Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi trắc nghiệm luật hợp đồng

Được đăng lên bởi lopvb2-cantho
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 764 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1. Định nghĩa về hợp đồng được quy định tại điều mấy của Luật
Dân sự 2005?
a.382.
b.384.
c.386.
d.388.
2. ”Hợp đồng có điều kiện” thuộc loại hợp đồng nào trong các
loại hợp đồng của Bộ Luật Dân sự:
a.Hợp đồng có đền bù.
b.Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.
c.Hợp đồng trao đổi tài sản.
d.Hợp đồng gửi giữ.
3. Hợp đồng giữa các doanh nghiệp tư nhân với nhau hoặc giữa
doanh nghiệp tư nhân với các hộ kinh tế cá thể có nằm trong
phạm trù hoạt đồng kinh tế hay không?
a.Có.
b.Không.
4. Hai nguyên tắc ký kết hợp đồng:
+Tự do__________hợp đồng, nhưng không được trái pháp luật
và đạo đức xã hội.
+Tự nguyện, bình đẳng__________, trung thực và ngay thẳng.
a.Giao kết & hợp tác.
b.Giao kết & thiện chí.
c.Xác lập & hợp tác.
d.Ký kết & thiện chí.
5. Có mấy phương thức ký kết hợp đồng?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
6. Tại Việt Nam, hợp đồng được giao kết vào thời điểm:
a. Bên được đề nghị cùng ký vào văn bản hợp đồng.
b.Bên được đề nghị im lặng ( theo điều 404 Bộ luật Dân sự : im
lặng là chấp nhận giao kết ).
c.Khi bên đề nghị nhận đựơc văn bản chấp nhận giao kết
hợp đồng từ bên được đề nghị.

d.Khi bên được đề nghị gửi văn bản chấp nhận giao kết hợp
đồng cho bên đề nghị.
7. Những nội dung của việc thực hiện hợp đồng:
a. Thực hiện đúng điều khoảng về đối tượng.
Thực hiện đúng điều khoảng về chất lượng.
Thực hiện đúng điều khoảng về thời gian, địa điểm.
Thực hiện đúng điều khoảng về giá cả, phương thức
b. Thực hiện đúng điều khoảng về đối tượng.
Thực hiện đúng điều khoảng về phương thức thanh toán.
Thực hiện đúng điều khoảng về số lượng, giá cả.
Thực hiện đúng điều khoảng về thời gian.
c. a,b,c đều đúng.
d. a,b đều sai.
8. Theo Bộ Luật Dân sự 2005, tài sản dung trong thế chấp:
a. được xác định là bất động sản.
b. không bắt buộc phải là bất động sản, chỉ nhấn mạnh đến tính
chất không chuyển giao tài sản cho bên nhận thế chấp.
c. 1 số loại tài sản theo quy định của pháp luật.
d. b,c đúng.
9. Chế tài phạt vi phạm chỉ được áp dụng nếu các bên có thỏa
thuận trong hợp đồng, mức phạt cũng do các bên thỏa thuận,
nhưng không quá _____ giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm.
a. 6%
b. 7%
c. 8%
d. 9%
27. HĐKT là:
a. sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch.
b. Được các bên ký kết về việc thực hiện các mục đích kinh
doanh.
c. Quy định quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.
d. a, b, c đều đúng.
28. Hợp đồng mua bán hàng hóa là hợp đồng:
a. Dân sự.
b. Thương mai
c. a & b đều đúng

d. a & b đều sai.
29. Hợp đồng phải là một loại __________ được điều chỉnh bởi
pháp luật.
a. Khế ước
b. Thỏa thuận
c. Giao ...
1. Định nghĩa về hợp đồng được quy định tại điều mấy của Luật
Dân sự 2005?
a.382.
b.384.
c.386.
d.388.
2. ”Hợp đồng điều kiện” thuộc loại hợp đồng nào trong các
loại hợp đồng của Bộ Luật Dân sự:
a.Hợp đồng có đền bù.
b.Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.
c.Hợp đồng trao đổi tài sản.
d.Hợp đồng gửi giữ.
3. Hợp đồng giữa các doanh nghiệp tư nhân với nhau hoặc giữa
doanh nghiệp nhân với c hộ kinh tế th nằm trong
phạm trù hoạt đồng kinh tế hay không?
a.Có.
b.Không.
4. Hai nguyên tắc ký kết hợp đồng:
+Tự do__________hợp đồng, nhưng không được trái pháp luật
và đạo đức xã hội.
+Tự nguyện, bình đẳng__________, trung thực và ngay thẳng.
a.Giao kết & hợp tác.
b.Giao kết & thiện chí.
c.Xác lập & hợp tác.
d.Ký kết & thiện chí.
5. Có mấy phương thức ký kết hợp đồng?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
6. Tại Việt Nam, hợp đồng được giao kết vào thời điểm:
a. Bên được đề nghị cùng ký vào văn bản hợp đồng.
b.Bên được đề nghị im lặng ( theo điều 404 Bộ luật Dân sự : im
lặng là chấp nhận giao kết ).
c.Khi n đề nghị nhận đựơc văn bản chấp nhận giao kết
hợp đồng từ bên được đề nghị.
Đề thi trắc nghiệm luật hợp đồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi trắc nghiệm luật hợp đồng - Người đăng: lopvb2-cantho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Đề thi trắc nghiệm luật hợp đồng 9 10 209