Ktl-icon-tai-lieu

Lĩnh vực hành nghề

Được đăng lên bởi Nguyễn Minh Cường
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 259 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……, ngày …….. tháng …….. năm 2013
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC
(Dành cho người dự tuyển vào công chức cấp xã)
Họ và tên:…………………………………………………Nam (Nữ):…………………
Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………...Dân tộc:…………………….
Quê quán: ………………………………………………………………………………..
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………......
Điện thoại liên lạc: ………………………………………………………………………
Trình độ và chuyên ngành đào tạo: ……………………………………………………...
Hệ đào tạo: ………………………………………………………………………………
Đối tượng ưu tiên (nếu có): (1) ………………………………………………….……….
Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2013 của tỉnh
Thái Bình, tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển công chức của tỉnh năm 2013. Vì
vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển vào chức danh công chức cấp xã đảm nhiệm công
tác: (2) ………………………...………………..………………………………………………
thuộc huyện (thành phố)…. …………….………………………………………….………....
Đăng ký nguyện vọng 2(3):……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..…………….
………………………………………………………………………………..…….…………
Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và sự phân công công tác
của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.
Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:
1. Bản khai sơ yếu lý lịch tự thuật;
2. Bản sao Giấy khai sinh;
3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập và các giấy tờ có liên quan khác,
gồm: (4) ………………………………………………………..……………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
- Bản sao Chứng chỉ tin học, trình độ: …………………………………………………..
4. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên: ……………………………………………
5. Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện tuyến huyện trở lên cấp;
6. Ba (03) phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc; 02 ảnh màu cỡ 4cm x 6cm.
Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật, sau khi nhận được thông báo
trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả
tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ và tôi sẽ chịu trách
nhiệm trước pháp luật./.
Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

(1)

Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;
Ghi đúng chức danh theo Thông báo tuyển dụng
(Ví dụ: Tư pháp – Hộ tịch đảm nhiệm công tác công chứng, chứng thực);
(3)
Nếu có nguyện vọng 2 thì ghi: Tôi xin đăng ký nguyện vọng 2 vào vị trí, chức danh cùng chuyên ngành ở huyện ( thành phố) khác.
(4)
Ghi rõ tên của các bản sao và các giấy tờ có liên quan khác gử...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……, ngày …….. tháng …….. năm 2013
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC
(Dành cho người dự tuyển vào công chức cấp xã)
Họ và tên:…………………………………………………Nam (Nữ):…………………
Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………...Dân tộc:…………………….
Quê quán: ………………………………………………………………………………..
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………......
Điện thoại liên lạc: ………………………………………………………………………
Trình độ và chuyên ngành đào tạo: ……………………………………………………...
Hệ đào tạo: ………………………………………………………………………………
Đối tượng ưu tiên (nếu có):
(1)
………………………………………………….……….
Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng dự tuyển công chức cấp năm 2013 của tỉnh
Thái Bình, tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển công chức của tỉnh năm 2013. Vì
vậy, tôi làm đơn này đăng dự tuyển vào chức danh công chức cấp đảm nhiệm công
tác:
(2)
………………………...………………..………………………………………………
thuộc huyện (thành phố)…. …………….………………………………………….………....
Đăng ký nguyện vọng 2
(3)
:……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..…………….
………………………………………………………………………………..…….…………
Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và sự phân công công tác
của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.
Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:
1. Bản khai sơ yếu lý lịch tự thuật;
2. Bản sao Giấy khai sinh;
3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập các giấy tờ liên quan khác,
gồm:
(4)
………………………………………………………..……………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
- Bản sao Chứng chỉ tin học, trình độ: …………………………………………………..
4. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên: ……………………………………………
5. Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện tuyến huyện trở lên cấp;
6. Ba (03) phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc; 02 ảnh màu cỡ 4cm x 6cm.
Tôi xin cam đoan hồ dự tuyển của tôi đúng sự thật, sau khi nhận được thông báo
trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện đủ hồ dự tuyển theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả
tuyển dụng của tôi sẽ b quan thẩm quyền tuyển dụng hủy b tôi sẽ chịu trách
nhiệm trước pháp luật./.
Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
(1)
Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;
(
2)
Ghi đúng chức danh theo Thông báo tuyển dụng
(Ví dụ: Tư pháp – Hộ tịch đảm nhiệm công tác công chứng, chứng thực);
(
3)
Nếu có nguyn vng 2 thì ghi: Tôi xin đăng ký nguyn vng 2 vào v trí, chc danh cùng chuyên ngành huyện ( thành ph) khác.
(4)
Ghi rõ tên của các bản sao và các giấy tờ có liên quan khác gửi kèm đơn đăng ký dự tuyển công chức.
Lĩnh vực hành nghề - Trang 2
Lĩnh vực hành nghề - Người đăng: Nguyễn Minh Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Lĩnh vực hành nghề 9 10 851