Ktl-icon-tai-lieu

hiến pháp 1992 sửa đổi bổ sung

Được đăng lên bởi shinno726
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1006 lần   |   Lượt tải: 1 lần
* Bản tổng hợp nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 bằng Nghị quyết số
51/2001/QH10 (phần in nghiêng là nội dung của Nghị quyết số 51/2001/QH10, thay
thế nội dung tương ứng của Hiến pháp năm 1992) - Có tính chất tham khảo

QUỐC HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày 15 tháng 04 năm 1992

HIẾN PHÁP
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 1992
(Đã được sửa đổi, bổ sung ngày 25/12/2001)
LỜI NÓI ĐẦU
Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng
tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống
đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nền văn
hiến Việt Nam.
Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch
Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách
mạng lâu dài, đầy gian khổ hy sinh, làm Cách mạng tháng Tám thành công.
Ngày 2 tháng 9 năm 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, nước
Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời. Tiếp đó, suốt mấy chục năm, nhân dân các
dân tộc nước ta đã liên tục chiến đấu, với sự giúp đỡ quý báu của bè bạn trên thế
giới, nhất là các nước xã hội chủ nghĩa và các nước láng giềng, lập nên những
chiến công oanh liệt, đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ và chiến dịch Hồ Chí
Minh lịch sử, đánh thắng hai cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân và đế
quốc, giải phóng đất nước, thống nhất Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc,
dân chủ nhân dân. Ngày 2 tháng 7 năm 1976 Quốc hội nước Việt Nam thống
nhất đã quyết định đổi tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cả
nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, ra sức xây dựng đất nước,
kiên cường bảo vệ Tổ quốc đồng thời làm nghĩa vụ quốc tế.
Qua các thời kỳ kháng chiến kiến quốc, nước ta đã có Hiến pháp năm 1946,
Hiến pháp năm 1959 và Hiến pháp năm 1980.
Từ năm 1986 đến nay, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đại hội lần
thứ VI của Đảng cộng sản Việt Nam đề xướng đã đạt được những thành tựu
bước đầu rất quan trọng. Quốc hội quyết định sửa đổi Hiến pháp năm 1980 để
đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới.
Hiến pháp này quy định chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc
phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu, nguyên tắc tổ

chức và hoạt động của các cơ quan Nhà nước, thể chế hoá mối quan hệ giữa
Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý.
"Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh,
thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời ...
* Bản tổng hợp nội dung sa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 bằng Nghị quyết số
51/2001/QH10 (phần in nghiêng nội dung của Nghị quyết s 51/2001/QH10, thay
thế nội dung tương ứng của Hiến pháp năm 1992) - Có tính chất tham khảo
QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày 15 tháng 04 năm 1992
HIẾN PHÁP
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 1992
(Đã được sửa đổi, bổ sung ngày 25/12/2001)
LỜI NÓI ĐẦU
Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng
tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống
đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nền văn
hiến Việt Nam.
Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch
Hồ Chí Minh sáng lập rèn luyện, nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách
mạng lâu dài, đầy gian khổ hy sinh, làm Cách mạng tháng Tám thành công.
Ngày 2 tháng 9 năm 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, nước
Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời. Tiếp đó, suốt mấy chục m, nhân dân các
dân tộc nước ta đã liên tục chiến đấu, với sự giúp đỡ quý báu của bè bạn trên thế
giới, nhất các nước hội chủ nghĩa các nước láng giềng, lập nên những
chiến công oanh liệt, đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ và chiến dịch Hồ C
Minh lịch sử, đánh thắng hai cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân đế
quốc, giải phóng đất nước, thống nhất Tquốc, hoàn thành cách mạng dân tộc,
dân chủ nhân dân. Ngày 2 tháng 7 năm 1976 Quốc hội nước Việt Nam thống
nhất đã quyết định đổi tên nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam; cả
nước bước vào thời k quá độ n chủ nghĩa hội, ra sức xây dựng đất nước,
kiên cường bảo vệ Tổ quốc đồng thời làm nghĩa vụ quốc tế.
Qua các thời kỳ kháng chiến kiến quốc, nước ta đã có Hiến pháp năm 1946,
Hiến pháp năm 1959 và Hiến pháp năm 1980.
Từ năm 1986 đến nay, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đại hội lần
thứ VI của Đảng cộng sản Việt Nam đề ớng đã đạt được những thành tựu
bước đầu rất quan trọng. Quốc hội quyết định sửa đổi Hiến pháp m 1980 để
đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới.
Hiến pháp này quy đnh chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, hội, quốc
phòng, an ninh, quyền và nghĩa v bản của công dân, cơ cấu, nguyên tắc tổ
hiến pháp 1992 sửa đổi bổ sung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hiến pháp 1992 sửa đổi bổ sung - Người đăng: shinno726
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
hiến pháp 1992 sửa đổi bổ sung 9 10 970