Ktl-icon-tai-lieu

điểm mới luật điều ước quốc tế

Được đăng lên bởi Thành Nguyễn
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 625 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I.
1.

MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài
Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, việc giao lưu hợp tác giữa các quốc gia
ngày càng tăng cường, mở rộng. Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của
vấn đề ký kết, gia nhập điều ước quốc tế đối với các quốc gia trên thế giới
nói chung và đối với Việt Nam nói riêng. Việt Nam hiện nay là một quốc gia
nhỏ, còn đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chưa có sức
ảnh hưởng lớn trên trường quốc tế. Để hòa nhập vào xu hướng chung của thế
giới, tính từ những năm 1955 đến nay, Việt Nam đã tham gia ký kết rất
nhiều điều ước quốc tế. Việc tham gia, ký kết các điều ước quốc tế đó đã
góp phần tăng cường mở rộng các quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt,
đặc biệt là giữ gìn quan hệ bình đẳng giữa các quốc gia,thúc đẩy hội nhập
kinh tế quôc tế, tăng cường hợp tác thương mại, thu hút vốn đầu tư.
Ngày 10 tháng 10 năm 2001, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên

của công ước Viên năm 1969 về Luật Điều ước quốc tế. Tháng 6 năm 2005 Quốc
hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành luật ký kết, gia nhập
và thực hiện điều ước quốc tế. Đây được coi là bước tiến quan trọng trong hệ
thống pháp luật Việt Nam đánh giấu sự quan tâm đối với luật ký kết, gia nhập,
thực hiện điều ước quốc tế. Luật ĐƯQT đã tạo điều kiện cho các bộ, ngành chủ
động đề xuất ký kết điều ước quốc tế theo một quy trình thống nhất, tạo cơ chế
phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động ký kết, gia nhập và thực hiện điều
ước quốc tế một cách đầy đủ, nhịp nhàng, phù hợp với quy định của pháp luật và
thông lệ quốc tế. Bên cạnh những kết quả đạt được, Luật ĐƯQT đã bộc lộ một
số hạn chế, bất cập, khiến cho việc áp dụng, thực hiện Luật và thực thi điều ước
quốc tế thiếu nhất quán, hiệu quả và hiệu lực không cao, chưa bảo đảm yêu cầu
cải cách tư pháp cũng như chưa đáp ứng các đòi hỏi ngày càng cao của tình hình

thực tế để thực hiện chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, thực hiện
các cam kết quốc tế của Việt Nam. Việc thực hiện các quy trình ký kết nhiều khi
mang tính hình thức, chồng chéo, gây tốn thời gian, công sức mà chưa đề cao
được trách nhiệm của mỗi cơ quan. Nhu cầu thực hiện chủ trương chủ động, tích
cực hội nhập quốc tế đòi hỏi một quy trình ký kết ĐƯQT nhanh chóng, linh hoạt
khi cần tranh thủ cơ hội, phục vụ lợi ích của đất nước, đồng thời chặt chẽ về
thẩm quyền, có sự kiểm tra, phân công, giám sát nhằm tránh sơ hở, rủi ro.
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đưa ra dự
thảo trình UBTVQH tại phiên họp thứ 44 - QH khoá 13 về vi...
I. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, việc giao lưu hợp tác giữa các quốc gia
ngày càng tăng cường, mở rộng. Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của
vấn đề ký kết, gia nhập điều ước quốc tế đối với các quốc gia trên thế giới
nói chung và đối với Việt Nam nói riêng. Việt Nam hiện nay là một quốc gia
nhỏ, còn đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chưa có sức
ảnh hưởng lớn trên trường quốc tế. Để hòa nhập vào xu hướng chung của thế
giới, tính từ những năm 1955 đến nay, Việt Nam đã tham gia ký kết rất
nhiều điều ước quốc tế. Việc tham gia, ký kết các điều ước quốc tế đó đã
góp phần tăng cường mở rộng các quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt,
đặc biệt là giữ gìn quan hệ bình đẳng giữa các quốc gia,thúc đẩy hội nhập
kinh tế quôc tế, tăng cường hợp tác thương mại, thu hút vốn đầu tư.
Ngày 10 tháng 10 năm 2001, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên
của công ước Viên năm 1969 về Luật Điều ước quốc tế. Tháng 6 năm 2005 Quốc
hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành luật ký kết, gia nhập
và thực hiện điều ước quốc tế. Đây được coi là bước tiến quan trọng trong hệ
thống pháp luật Việt Nam đánh giấu sự quan tâm đối với luật ký kết, gia nhập,
thực hiện điều ước quốc tế. Luật ĐƯQT đã tạo điều kiện cho các bộ, ngành chủ
động đề xuất ký kết điều ước quốc tế theo một quy trình thống nhất, tạo cơ chế
phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động ký kết, gia nhập và thực hiện điều
ước quốc tế một cách đầy đủ, nhịp nhàng, phù hợp với quy định của pháp luật và
thông lệ quốc tế. Bên cạnh những kết quả đạt được, Luật ĐƯQT đã bộc lộ một
số hạn chế, bất cập, khiến cho việc áp dụng, thực hiện Luật và thực thi điều ước
quốc tế thiếu nhất quán, hiệu quả và hiệu lực không cao, chưa bảo đảm yêu cầu
cải cách tư pháp cũng như chưa đáp ứng các đòi hỏi ngày càng cao của tình hình
điểm mới luật điều ước quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
điểm mới luật điều ước quốc tế - Người đăng: Thành Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
điểm mới luật điều ước quốc tế 9 10 112