Ktl-icon-tai-lieu

hồ sơ chỉ định thầu 2

Được đăng lên bởi phamanh8889
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1982 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU HỒ SƠ YÊU CẦU CHỈ ĐỊNH THẦU
XÂY LẮP
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 04 /2010/TT-BKH
Ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

HỒ SƠ YÊU CẦU CHỈ ĐỊNH THẦU
(tên gói thầu)
(tên dự án)
(tên chủ đầu tư)

____,ngày____tháng____năm____
Đại diện hợp pháp của tư vấn lập
HSYC (nếu có)
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

2

MỤC LỤC
Từ ngữ viết tắt……………………………………………………………………………………………
Phần thứ nhất: Chỉ dẫn đối với nhà thầu……………………………………………………
Chương I: Yêu cầu về chỉ định thầu……………………………………………………
Chương II: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất ……………………………...........
Mục 1. TCĐG về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu …………………......
Mục 2. TCĐG về mặt kỹ thuật…………………………………….................................
Chương III: Biểu mẫu………………………………………………………………………..
Mẫu số 1. Đơn đề xuất chỉ định thầu………………………………………................
Mẫu số 2. Giấy uỷ quyền…………………………………………………………………
Mẫu số 3. Thoả thuận liên danh………………………………………………………..
Mẫu số 4. Bảng kê khai máy móc thiết bị thi công chủ yếu ………………....
Mẫu số 5. Bảng kê khai dụng cụ, thiết bị thí nghiệm kiểm tra tại hiện
trường thi công………………………………………………………………………………
Mẫu số 6. Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ ……………………….......
Mẫu số 7A. Danh sách cán bộ chủ chốt…………………………………………….
Mẫu số 7B. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của cán bộ chủ chốt …...
Mẫu số 7C. Bản kê khai sử dụng chuyên gia, cán bộ kỹ thuật nước ngoài .
Mẫu số 8A. Biểu tổng hợp giá đề xuất………………………………….....................
Mẫu số 8B. Biểu chi tiết giá đề xuất…………………………………..........................
Mẫu số 9A. Phân tích đơn giá đề xuất (đối với đơn giá xây dựng chi tiết)
Mẫu số 9B. Phân tích đơn giá đề xuất (đối với đơn giá xây dựng tổng hợp) .
Mẫu số 10. Hợp đồng đang thực hiện của nhà thầu ……………………………..
Mẫu số 11. Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện …………………….........
Mẫu số 12. Tóm tắt về hoạt động của nhà thầu…………………………………….
Mẫu số 13. Kê khai năng lực tài chính của nhà thầu …………………………….
Chương IV: Giới thiệu dự án và gói thầu…………………………………………….
Chương V: Bảng tiên lượng…………………………………………………………………
Chương VI: Yêu cầu về tiến độ thực hiện………………………………….................
Chương VII: Yêu cầu về mặt kỹ thuật…………………………………………………
Chương VIII: Các bản vẽ……………………………………………………………………
Phần thứ hai: Yêu cầu về hợp đồng………………………………………………......................
Chương IX: Điều kiện của hợp đồng………………………………………...................
Chương X: Mẫu hợp đồng…………………………………………………………………..
Mẫu số 1...
MẪU HỒ SƠ YÊU CẦU CHỈ ĐỊNH THẦU
XÂY LẮP
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 04 /2010/TT-BKH
Ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
hồ sơ chỉ định thầu 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hồ sơ chỉ định thầu 2 - Người đăng: phamanh8889
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
hồ sơ chỉ định thầu 2 9 10 112