Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình lý luận và pháp luật về quyền con người 

Được đăng lên bởi hoangtutrongmo-130030-25251325
Số trang: 273 trang   |   Lượt xem: 3897 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Giáo trình lý luận và pháp luật về quyền con người 

Giáo trình
LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT
VỀ QUYỀN CON NGƯỜI

Giáo trình này đã được Hội đồng nghiệm thu của Khoa Luật Đại học Quốc
gia
Hà Nội chấp thuận và thông qua ngày 03 tháng 9 năm 2009 là tài liệu sử
dụng chính thức trong chương trình giảng dạy của Khoa.

1

2 

Giáo trình lý luận và pháp luật về quyền con người 

KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
NGUYỄN ĐĂNG DUNG – VŨ CÔNG GIAO - LÃ KHÁNH TÙNG

ĐỒNG CHỦ BIÊN

(Đồng chủ biên)

NGUYỄN ĐĂNG DUNG – VŨ CÔNG GIAO - LÃ KHÁNH TÙNG

Tập thể tác giả
Chương I, II, IV, V, VII:
GS.TS. Nguyễn Đăng Dung, TS. Vũ Công Giao,
ThS.Lã Khánh Tùng;
Chương III:
TS. Vũ Công Giao, PGS.TS. Tường Duy Kiên,
ThS. Lã Khánh Tùng;
Chương VI:
PGS.TS. Chu Hồng Thanh, TS. Vũ Công Giao
ThS. Lã Khánh Tùng;
Chương VIII:
GS.TS. Nguyễn Đăng Dung,
GS.TS. Phạm Hồng Thái, TS. Vũ Công Giao,
PGS.TS. Tường Duy Kiên;
Chương IX:
GS.TS.Phạm Hồng Thái,
PGS.TS. Chu Hồng Thanh, TS. Vũ Công Giao.

Giáo trình

LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT
VỀ QUYỀN CON NGƯỜI
(Dùng cho hệ cử nhân)
(Tái bản lần thứ nhất có sửa đổi, bổ sung)

Sửa đổi, bổ sung cho lần xuất bản thứ hai
GS.TS Nguyễn Đăng Dung - TS. Vũ Công Giao
- ThS. Lã Khánh Tùng

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
3

4 

Mục lục 

Giáo trình lý luận và pháp luật về quyền con người 
KHÁI QUÁT VỀ QUYỀN CON NGƯỜI
2.1. Khái niệm quyền con người…………………………………………

37

2.2. Nguồn gốc của quyền con người……………………………………

38

2.3. Tính chất của quyền con người……………………………………..

41

MỤC LỤC
Trang
Các chữ viết tắt ……………………………………………………………

15

Lời nói đầu…………………………………………………………………

19

41

2. Tính không thể chuyển nhượng ……………………………………...

42

3. Tính không thể phân chia ……………………………………….........

42

4. Tính liên hệ và phụ thuộc lẫn nhau…………………………………..
2.4. Đặc điểm của quyền con người……………………………………..

Chương I

NHẬP MÔN LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT
VỀ QUYỀN CON NGƯỜI

1. Tính phổ biến …………………………………………………………

23

43
43

1. Quyền con người từ góc độ đạo đức-tôn giáo………………….

44

2. Quyền con người từ góc độ lịch sử-xã hội……………………………

44

3. Quyền con người từ góc độ triết học………………………………….

45

4. Quyền con người từ góc độ chính trị…………………………………

45

5. Quyền con người từ góc độ pháp lý…………………………….........

46

1.1. Bối cảnh, ý nghĩa và tầm quan trọng của giáo dục và nghiên
cứu quyền con người…………………………………......................

23

1.2. Mục tiêu của môn học………………………………………………

25

1.3. Đối tượng và nội dung của môn học ……………………………...

26

2.5.1. Những dấu mốc trong lịch sử phát triển của tư ...
1
Giáo trình
LÝ LUN VÀ PHÁP LUT
V QUYN CON NGƯỜI
Giáotrìnhlunpháplutvềquynconngười
2
Giáo trình này đã được Hi đồng nghim thu ca Khoa Lut Đại hc Quc
gia
Hà Ni chp thun và thông qua ngày 03 tháng 9 năm 2009 là tài liu s
dng chính thc trong chương trình ging dy ca Khoa.
Giáo trình lý luận và pháp luật về quyền con người  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình lý luận và pháp luật về quyền con người  - Người đăng: hoangtutrongmo-130030-25251325
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
273 Vietnamese
Giáo trình lý luận và pháp luật về quyền con người  9 10 172