Ktl-icon-tai-lieu

Hộ tịch trong nước

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1828 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Diễn đàn Sinh viên Hành chính
HỘ TỊCH TRONG NƯỚC
1. ĐĂNG KÝ KHAI SINH
1. Thẩm quyền đăng ký khai sinh:
- UBND cấp xã nơi cư trú của người mẹ thực
hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em; nếu không
xác định được nơi cư trú của người mẹ, thì UBND
cấp xã, nơi cư trú của người cha thực hiện việc đăng
ký khai sinh.
- Trong trường hợp không xác định được nơi cư
trú của người mẹ và người cha, thì UBND cấp xã,
nơi trẻ em đang sinh sống trên thực tế thực hiện việc
đăng ký khai sinh.
- Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi
được thực hiện tại UBND cấp xã, nơi cư trú của
người đang tạm thời nuôi dưỡng hoặc nơi có trụ sở
của tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ em đó.
2. Thời hạn đi khai sinh
Thời hạn đăng ký khai sinh là 60 ngày, kể từ
ngày trẻ em được sinh ra
3. Những người có trách nhiệm đi đăng ký
khai sinh
Cha, mẹ có trách nhiệm đi khai sinh cho con; nếu
cha, mẹ không thể đi khai sinh, thì ông, bà hoặc
những người thân thích khác đi khai sinh cho trẻ
em.
4. Thủ tục đăng ký khai sinh:
4.1. Giấy tờ phải nộp:
- Giấy chứng sinh (theo mẫu quy định).
Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra
cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì Giấy
chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của
người làm chứng. Trong trường hợp không có
người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm
giấy cam đoan về việc sinh là có thực.
4.2. Giấy tờ phải xuất trình:
- Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em
(nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn).
Trong trường hợp cán bộ Tư pháp hộ tịch biết rõ
về quan hệ hôn nhân của cha mẹ trẻ em, thì không
bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn.
2. ĐĂNG KÝ KẾT HÔN
1. Thẩm quyền đăng ký kết hôn
- UBND cấp xã, nơi cư trú của bên nam hoặc
bên nữ thực hiện việc đăng ký kết hôn.
- Trong trường hợp cả hai bên nam, nữ là công
dân Việt Nam đang trong thời hạn công tác, học tập,

www.HanhChinhVN.com
lao động ở nước ngoài về nước đăng ký kết hôn, đã
cắt hộ khẩu thường trú ở trong nước, thì việc đăng
ký kết hôn được thực hiện tại UBND cấp xã, nơi cư
trú trước khi xuất cảnh của một trong hai bên nam,
nữ.
2. Thủ tục đăng ký kết hôn:
- Giấy tờ phải nộp: Tờ khai đăng ký kết hôn có
xác nhận tình trạng hôn nhân (theo mẫu quy định)
hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
- Giấy tờ phải xuất trình: Giấy chứng minh nhân
dân của người đi đăng ký kết hôn.
Đối với người đang trong thời hạn công tác, học
tập, lao động ở nước ngoài về nước đăng ký kết
hôn, thì phải có xác nhận của Cơ quan Ngoại giao,
Lãnh sự Việt Nam tại nước sở tại về tình trạng hôn...
Diễn đàn Sinh viên Hành chính www.HanhChinhVN.com
HỘ TỊCH TRONG NƯỚC
1. ĐĂNG KÝ KHAI SINH
1. Thẩm quyền đăng ký khai sinh:
- UBND cấp nơi trú của người mẹ thực
hiện việc đăng khai sinh cho trẻ em; nếu không
xác định được i cư t của người mẹ, t UBND
cấp xã, nơi cư trú của người cha thực hiện việc đăng
ký khai sinh.
- Trong trường hợp không xác định được i cư
trú của người mẹ người cha, thì UBND cấp ,
nơi trẻ em đang sinh sống trên thực tế thực hiện việc
đăng ký khai sinh.
- Việc đăng khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi
được thực hiện tại UBND cấp xã, nơi trú của
người đang tạm thời nuôi dưỡng hoặc i trụ s
của tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ em đó.
2. Thời hạn đi khai sinh
Thời hạn đăng khai sinh 60 ngày, kể từ
ngày trẻ em được sinh ra
3. Những người trách nhiệm đi đăng
khai sinh
Cha, mẹ có trách nhiệm đi khai sinh cho con; nếu
cha, mẹ không thể đi khai sinh, thì ông, hoặc
những người thân thích khác đi khai sinh cho trẻ
em.
4. Thủ tục đăng ký khai sinh:
4.1. Giấy tờ phải nộp:
- Giấy chứng sinh (theo mẫu quy định).
Giấy chứng sinh do sở y tế, nơi trẻ em sinh ra
cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế, t Giấy
chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của
người làm chứng. Trong trường hợp không
người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm
giấy cam đoan về việc sinh là có thực.
4.2. Giấy tờ phải xuất trình:
- Giấy chứng nhận kết hôn của cha, m trẻ em
(nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn).
Trong trường hợp cán bộ pháp hộ tịch biết
về quan hệ hôn nhân của cha mẹ trẻ em, thì không
bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn.
2. ĐĂNG KÝ KẾT HÔN
1. Thẩm quyền đăng ký kết hôn
- UBND cấp xã, nơi cư trú của n nam hoặc
bên nữ thực hiện việc đăng ký kết hôn.
- Trong trường hợp c hai bên nam, nữ công
dân Việt Nam đang trong thời hạn công tác, học tập,
lao động nước ngoài về nước đăng kết hôn, đã
cắt h khẩu thường trú trong nước, t việc đăng
kết hôn được thực hiện tại UBND cấp xã, i
trú trước khi xuất cảnh của một trong hai n nam,
nữ.
2. Thủ tục đăng ký kết hôn:
- Giấy tờ phải nộp: Tờ khai đăng ký kết hôn
xác nhận tình trạng hôn nhân (theo mẫu quy định)
hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
- Giấy tờ phải xuất trình: Giấy chứng minh nhân
dân của người đi đăng ký kết hôn.
Đối với người đang trong thời hạn công tác, học
tập, lao động nước ngoài về nước đăng kết
hôn, t phải xác nhận của Cơ quan Ngoại giao,
Lãnh sự Việt Nam tại ớc sở tại về tình trạng hôn
nhân của người đó.
Đối với cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực
lượng trang, t thủ trưởng đơn vị của người đó
xác nhận tình trạng hôn nhân.
3. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày,
kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ.
Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn
nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày.
3. ĐĂNG KÝ KHAI TỬ
1. Thẩm quyền đăng ký khai tử:
- UBND cấp xã, nơi trú cuối cùng của người
chết thực hiện việc đăng ký khai tử.
- Trong trường hợp không xác định được nơi
trú cuối cùng của người chết, thì UBND cp xã, nơi
ngưi đó chết thc hin vic đăng ký khai t.
2. Thời hạn đi khai tử: 15 ngày, kể từ ngày
chết.
3. Trách nhiệm đi đăng khai tử: Thân nhân
của người chết trách nhiệm đi khai tử; nếu người
chết không thân nhân, thì chủ nhà hoặc người
trách nhiệm của quan, đơn vị, tổ chức, nơi người
đó cư trú hoặc công tác trước khi chết đi khai tử.
4. Thủ tục đăng ký khai tử
Người đi khai tử phải nộp Giấy báo tử hoặc giấy
tờ thay cho Giấy báo tử theo quy định tại Điều 22
của Nghị định 158/2005/NĐ-CP.
4. ĐĂNG KÝ VIỆC NUÔI CON NUÔI
1. Thẩm quyền đăng ký:
- UBND cấp xã, i trú của người nhận con
nuôi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi.
Trang 1
Hộ tịch trong nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hộ tịch trong nước - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hộ tịch trong nước 9 10 612