Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập Luật hành chính

Được đăng lên bởi osakadinh100195
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 112 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề 1:
KHÁI NIỆM CHUNG VỀ LUẬT HÀNH CHÍNH
Phần 1
Bố cục chuyên đề 1
1.
2.
3.
4.
5.

Một số khái niệm cơ bản liên quan đến nội dung chuyên đề.
Luật hành chính là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam
Luật hành chính với tư cách là một khoa học pháp lý chuyên ngành
Quy phạm pháp luật hành chính
Quan hệ pháp luật hành chính

Phần 2
Nội dung chuyên đề 1
1. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến nội dung chuyên đề
1.1. Hành chính, Quản lý
- Hành chính là gì?
- Đặc điểm của hành chính?
- Quản lý là gì?
- Đặc điểm của quản lý?
1.2. Quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước
- Nội dung này cần làm rõ và phân biệt quản lý nhà nước và quản lý
hành chính nhà nước, cho ví dụ cụ thể.
2. Luật hành chính là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam
2.1. Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính
- Làm rõ các quan hệ xã hội mà luật hành chính điều chỉnh.
- Các mối quan hệ xã hội mà luật hành chính thường điều chỉnh (cho ví
dụ cụ thể):
+ Nhóm thứ nhất: Cơ quan hành chính (chủ thể quản lý) với các chủ
thể có thể là tổ chức hoặc cá nhân (đối tượng bị quản lý) ít nhất cho 6
ví dụ và phân tích làm rõ để chứng minh ví dụ đó thuộc đối tượng điều
chỉnh của luật hành chính.
+ Nhóm thứ hai: Hoạt động nội bộ trong các cơ quan nhà nước khác,
hoặc các cơ quan nhà nước khác được nhà nước trao quyền hành pháp
(02 ví dụ).
+ Nhóm thứ ba: Một số hoạt động nội bộ của các tổ chức chính trị,
chính trị - xã hội và các quan hệ xã hội phát sinh khi các tổ chức này và
cá nhân được nhà nước trao quyền hành pháp (02 ví dụ).

1

2.2.

Phương pháp điều chỉnh của luật hành chính
- Phương pháp gì? (cho ví dụ cụ thể)
- Lý do lựa chọn phương pháp.
- Nội dung các phương pháp (cho ví dụ cụ thể)
2.3. Nguồn của luật hành chính
- Khái niệm nguồn của luật hành chính
- Một số nguồn cơ bản (cho ví dụ cụ thể)
2.4. Mối quan hệ giữa ngành luật hành chính với các ngành luật khác
- Với luật Hiến pháp
- Với luật dân sự
- Với luật kinh tế
- Với luật đất đai
3. Luật hành chính với tư cách là một nhà khoa học pháp lý chuyên ngành
3.1. Đối tượng nghiên cứu của luật hành chính
- Nghiên cứu cái gì?
- Nghiên cứu góc độ nào?
- Phạm vi nghiên cứu tới đâu?
3.2. Phương pháp nghiên cứu luật hành chính
- Phương pháp gì? Ví dụ cụ thể
- Tại sao lại sử dụng phương pháp đó?
3.3. Phân biệt khoa học luật hành chính với các khoa học xã hội khác
- Phân biệt với khoa học quản lý
- Phân biệt với khoa học hành chính
4. Quy phạm pháp luật hành chính
4.1. Khái niệm quy phạm pháp luật hành chính
- Nêu được những thuộc...
Chuyên đề 1:
KHÁI NIỆM CHUNG VỀ LUẬT HÀNH CHÍNH
Phần 1
Bố cục chuyên đề 1
1. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến nội dung chuyên đề.
2. Luật hành chính là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam
3. Luật hành chính với tư cách là một khoa học pháp lý chuyên ngành
4. Quy phạm pháp luật hành chính
5. Quan hệ pháp luật hành chính
Phần 2
Nội dung chuyên đề 1
1. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến nội dung chuyên đề
1.1. Hành chính, Quản lý
- Hành chính là gì?
- Đặc điểm của hành chính?
- Quản lý là gì?
- Đặc điểm của quản lý?
1.2. Quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước
- Nội dung này cần làm và phân biệt quản nhà ớc và quản
hành chính nhà nước, cho ví dụ cụ thể.
2. Luật hành chính là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam
2.1. Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính
- Làm rõ các quan hệ xã hội mà luật hành chính điều chỉnh.
- Các mối quan hệ hội luật hành chính thường điều chỉnh (cho
dụ cụ thể):
+ Nhóm thứ nhất: quan hành chính (chủ thể quản lý) với các chủ
thể thể tổ chức hoặc nhân (đối tượng bị quản lý) ít nhất cho 6
dụ phân tích làm để chứng minh dụ đó thuộc đối tượng điều
chỉnh của luật hành chính.
+ Nhóm thứ hai: Hoạt động nội bộ trong các quan nhà nước khác,
hoặc các cơ quan nhà nước khác được nhà nước trao quyền hành pháp
(02 ví dụ).
+ Nhóm thứ ba: Một số hoạt động nội bộ của các tổ chức chính trị,
chính trị - xã hội và các quan hệ xã hội phát sinh khi các tổ chức này và
cá nhân được nhà nước trao quyền hành pháp (02 ví dụ).
1
Đề cương ôn tập Luật hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập Luật hành chính - Người đăng: osakadinh100195
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đề cương ôn tập Luật hành chính 9 10 798