Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống chính trị

Được đăng lên bởi tiendatka
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 914 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1. Khái niệm về chính trị và hệ thống chính trị
a) Khái niệm về chính trị
Chính trị là lĩnh vực của đời sống xã hội, bao gồm các hoạt động và các mối quan hệ liên quan
đến các công việc và giải quyết các vấn đề chung của toàn xã hội 1. Đây là biểu hiện bề ngoài của
chính trị. Thực chất, chính trị là mối quan hệ, sự tương tác giữa chủ thể xã hội với toàn bộ các tổ
chức và thành viên trong xã hội với quyền lực chi phối chứa đựng bên trong đó, quyền lực chung
(quyền lực xã hội), gọi làquyền lực chính trị.
Trong các công việc chung của xã hội thì công việc của nhà nước chiếm vị trí quan trọng hàng
đầu. Trong xã hội có giai cấp, giai cấp chiếm ưu thế luôn luôn muốn giành lấy vai trò thực hiện
các công việc chung để xác lập và duy trì địa vị thống trị của giai cấp mình. Chính vì vậy, chủ
nghĩa Mác - Lênin cho rằng, thực chất chính trị là quan hệ giữa các giai cấp, là những hoạt động
xoay quanh vấn đề giành, giữ chính quyền và sử dụng quyền lực nhà nước.
Tất nhiên, chính trị không chỉ bao gồm các công việc của nhà nước. Xã hội muốn tồn tại và phát
triển thì còn hàng loạt vấn đề chung khác cần giải quyết như các vấn đề liên quan đến hệ tư
tưởng, ý thức, đạo đức xã hội, các phương án giải quyết các vấn đề chung của xã hội khác với
giai cấp, tầng lớp nắm quyền... Vì vậy, bên cạnh nhà nước trong xã hội còn tồn tại các tổ chức
chính trị khác.
b) Hệ thống chính trị
Hệ thống chính trị bao gồm toàn bộ các tổ chức chính trị, được lập ra để thực hiện quyền lực
chung của xã hội - quyền lực chính trị.
Trong chế độ dân chủ, các thành viên của xã hội cũng như các tổ chức xã hội đều được tham gia
ở mức độ nhất định hoạt động chính trị. Nhưng không phải vì thế mà các tổ chức xã hội đó đều
được gọi là các tổ chức chính trị. Chỉ những tổ chức được lập ra chủ yếu để thực hiện quyền lực
chính trị thì mới gọi là tổ chức chính trị. Tổ chức chính trị có thể thực hiện các hoạt động khác
nhưng đó không phải nhiệm vụ cơ bản của nó.
Trong xã hội có giai cấp, quyền lực của giai cấp cầm quyền được thực hiện bằng một hệ thống
thiết chế và tổ chức chính trị nhất định.
Hệ thống chính trị là một chỉnh thể các tổ chức chính trị hợp pháp trong xã hội, bao gồm các
đảng chính trị, nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội được liên kết với nhau trong một hệ
thống tổ chức nhằm tác động vào các quá trình của đời sống xã hội; củng cố, duy trì và phát triển
chế độ chính trị phù hợp với lợi ích của giai cấp cầm quyền.
Hệ thống chính trị xuất hiện cùng với sự thống trị của giai cấp, nhà nước nhằm thực hi...
1. Khái niệm về chính trị và hệ thống chính trị
a) Khái niệm về chính trị
Chính trị lĩnh vực của đời sống hội, bao gồm các hoạt động các mối quan hệ liên quan
đến các công việc và giải quyết các vấn đề chung của toàn xã hội
1
. Đây là biểu hiện bề ngoài của
chính trị. Thực chất, chính trịmối quan hệ, sự tương tác giữa chủ thể xã hội với toàn bộ các tổ
chức và thành viên trong xã hội với quyền lực chi phối chứa đựng bên trong đó, quyền lực chung
(quyền lực xã hội), gọi làquyền lực chính trị.
Trong các công việc chung của hội thì công việc của nớc chiếm vị trí quan trọng hàng
đầu. Trong hội giai cấp, giai cấp chiếm ưu thế luôn luôn muốn giành lấy vai trò thực hiện
các công việc chung để c lập duy trì địa vị thống trị của giai cấp mình. Chính vậy, chủ
nghĩa Mác - Lênin cho rằng, thực chất chính trị quan hệ giữa các giai cấp, là những hoạt động
xoay quanh vấn đề giành, giữ chính quyền và sử dụng quyền lực nhà nước.
Tất nhiên, chính trị không chỉ bao gồm các công việc của nhà nước. Xã hội muốn tồn tại và phát
triển thì còn hàng loạt vấn đề chung khác cần giải quyết như c vấn đề liên quan đến hệ
tưởng, ý thức, đạo đức hội, các phương án giải quyết các vấn đề chung của hội khác với
giai cấp, tầng lớp nắm quyền... vậy, bên cạnh nhà nước trong hội còn tồn tại các tổ chức
chính trị khác.
b) Hệ thống chính trị
Hệ thống chính trị bao gồm toàn bộ các tổ chức chính trị, được lập ra để thực hiện quyền lực
chung của xã hội - quyền lực chính trị.
Trong chế độ dân chủ, các thành viên của xã hội cũng như các tổ chức xã hội đều được tham gia
mức độ nhất định hoạt động chính trị. Nhưng không phải thế các tổ chức hội đó đều
được gọi các tổ chức chính trị. Chỉ những tổ chức được lập ra chủ yếu để thực hiện quyền lực
chính trị thì mới gọi tổ chức chính trị. Tổ chức chính trị thể thực hiện các hoạt động khác
nhưng đó không phải nhiệm vụ cơ bản của nó.
Trong hội giai cấp, quyền lực của giai cấp cầm quyền được thực hiện bằng một hệ thống
thiết chế và tổ chức chính trị nhất định.
Hệ thống chính trị một chỉnh thể các tổ chức chính trị hợp pháp trong hội, bao gồm các
đảng chính trị, nhà nước c tổ chức chính trị - hội được liên kết với nhau trong một hệ
thống tổ chức nhằm tác động vào các quá trình của đời sống xã hội; củng cố, duy trì và phát triển
chế độ chính trị phù hợp với lợi ích của giai cấp cầm quyền.
Hệ thống chính trị xuất hiện cùng với sự thống trị của giai cấp, nhà nước nhằm thực hiện đường
lối chính trị của giai cấp cầm quyền. Do đó, hệ thống chính trị mang bản chất giai cấp. Trong các
nước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, giai cấp công nhân và nhân dân lao động là chủ
thể của quyền lực chính trị, tổ chức quản hội, quyết định nội dung hoạt động của hệ
thống chính trị.
2. Đặc điểm của hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay
a) Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay
Hệ thống chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống chính trị - Người đăng: tiendatka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Hệ thống chính trị 9 10 299