nội dung bài học
(kiến thức chuyên ngành). Điều này...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:Tiếng Anh chuyên ngành Luật Kinh doanh 1
1.2. Mã HP/MH: 845050
1.3. Số tín chỉ:2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Tiếng Anh 1 (866001)
- Đòi hỏi môn song hành: không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Tổ Tiếng Anh không chuyên – khoa Ngoại Ngữ
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Giúp sinh viên tập cách duy pháp luật bằng tiếng Anh thông qua các bài giảng
nội dung kiến thức pháp luật do c chuyên gia Luật viết bằng tiếng Anh. Sinh viên sẽ
nắm bắt được những kiến thức bản về bản chất các loại hp đồng, các yếu tố liên
quan đến hợp đồng, khái niệm cơ bản về luật công ty, cấu trúc vốn của công ty. Từ đó sinh
viên thể tự giải quyết tình huống, diễn giải ý kiến của mình, tranh luận với người khác
bằng tiếng Anh về một số chủ đề pháp luật liên quan cụ thể.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức: sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có thể
- Nắm bắt được những kiến thức bản bản chất các loại hợp đồng, các yếu tố
liên quan đến hợp đồng, luật thương mại, một số kiến thức bản về luật quốc tế nói
chung và luật thương mại quốc tế nói riêng..
- Tự giải quyết tình huống, diễn giải ý kiến của mình, tranh luận với người khác
bằng tiếng Anh về một số chủ đề pháp luật liên quan cụ thể.
- Phát triển khả năng tìm tòi tài liệu liên quan đến nội dung i học tự xử
các văn bản tiếng Anh khi gặp phải
3.2. Về kĩ năng: sau khi học xong, sinh viên có thể
- Củng cố và phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Anh
- Trau dồi kỹ năng tìm, đọc và xử lý các văn bản tiếng Anh khác
3.3. Về thái độ:
- Đối với giảng viên: Tích cực nghiên cứu, cập nhật kiến thức, truyền tải kịp thời cho
sinh viên.ớng dẫn cho sinh viên tự học, nghiên cứu, không ngừng tiếp thu mở rộng
kiến thức của mình. Đảm bảo các yêu cầu và mục tiêu của chương trình.
đề cương môn tiếng anh chuyên ngành luật kinh doanh 1 - Trang 2
đề cương môn tiếng anh chuyên ngành luật kinh doanh 1 - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
đề cương môn tiếng anh chuyên ngành luật kinh doanh 1 9 10 557