Ktl-icon-tai-lieu

Hạn mức giao đất_Luật 2013

Được đăng lên bởi huyenxu29
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 302 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hạn mức giao đất
LUẬT 2013

Điều 15. Nhà nước quy định hạn mức sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất
1. Nhà nước quy định hạn mức sử dụng đất gồm hạn mức giao đất nông nghiệp, hạn mức
giao đất ở, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở và hạn mức nhận chuyển quyền sử
dụng đất nông nghiệp.
2. Nhà nước quy định thời hạn sử dụng đất bằng các hình thức sau đây:
a) Sử dụng đất ổn định lâu dài;
b) Sử dụng đất có thời hạn.
Điều 77. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất
nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được
bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây:
a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy
định tại Điều 129, Điều 130 của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế;
b) Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này
thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại;
c) Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức
trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo
quy định của Chính phủ.
2. Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử
dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy
chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được
bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không
vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật này.
Điều 103. Xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao
1. Đất vườn, ao của hộ gia đình, cá nhân được xác định là đất ở phải trong cùng một thửa
đất đang có nhà ở.

2. Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành trước ngày 18 tháng 12
năm 1980 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy
định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật này thì diện tích đất ở được xác định theo
giấy tờ đó.
Trường hợp trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3
Điều 100 của Luật này chưa xác định rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được công nhận
không phải nộp tiền sử dụng đất được xác định bằng không quá 05 lần hạn mức giao đất
ở quy định tại khoản 2 Điều 143 và khoản 4 Điều 144 của Luật này...
Hạn mức giao đất
LUT 2013
Điều 15. Nhà nước quy định hạn mức sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất
 !
"!#$"%#&$
 
'()*+,-.
/012-3
)/04(
Điều 77. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất
nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
56,!+- 7,8
)(%$! 9:%;2<-.
/=9 8)()9><
?$'@!?$ABCD#%98#E7F3
)/?G%9 %8?$'@CD#
,78)(%$8)( 9:%;23
/?G%9 #&$%8
>D#42H,%)(!I>88H<
CJ9 C
'?G% K>B+LM'BBN(
26,!+->HF OP 74Q
#R7C$7&8 Q#$!
$"S"%O7+T2$%<CD#,8
)(G%9HF!98)(7
%8+ ?$'@CD#
Điều 103. Xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao
?%(!C6,!+-8P+2" O>U6
4"
Hạn mức giao đất_Luật 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hạn mức giao đất_Luật 2013 - Người đăng: huyenxu29
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hạn mức giao đất_Luật 2013 9 10 597