Ktl-icon-tai-lieu

Hạn Mức Đất Tỉnh Thanh Hoá

Được đăng lên bởi Vân Nam
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 767 lần   |   Lượt tải: 1 lần
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2413/2005/QĐ-UBND

Thanh hoá, ngày 01 tháng 9 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH HẠN MỨC ĐẤT Ở

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
- Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004.
- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.
- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003.
- Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.
- Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá tại Công văn số 1512/TNMT-QHKH ngày 26 tháng 7 năm 2005.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản quy định về hạn mức đất ở.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị
xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Chính phủ (để b/c).
- Bộ TN&MT (để b/c).
- Bộ Tư pháp (để b/c).
- Thường trực Tỉnh uỷ (để b/c).
- Thường trực HĐND Tỉnh (để b/c).
- Các thành viên UBND tỉnh.
- Như Điều 3 QĐ (để thực hiện).
- Lưu VT-NN (T5).

Nguyễn Văn Lợi

QUY ĐỊNH
VỀ HẠN MỨC ĐẤT Ở.
(Ban hành kèm theo Quyết định: 2413/2005/QĐ-UBND ngày 01/9/2005 của UBND tỉnh Thanh Hoá).
Điều 1. Đối tượng áp dụng:
Hạn mức đất ở áp dụng cho các trường hợp sau đây:
1. Để Nhà nước giao đất cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở.
2. Để làm căn cứ lập quy hoạch xây dựng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư.
3. Để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở có vườn, ao trong cùng một thửa
đất nhưng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai.
Điều 2. Các quy định về giao đất:
Việc giao đất ở và xây dựng nhà ở phải theo đúng quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch
chi tiết xây dựng đô thị đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt và phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thuận tiện
cho sản xuất, đời sống của nhân dân và bảo vệ môi trường.
Điều 3. Hạn mức đất:
1. Hạn mức đất ở đô thị:
1.1. Tối đa 90m2/hộ đối với đất ở tại nội Thành phố Thanh Hoá, nội Thị xã Sầm Sơn và Thị xã Bỉm Sơn;

1.2. Tối đa 120 m2/hộ đối với đất ở khu vực ngoại Thành phố Thanh ...
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 2413/2005/QĐ-UBND Thanh hoá, ngày 01 tháng 9 năm 2005
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH HẠN MỨC ĐẤT Ở
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
- Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004.
- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.
- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003.
- Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.
- Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá tại Công văn số 1512/TNMT-QHKH ngày 26 tháng 7 năm 2005.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản quy định về hạn mức đất ở.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị
xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Chính phủ (để b/c).
- Bộ TN&MT (để b/c).
- Bộ Tư pháp (để b/c).
- Thường trực Tỉnh uỷ (để b/c).
- Thường trực HĐND Tỉnh (để b/c).
- Các thành viên UBND tỉnh.
- Như Điều 3 QĐ (để thực hiện).
- Lưu VT-NN (T5).
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lợi
QUY ĐỊNH
VỀ HẠN MỨC ĐẤT Ở.
(Ban hành kèm theo Quyết định: 2413/2005/QĐ-UBND ngày 01/9/2005 của UBND tỉnh Thanh Hoá).
Điều 1. Đối tượng áp dụng:
Hạn mức đất ở áp dụng cho các trường hợp sau đây:
1. Để Nhà nước giao đất cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở.
2. Để làm căn cứ lập quy hoạch xây dựng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư.
3. Để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, nhân đang sử dụng đất ở có vườn, ao trong cùng một thửa
đất nhưng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai.
Điều 2. Các quy định về giao đất:
Việc giao đất ở và xây dựng nhà ở phải theo đúng quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch
chi tiết xây dựng đô thị đã được quan Nhà nước thẩm quyền xét duyệt phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thuận tiện
cho sản xuất, đời sống của nhân dân và bảo vệ môi trường.
Điều 3. Hạn mức đất:
1. Hạn mức đất ở đô thị:
1.1. Tối đa 90m2/hộ đối với đất ở tại nội Thành phố Thanh Hoá, nội Thị xã Sầm Sơn và Thị xã Bỉm Sơn;
Hạn Mức Đất Tỉnh Thanh Hoá - Trang 2
Hạn Mức Đất Tỉnh Thanh Hoá - Người đăng: Vân Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hạn Mức Đất Tỉnh Thanh Hoá 9 10 841