Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi công chức năm 2013

Được đăng lên bởi Anh Ba Khía
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1065 lần   |   Lượt tải: 10 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2013
TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH VĂN PHÒNG
Câu 1: Quy định số 222-QĐ/TW ngày 08/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng quy định:
A: Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Văn phòng Tỉnh uỷ.
B: Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
C: Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách, tham
mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ.
Câu 2: Theo Quy định số 222-QĐ/TW ngày 08/3/2009 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ có mấy chức năng?
A: 2 chức năng
B: 3 chức năng
C: 4 chức năng
Câu 3: Theo Quy định số 222-QĐ/TW ngày 08/3/2009 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng, chức năng nào sau đây là chức năng của Văn phòng Tỉnh ủy?
A: Là cơ quan chuyên môn-nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của cấp ủy
B: Là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo của cấp ủy
C: Cả A và B
Câu 4: Theo Quy định số 222-QĐ/TW ngày 08/3/2009 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy có các chức năng nào dưới đây?
A: Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của cấp ủy và các cơ quan, tổ chức
đảng thuộc cấp ủy, bảo đảm hậu cần cho hoạt động của cấp ủy
B: Là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo của cấp ủy.
C: Cả A và B
Câu 5: Theo Quy định số 222-QĐ/TW ngày 08/3/2009 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ có mấy nhiệm vụ?
A: 4 nhiệm vụ
B: 5 nhiệm vụ
C: 6 nhiệm vụ
Câu 6: Trong các nhiệm vụ sau, nhiệm vụ nào thuộc nhóm nhiệm vụ nghiên
cứu, đề xuất của Văn phòng Tỉnh uỷ?
A: Tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện công tác đối ngoại của Tỉnh uỷ.
B: Sơ kết, tổng kết thực tiễn về công tác văn phòng cấp uỷ.
C: Cả A và B

2
Câu số 7: Văn phòng cấp ủy có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất chương trình
công tác của?
A: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
B: Bí thư Tỉnh ủy
C: Cả A và B
Câu 8: Nhiệm vụ "Thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ bảo
vệ bí mật của Đảng, Nhà nước ở văn phòng cấp uỷ cấp dưới" là nhiệm vụ của cơ
quan nào sau đây?
A: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
B: Văn phòng Tỉnh ủy
C: Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Câu 9: Văn phòng cấp uỷ có nhiệm vụ thẩm định, thẩm tra:
A: Nội dung các đề án thuộc lĩnh vực kinh tế-xã hội, nội chính trước khi trình
tỉnh uỷ, ban thường vụ (nếu được ban thường vụ, thường trực tỉnh uỷ giao)
B: Nội dung các đề án thuộc lĩnh vực sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan
trong hệ thống chính trị trước khi trình tỉnh uỷ, ban thường vụ.
C: Cả A và B
Câu 10: Văn phòng Tỉnh ủy có nhiệm vụ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy
trong việc?
A: Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, biên chế Văn phò...
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2013
TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH VĂN PHÒNG
Câu 1: Quy định số 222-QĐ/TW ngày 08/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng quy định:
A: Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Văn phòng Tỉnh uỷ.
B: Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
C: Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quan chuyên trách, tham
mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ.
Câu 2: Theo Quy định số 222-QĐ/TW ngày 08/3/2009 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ có mấy chức năng?
A: 2 chức năng
B: 3 chức năng
C: 4 chức năng
Câu 3: Theo Quy định số 222-QĐ/TW ngày 08/3/2009 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng, chức năng nào sau đây là chức năng của Văn phòng Tỉnh ủy?
A: Là cơ quan chuyên môn-nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của cấp ủy
B: Là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo của cấp ủy
C: Cả A và B
Câu 4: Theo Quy định số 222-QĐ/TW ngày 08/3/2009 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy có các chức năng nào dưới đây?
A: Trực tiếp quản tài sản, tài chính của cấp ủy và các quan, tổ chức
đảng thuộc cấp ủy, bảo đảm hậu cần cho hoạt động của cấp ủy
B: Là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo của cấp ủy.
C: Cả A và B
Câu 5: Theo Quy định số 222-QĐ/TW ngày 08/3/2009 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ có mấy nhiệm vụ?
A: 4 nhiệm vụ
B: 5 nhiệm vụ
C: 6 nhiệm vụ
Câu 6: Trong các nhiệm vụ sau, nhiệm vụ nào thuộc nhóm nhiệm vụ nghiên
cứu, đề xuất của Văn phòng Tỉnh uỷ?
A: Tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện công tác đối ngoại của Tỉnh uỷ.
B: Sơ kết, tổng kết thực tiễn về công tác văn phòng cấp uỷ.
C: Cả A và B
Đề thi công chức năm 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi công chức năm 2013 - Người đăng: Anh Ba Khía
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đề thi công chức năm 2013 9 10 678