Ktl-icon-tai-lieu

hợp đồng mua bán

Được đăng lên bởi Khánh Won
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 339 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỞ HỮU NHÀ

Hôm nay, ngày …… tháng ……… năm …………
Tại:....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
I/ BÊN BÁN/CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên A):
Chồng: Ông................................................. Sinh năm......................................................
CMND số.................................................... do..........cấp ngày .......................................
Đăng ký tạm trú tại :.................................. .....................................................................
Và vợ: Bà.................................................... Sinh năm......................................................
CMND số................................... do................................. cấp ngày ...............................
Đăng ký tạm trú tại:................................... .....................................................................
II/ BÊN MUA/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên B):
Chồng: Ông................................................. Sinh năm......................................................
CMND số.................................................... do..........cấp ngày .......................................
Đăng ký tạm trú tại :.................................. .....................................................................
Và vợ: Bà.................................................... Sinh năm......................................................
CMND số................................... do................................. cấp ngày ...............................
Đăng ký tạm trú tại:................................... .....................................................................
Hai bên thoả thuận, tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc
mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở với những điều khoản sau:
ĐIỀU 1: ĐẶC ĐIỂM ĐẤT, NHÀ Ở ĐƯỢC MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG
1. Nhà đất sẽ được chuyển nhượng là nhà số:.................................................................

Nhà đất này thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của ôn.......................................
(Sinh năm ……………. có CMND số...
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT SỞ HỮU NHÀ
Hôm nay, ngày …… tháng ……… năm …………
Tại:....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
I/ BÊN BÁN/CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên A):
Chồng: Ông................................................. Sinh năm......................................................
CMND số.................................................... do..........cấp ngày .......................................
Đăng tạm trú tại :.................................. .....................................................................
vợ: Bà.................................................... Sinh năm......................................................
CMND số................................... do................................. cấp ngày ...............................
Đăng tạm trú tại:................................... .....................................................................
II/ BÊN MUA/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên B):
Chồng: Ông................................................. Sinh năm......................................................
CMND số.................................................... do..........cấp ngày .......................................
Đăng tạm trú tại :.................................. .....................................................................
vợ: Bà.................................................... Sinh năm......................................................
CMND số................................... do................................. cấp ngày ...............................
Đăng tạm trú tại:................................... .....................................................................
Hai bên thoả thuận, tự nguyện cùng nhau lập bản hợp đồng này để thực hiện việc
mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà với những điều khoản sau:
ĐIỀU 1: ĐẶC ĐIỂM ĐẤT, NHÀ ĐƯỢC MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG
1. Nhà đất sẽ được chuyển nhượng nhà số:.................................................................
hợp đồng mua bán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hợp đồng mua bán - Người đăng: Khánh Won
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
hợp đồng mua bán 9 10 694