Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Phần 1 NXB Công an nhân dân

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 643 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

G

I

p

Á

L

^

N

H

i

l

f

I

B

l

f

à

S

Ị

À
t

t

T

C

N

p

ỉ

O

P

È

T

Ì

H

Ư

Á

R

L

Ớ
U

N

N

H

S

Ử

e
Ậ

T

A

M

B Ả N C Ô N G A N NHÂN DÂN

G I Á O TRÌNH
LỊCH SỬNHÀ

NUỚC

VÀ PHÁP LUẬT VIỆT N A M

80-2012/CXB/65-90/CAND

TRƯỜNG Đ Ạ I H Ọ C L U Ậ T HÀ NÔI

G i á o
L Ị C H

S Ử

N H À

t r ì n h

N Ư Ớ C
V I Ê T

V À

P H Á P

N A M

NHÀ XUẤT BẢN C Ô N G AN NHÂN DÂN
H À N Ộ I - 2012

L U Ậ T

C h ủ biên
GS.TS. LÊ MINH TÂM
ThS. V Ũ T H Ị N G A

Tập thể
ì ThS. VŨ THỊ NGA

2.

4

ThS. V Ũ T H Ị N G A
ThS V Ũ T H Ị Y Ế N

giá
C á c c h ư ơ n g ì, l i , I V . V . V I ,
V U . V U I , I X ( N h ậ n xét
chung về n h à nước và p h á p
luật Đ ạ i V i ệ t )
Chương HI

3. ThS. HÀ THỊ LAN PHƯƠNG

Chương IX

ị. NCV PHẠM ĐIỂM

Các chương X. XI. xu.
XUI. XIV

5. GS.TS. LÊ MINH TÂM

Chuông XV

PHẦN T H Ứ NHẤT
CH LONG ì
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NHÀ NƯỚC ĐẨU TIÊN
Ở VIÊT N A M - NHÀ NƯỚC VÀN LANG-ÂU LẠC
Lịch sử m ồ i quốc gia khởi đ i ể m từ sự h ì n h t h à n h của nhà nước
đầu tiên. T h u ở xa xưa, trong n h â n d á n đ ã lưu t r u y ề n những huyền
thoại về thời đ ạ i H ù n g V u ô n g - thời h ì n h t h à n h n h à nước đ ầ u tiên
trong lịch sứ V i ệ t N a m . Dựa vào t r u y ề n thuyết d â n gian và t h ư tịch
cổ Trung Hoa, n h i ề u học g i ả trung đ ạ i và cận đ ạ i đ ã p h á c họa được
m ộ i p h á n bức tranh thòi đ ạ i H ù n g V ư ơ n g t ồ n t ạ i khoảng 2000 n ă m
( l ừ thiên kỉ l i t r . C N đ ế n thê kỉ ì - l i ) ỏ khu vực Bác B ộ và Bắc Trung
Bộ n g à y nay.
Trong m ấ y chục n ă m gần đ â y . thời đ ạ i H ù n g V ư ơ n g được n h i ề u
n h à sử học. k h ả o cổ học, d â n tộc học. n g ó n n g ữ học. vãn hoa học.
n h â n chủng học... n g h i ê n cứu c ô n g phu và đ ã x á c định được sự t ồ n
tại của m ộ t nền văn m i n h cổ xưa và sự h ì n h t h à n h n h à nước đ ầ u tiên
cứa n g ư ờ i V i ệ t cổ.
C á c n h à k h ả o cổ học đã khai quật h à n g t r ă m di tích k h ả o cổ. Tất
cả các di tích k h ả o cổ đ ó kết t h à n h diên biên vãn hoa vật chất liên tục
từ sơ kì thời đ ạ i đ ổ n g thau đ ế n so kì thời đ ạ i đ ổ sắt. Địa bàn p h â n b õ
và niên đ ạ i của c á c di tích k h ả o cổ n à y t r ù n g hợp với p h ạ m vi k h ô n g
gian và thời gian của thời đ ạ i H ù n g Vưonia đ ã được phản á n h trong
truyền thuyết d â n gian và sử s á c h cổ. C á c n h à k h ả o cổ học p h â n chia
c á c di lích k h ả o cổ đ ó t h à n h b ó n giai đ o ạ n phát t r i ể n liên tục hay c ò n
5

g ọ i là bốn nền văn hoa k ế liếp ...
TRƯỜNG ĐI HỌC LUẬT HÀ NỘI
GIÁO TRÌNH
p
LỊCH S
^NHÀNƯe
ilfftpÁPLUẬT
IBlàSỉtÈT NAM
BẢN
CÔNG AN NHÂNN
Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Phần 1 NXB Công an nhân dân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Phần 1 NXB Công an nhân dân - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Phần 1 NXB Công an nhân dân 9 10 818