Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương pháp luật đại cương

Được đăng lên bởi Đoàn Lợi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 351 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môn pháp luật
đại cương:
Câu 1 :
Phân
tích
nguồn gốc,
bản
chất,
chức
năng
của
Nhà
nước
Trả lời :
+ nguồn gốc
của
nhà
nước: - theo
quan
điểm
học thuyết phi
Mác
Theo
quan
điểm
thần
học : thượng
đế là người
sáng tạo ra
nhà
nước
quyền lực của
nhà nước là
vĩnh cửu và
bất biến.
Thuyết
gia
trưởng : Nhà
nước là kết
quả của sự
phát triển của
gia
đình,
quyền lực của
nhà nước như
quyền
gia
trưởng
của
gia đình.
Thế kỷ 16 –
17 nhà nước
ra đời là kết
quả của một
khế ước được
ký kết giữa
các con người
sống
trong
trạng thía tự
do chưa biết
nhà nước.
Thuyết bạo
lực: Nhà nước
ra đời là kết

quả của việc
bạo lực này
với thị tộc
khác
Thuyết
tâm
lý : họ dựa
trên phương
pháp luận của
chủ nghĩa duy
tâm để giải
thích của sự
ra đời nhà
nước
Họ giải thích
không
đúng
về sự ra đời
của nhà nước.
- Theo học
thuyết Mác –
Lênin
Nguồn gốc ra
đời của nhà
nước
Nhà nước ra
đời khi có sự
phân hóa và
đấu tranh giai
cấp
Quyền
lực
của nhà nước
không phải là
vĩnh cửu
Nhà nước tồn
tại và tiêu
vong
khi
những
điều
kiện
khách
quan cho sự
phát triển của
nó không còn
nữa.
Thị tộc->bào
tộc -> bộ lạc
Lần 1: ngành
chăn nuôi tách
ra khỏi ngành
trồng
trọt
thành
một
ngành kinh tế
độc lập.

Lần 2 : cùng
với sự phát
triển
mạnh
mẽ của ngành
chăn nuôi và
trồng trọt thủ
công nghiệp
cũng ra đời và
phát triển dẫn
đến lần phân
công lao động
thứ 2 là thủ
công nghiệp
tách ra khỏi
nông nghiệp.
Lần 3 : sự ra
đời của sản
xuất hàng hóa
làm
cho
thương
nghiệp phát
triển đã dẫn
đến sự phân
công lao động
xã hội lần thứ
3 đây là lần
phân công lao
động giữ vai
trò quan trọng
và có ý nghĩa
quyết
định
dẫn đến sự
tan dã của chế
động
cộng
sản
nguyên
thủy.
+ bản chất
của
nhà
nước:
Bản chất của
nhà
nước:
Nhà nước là
sản phẩm của
giai cấp xã
hội
Quyền lực về
kinh tế : có
vai trò rất
quan trọng nó
cho
phép
người
nắm

giữ kinh tế
thuộc
mình
phải chịu sự
chi phối của
họ về mọi
mặt
Quyền lực về
chính trị :là
bạo lực của
các tổ chức
này đối với
giai cấp khác.
Quyền lực về
tư tưởng : giai
cấp thống trị
trong xã hội
đã lấy tư
tưởng
của
mình thành hệ
tư tưởng trong
xã hội
Bản chất của
xã hội :
Nhà nước còn
bảo vệ lợi ích
của người dân
trong xã hội
Nhà nước là
một tổ chức
duy nhất có
quyền
lực
chính trị một
bộ
máy
chuyên
làm
cưỡng chế và
chức
năng
quản lý đặc
biệt để duy trì
trật tự xã hội
Thực
hiện
nhiệm vụ bảo
vệ lợi ích của
giai cấp thống
trị trong xã
hội.
+ đặc trưng
của
nhà
nước.
- Nhà
nước
thiết

-

-

-

-

lập
quyền
lực
công
cộng
đặc
biệt
không
hòa
nhập
với dân
cư, hầu
như
tách rời
khỏi xã
hội
Nhà
nước
phân
chia
dan cư
theo
các đơn
vị ...
Môn pháp lu t
đ i c ng: ươ
u 1 :
Phân tích
ngu n g c,
b n ch t,
ch c năng
c a N
n cướ
Tr l i :
+ ngu n g c
c a nhà
n cướ : - theo
quan đi m
h c thuy t phi ế
Mác
Theo quan
đi m th n
h c : th ng ượ
đ ng iế ườ
sáng t o ra
nhà n cướ
quy n l c c a
nhà n c ướ
vĩnh c u
b t bi n. ế
Thuy t giaế
tr ng : Nhàưở
n c k tướ ế
qu c a s
phát tri n c a
gia đình,
quy n l c c a
nhà n c như ư
quy n gia
tr ng c aưở
gia đình.
Th k 16 ế
17 nhà n cướ
ra đ i k t ế
qu c a m t
kh c đ cế ướ ượ
k t gi aế
các con ng iườ
s ng trong
tr ng thía t
do ch a bi tư ế
nhà n c.ướ
Thuy t b oế
l c: Nhà n c ướ
ra đ i k t ế
qu c a vi c
b o l c này
v i th t c
khác
Thuy t tâmế
lý : h d a
trên ph ngươ
pháp lu n c a
ch nghĩa duy
tâm đ gi i
thích c a s
ra đ i nhà
n c ướ
H gi i thích
không đúng
v s ra đ i
c a nhà n c. ướ
- Theo h c
thuy t Mác ế
nin
Ngu n g c ra
đ i c a nhà
n c ướ
N n c raư
đ i khi s
phân hóa và
đ u tranh giai
c p
Quy n l c
c a nhà n c ướ
không ph i
vĩnh c u
N n c t nư
t i tiêu
vong khi
nh ng đi u
ki n khách
quan cho s
phát tri n c a
không còn
n a.
Th t c->bào
t c -> b l c
L n 1: ngành
chăn nuôi tách
ra kh i ngành
tr ng tr t
thành m t
ngành kinh tế
đ c l p.
L n 2 : cùng
v i s phát
tri n m nh
m c a nnh
chăn nuôi
tr ng tr t th
ng nghi p
cũng ra đ i và
phát tri n d n
đ n l n phânế
ng lao đ ng
th 2 th
ng nghi p
tách ra kh i
ng nghi p.
L n 3 : s ra
đ i c a s n
xu t hàng hóa
làm cho
th ngươ
nghi p phát
tri n đã d n
đ n s pnế
ng lao đ ng
h i l n th
3 đây l n
phân công lao
đ ng gi vai
trò quan tr ng
có ý nghĩa
quy t đ nhế
d n đ n s ế
tan dã c a ch ế
đ ng c ng
s n ngun
th y.
+ b n ch t
c a nhà
n c:ướ
B n ch t c a
nhà n c:ướ
Nhà n c làướ
s n ph m c a
giai c p
h i
Quy n l c v
kinh t : cóế
vai trò r t
quan tr ng
cho phép
ng i n mườ
gi kinh t ế
thu c mình
ph i ch u s
chi ph i c a
h v m i
m t
Quy n l c v
chính tr :
b o l c c a
các t ch c
y đ i v i
giai c p khác.
Quy n l c v
t t ng : giaiư ưở
c p th ng tr
trong h i
đã l y t ư
t ng c aưở
nh thành h
t t ng trongư ưở
h i
B n ch t c a
h i :
N n c cònướ
b o v l i ích
c a ng i dân ườ
trong xã h i
N n c làướ
m t t ch c
duy nh t
quy n l c
chính tr m t
b y
chuyên làm
c ng ch ưỡ ế
ch c năng
qu n đ c
bi t đ duy trì
tr t t h i
Th c hi n
nhi m v b o
v l i ích c aệ ợ
giai c p th ng
tr trong
h i.
+ đ c tr ng ư
c a nhà
n c.ướ
- Nhà
n cướ
thi tế
l p
quy n
l c
ng
c ng
đ c
bi t
không
a
nh p
v i dân
c , h uư
như
tách r i
kh i
h i
- Nhà
n cướ
phân
chia
dan cư
theo
các đ nơ
v lãnh
th
- Nhà
n cướ
ch
quy n
qu c
gia
- Nhà
n cướ
ban
nh
pháp
lu t
th c
hi n
b t
bu c
v i
m i
thành
viên
h i.
- Nhà
n cướ
quy
đ nh
ti nế
nh
thu các
lo i
thuế
d iướ
hình
th c
b t
bu c.
+ Ch c năng
c a nhà
n cướ :
các
ph ng di nươ
nh ng m t
ho t đ ng c a
nhà n c đướ
th c hi n
nh ng nhi m
v c a nhà
n c.ướ
- ch c năng
đ i n i : là
nh ng m t
ho t đ ng
ch y u c a ế
nhà n c di nướ
ra trong
n c ướ
- ch c năng
đ i ngo i :
nh ng m t
ho t đ ng
ch y u th ế
hi n v i c
nhà n c ướ
n t c khác
Hai ch c năng
c a nhà n c ướ
đ i n i
đ i ngo i có
quan h m t
thi t v i nhau.ế
Vi c xác đ nh
t tình hình
th c hi n các
ch c n ng đ i
ngo i ph i
xu t phát t
tình hình th c
hi n c ch c
Đề cương pháp luật đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương pháp luật đại cương - Người đăng: Đoàn Lợi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề cương pháp luật đại cương 9 10 390