Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp định Trips

Được đăng lên bởi yenkady-gmail-com
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1501 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HIỆP ĐỊNH VỀ CÁC KHÍA CẠNH LIÊN QUAN TỚI THƯƠNG MẠI CỦA QUYỀN SỞ HỮU TRÍ
TUỆ (AGREEMENT ON TRADE – RELATED ASPECTS OF IPR – TRIPS)
(Ký ngày 15.4.1994)
Danh mục các Điều
Phần I. Các điều khoản chung và các nguyên tắc cơ bản
Điều 1
Điều 2
Điều 3
Điều 4
Điều 5
Điều 6
Điều 7
Điều 8

Cơ sở và phạm vi của các nghĩa vụ
Các Công ước về sở hữu trí tuệ
Đãi ngộ quốc gia
Chế độ đãi ngộ tối huệ quốc
Các thoả thuận đa phương về việc đạt được hoặc duy trì hiệu lực bảo hộ
Trạng thái đã khai thác hết
Mục tiêu
Nguyên tắc

Phần II. Các tiêu chuẩn liên quan đến khả năng đạt được, phạm vi
và việc sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ
Mục 1 Bản quyền và các quyền có liên quan
Điều 9
Mối quan hệ với Công ước Berne
Điều 10
Các chương trình máy tính và các bộ sưu tập dữ liệu
Điều 11
Quyền cho thuê
Điều 12
Thời hạn bảo hộ
Điều 13
Hạn chế và ngoại lệ
Điều 14
Bảo hộ những người biểu diễn, người sản xuất bản ghi âm và các tổ chức phát thanh,
truyền hình
Mục 2: Nhãn hiệu hàng hoá
Điều 15
Đối tượng có khả năng bảo hộ
Điều 16
Các quyền được cấp
Điều 17
Ngoại lệ
Điều 18
Thời hạn bảo hộ
Điều 19
Yêu cầu sử dụng
Điều 20
Các yêu cầu khác
Điều 21
Cấp li-xăng (chuyển giao quyền sử dụng) và chuyển nhượng quyền sở hữu
Mục 3: Chỉ dẫn địa lý
Điều 22
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý
Điều 23
Bảo hộ bổ sung đối với các chỉ dẫn địa lý dùng cho rượu vang và rượu mạnh.
Điều 24
Đàm phán quốc tế, Ngoại lệ
Mục 4: Kiểu dáng công nghiệp
Điều 25
Các yêu cầu bảo hộ
Điều 26
Bảo hộ
Mục 5: Patent
Điều 27
Đối tượng có khả năng được cấp Patent
Điều 28
Các quyền được cấp
Điều 29
Điều kiện đối với người nộp đơn xin cấp patent
Điều 30
Ngoại lệ đối với các quyền được cấp
Điều 31
Các hình thức sử dụng khác không được phép của người nắm giữ quyền
Điều 32
Huỷ bỏ/Đình chỉ
Điều 33
Thời hạn bảo hộ
Điều 34
Các sáng chế quy trình: nghĩa vụ dẫn chứng
Mục 6: Thiết kế bố trí (topograph) mạch tích hợp
Điều 35
Mối quan hệ với Hiệp ước IPIC
Điều 36
Phạm vi bảo hộ
Điều 37
Các hành vi không cần phải có phép của người nắm giữ quyền

1

Điều 38
Thời hạn bảo hộ
Mục 7: Bảo hộ thông tin bí mật
Điều 39
Mục 8: Khống chế các hoạt động chống cạnh tranh trong các hợp đồng li-xăng
Điều 40
Phần III. Thực thi quyền sở hữu trí tuệ
Mục 1: Các nghĩa vụ chung
Điều 41
Mục 2: Các thủ tục và các biện pháp chế tài dân sự và hành chính
Điều 42
Các thủ tục đúng đắn và công bằng
Điều 43
Chứng cứ
Điều 44
Lệnh của toà án
Điều 45
Đền bù thiệt hại
Điều 46
Các biện pháp chế tài khác
Điều 47
Quyền được thông tin
Điều 48
Bồi thường cho bên bị
Điều 49
Các thủ tục hành chính
Mục 3: ...
HIỆP ĐỊNH VỀ CÁC KHÍA CẠNH LIÊN QUAN TỚI THƯƠNG MẠI CỦA QUYỀN SỞ HỮU TRÍ
TUỆ (AGREEMENT ON TRADE – RELATED ASPECTS OF IPR – TRIPS)
(Ký ngày 15.4.1994)
Danh mục các Điều
Phần I. Các điều khoản chung và các nguyên tắc cơ bản
Điều 1 Cơ sở và phạm vi của các nghĩa vụ
Điều 2 Các Công ước về sở hữu trí tuệ
Điều 3 Đãi ngộ quốc gia
Điều 4 Chế độ đãi ngộ tối huệ quốc
Điều 5 Các thoả thuận đa phương về việc đạt được hoặc duy trì hiệu lực bảo hộ
Điều 6 Trạng thái đã khai thác hết
Điều 7 Mục tiêu
Điều 8 Nguyên tắc
Phần II. Các tiêu chuẩn liên quan đến khả năng đạt được, phạm vi
và việc sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ
Mục 1 Bản quyền và các quyền có liên quan
Điều 9 Mối quan hệ với Công ước Berne
Điều 10 Các chương trình máy tính và các bộ sưu tập dữ liệu
Điều 11 Quyền cho thuê
Điều 12 Thời hạn bảo hộ
Điều 13 Hạn chế và ngoại lệ
Điều 14 Bảo hộ những người biểu diễn, người sản xuất bản ghi âm các tổ chức phát thanh,
truyền hình
Mục 2: Nhãn hiệu hàng hoá
Điều 15 Đối tượng có khả năng bảo hộ
Điều 16 Các quyền được cấp
Điều 17 Ngoại lệ
Điều 18 Thời hạn bảo hộ
Điều 19 Yêu cầu sử dụng
Điều 20 Các yêu cầu khác
Điều 21 Cấp li-xăng (chuyển giao quyền sử dụng) và chuyển nhượng quyền sở hữu
Mục 3: Chỉ dẫn địa lý
Điều 22 Bảo hộ chỉ dẫn địa lý
Điều 23 Bảo hộ bổ sung đối với các chỉ dẫn địa lý dùng cho rượu vang và rượu mạnh.
Điều 24 Đàm phán quốc tế, Ngoại lệ
Mục 4: Kiểu dáng công nghiệp
Điều 25 Các yêu cầu bảo hộ
Điều 26 Bảo hộ
Mục 5: Patent
Điều 27 Đối tượng có khả năng được cấp Patent
Điều 28 Các quyền được cấp
Điều 29 Điều kiện đối với người nộp đơn xin cấp patent
Điều 30 Ngoại lệ đối với các quyền được cấp
Điều 31 Các hình thức sử dụng khác không được phép của người nắm giữ quyền
Điều 32 Huỷ bỏ/Đình chỉ
Điều 33 Thời hạn bảo hộ
Điều 34 Các sáng chế quy trình: nghĩa vụ dẫn chứng
Mục 6: Thiết kế bố trí (topograph) mạch tích hợp
Điều 35 Mối quan hệ với Hiệp ước IPIC
Điều 36 Phạm vi bảo hộ
Điều 37 Các hành vi không cần phải có phép của người nắm giữ quyền
1
Hiệp định Trips - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp định Trips - Người đăng: yenkady-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Hiệp định Trips 9 10 606