Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT THUẾ

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1780 lần   |   Lượt tải: 8 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

1.2. Mã HP/MH:

843040

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (843069)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
2.1.Về kiến thức
- Sinh viên có được những nhận thức đúng đắn, cơ bản về thuế và pháp luật thuế.
- Kết thúc học phần, sinh viên hình thành tư duy và phương pháp nhận thức khoa học
về những vấn đề liên quan đến pháp luật thuế và cơ chế hành thu thuế ở nước ta .
2.2.Về kĩ năng
Sinh viên có khả năng vận dụng những kiến thức đã học để tiếp cận, phân tích, xử lí
các vấn đề phát sinh trong thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, đồng thời có thể sử dụng
kiến thức để hoàn thiện thêm hiểu biết liên quan đến các học phần khác, như luật thương
mại, luật tài chính...
2.3. Về thái độ
- Sinh viên có ý thức đúng đắn trong việc tuân thủ, chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của
công dân và hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của hoạt động thu thuế của nhà nước.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức
Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về thuế và pháp luật thuế, như:
- Khái niệm, đặc điểm, vai trò và hệ thống thuế hiện nay của nhà nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam;
- Khái niệm, đặc điểm, đối tượng thu thuế, đối tượng nộp thuế, căn cứ tính thuế, chế độ
thu thuế, miễn giảm thuế của từng loại thuế;
-Thủ tục đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế của từng loại thuế cụ thể;
- Những qui định của pháp luật liên quan đến công tác quản lý thuế hiện hành, xử lý các
hành vi vi phạm pháp luật thuế.
1

3.2. Về kĩ năng
- Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức đã được trang bị ứng dụng và
các hoạt động thực tiễn nghề nghiệp sau này;
- Bước đầu nâng cao khả năng, phương pháp nghiên cứu, phân tích và xử lí tình huống
pháp lí phát sinh trong thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội;
- Biết cách thức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi thực hiện nghĩa vụ nộp
thuế.
3.3. Về thái độ
Trên cơ sở kiến thức và kỹ năng được trang bị, sinh viên sẽ có thái độ đúng đắn trong
hiểu biết và thực thi các qui định của pháp luật về thuế. Qua đó, nâng cao ý thức pháp luật
của bản thân để có thể trở thành người cán bộ, công chức, viên chức và công dân có...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: PHÁP LUẬT VỀ THUẾ
1.2. Mã HP/MH: 843040
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (843069)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
2.1.Về kiến thức
- Sinh viên có được những nhận thức đúng đắn, cơ bản về thuế và pháp luật thuế.
- Kết thúc học phần, sinh viên hình thành duy phương pháp nhận thức khoa học
về những vấn đề liên quan đến pháp luật thuế và cơ chế hành thu thuế ở nước ta .
2.2.Về kĩ năng
Sinh viên khả năng vận dụng những kiến thức đã học để tiếp cận, phân tích, xử
các vấn đề phát sinh trong thực tiễn đời sống kinh tế - hội, đồng thời thể sử dụng
kiến thức để hoàn thiện thêm hiểu biết liên quan đến các học phần khác, như luật thương
mại, luật tài chính...
2.3. Về thái độ
- Sinh viên ý thức đúng đắn trong việc tuân thủ, chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của
công dân và hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của hoạt động thu thuế của nhà nước.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức
Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về thuế và pháp luật thuế, như:
- Khái niệm, đặc điểm, vai trò hệ thống thuế hiện nay của nhà nước Cộng hòa hội
chủ nghĩa Việt Nam;
- Khái niệm, đặc điểm, đối tượng thu thuế, đối tượng nộp thuế, căn cứ tính thuế, chế độ
thu thuế, miễn giảm thuế của từng loại thuế;
-Thủ tục đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế của từng loại thuế cụ thể;
- Những qui định của pháp luật liên quan đến công tác quản lý thuế hiện hành, xử lý các
hành vi vi phạm pháp luật thuế.
1
ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT THUẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT THUẾ - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT THUẾ 9 10 609