Ktl-icon-tai-lieu

luật cạnh tranh năm 2005

Được đăng lên bởi caoduynhi
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 2074 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luật
của Quốc hội nớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
số 27/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 về cạnh tranh

Căn cứ vào Hiến pháp nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã
đợc sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001
của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về cạnh tranh.

Chơng I
Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh không lành
mạnh, trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc cạnh tranh, biện pháp xử lý vi phạm pháp
luật về cạnh tranh.

Điều 2. Đối tợng áp dụng
Luật này áp dụng đối với:
1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả
doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, doanh nghiệp hoạt động
trong các ngành, lĩnh vực thuộc độc quyền nhà nớc và doanh nghiệp nớc ngoài hoạt
động ở Việt Nam;
2. Hiệp hội ngành nghề hoạt động ở Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dới đây đợc hiểu nh sau:
1. Thị trờng liên quan bao gồm thị trờng sản phẩm liên quan và thị trờng địa lý
liên quan.
Thị trờng sản phẩm liên quan là thị trờng của những hàng hoá, dịch vụ có thể
thay thế cho nhau về đặc tính, mục đích sử dụng và giá cả.
Thị trờng địa lý liên quan là một khu vực địa lý cụ thể trong đó có những hàng
hoá, dịch vụ có thể thay thế cho nhau với các điều kiện cạnh tranh tơng tự và có sự
khác biệt đáng kể với các khu vực lân cận.
2. Hiệp hội ngành nghề bao gồm hiệp hội ngành hàng và hiệp hội nghề nghiệp.
3. Hành vi hạn chế cạnh tranh là hành vi của doanh nghiệp làm giảm, sai lệch,
cản trở cạnh tranh trên thị trờng, bao gồm hành vi thoả thuận hạn chế cạnh tranh, lạm
dụng vị trí thống lĩnh thị trờng, lạm dụng vị trí độc quyền và tập trung kinh tế.

2
4. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi cạnh tranh của doanh nghiệp
trong quá trình kinh doanh trái với các chuẩn mực thông thờng về đạo đức kinh doanh,
gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nớc, quyền và lợi ích hợp
pháp của doanh nghiệp khác hoặc ngời tiêu dùng.
5. Thị phần của doanh nghiệp đối với một loại hàng hoá, dịch vụ nhất định là tỷ
lệ phần trăm giữa doanh thu bán ra của doanh nghiệp này với tổng doanh thu của tất cả
các doanh nghiệp kinh doanh loại hàng hoá, dịch vụ đó trên thị trờng liên quan hoặc tỷ
lệ phần trăm giữa doanh số mua vào của doanh nghiệp này với tổng doanh số mua vào
của tất cả các doanh nghiệp kinh doanh loại hàng hoá, dịch vụ đó trên thị trờng liên
quan theo tháng...
LuËt
cña Quèc héi n íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
sè 27/2004/QH11 ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004 vÒ c¹nh tranh
C¨n vµo HiÕn ph¸p níc Céng hoµ héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 ®·
®îc söa ®æi, sung theo NghÞ quyÕt 51/2001/QH10 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001
cña Quèc héi kho¸ X, kú häp thø 10;
LuËt nµy quy ®Þnh vÒ c¹nh tranh.
Ch¬ng I
Nh÷ng quy ®Þnh chung
§iÒu 1 . Ph¹m vi ®iÒu chØnh
LuËt nµy quy ®Þnh vÒ hµnh vi h¹n chÕ c¹nh tranh, hµnh vi c¹nh tranh kh«ng lµnh
m¹nh, tr×nh tù, t tôc gi¶i quyÕt viÖc c¹nh tranh, biÖn ph¸p vi ph¹m ph¸p
luËt vÒ c¹nh tranh.
§iÒu 2 . §èi tîng ¸p dông
LuËt nµy ¸p dông ®èi víi:
1. Tæ chøc, c¸ nh©n kinh doanh (sau ®©y gäi chung lµ doanh nghiÖp) bao gåm c
doanh nghiÖp s¶n xuÊt, cung øng s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých, doanh nghiÖp ho¹t ®éng
trong c¸c ngµnh, lÜnh vùc thuéc ®éc quyÒn nhµ níc doanh nghiÖp níc ngoµi ho¹t
®éng ë ViÖt Nam;
2. HiÖp héi ngµnh nghÒ ho¹t ®éng ë ViÖt Nam.
§iÒu 3 . Gi¶i thÝch tõ ng÷
Trong LuËt nµy, c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau:
1. ThÞ trêng liªn quan bao gåm thÞ trêng s¶n phÈm liªn quan thÞ trêng ®Þa
liªn quan.
ThÞ trêng s¶n phÈm liªn quan lµ t tng cña nh÷ng hµng ho¸, ch cã t
thay thÕ cho nhau vÒ ®Æc tÝnh, môc ®Ých sö dông vµ gi¸ c¶.
ThÞ trêng ®Þa liªn quan mét khu vùc ®Þa thÓ trong ®ã nh÷ng hµng
ho¸, dÞch thÓ thay thÕ cho nhau víi c¸c ®iÒu kiÖn c¹nh tranh t¬ng
kh¸c biÖt ®¸ng kÓ víi c¸c khu vùc l©n cËn.
2. HiÖp héi ngµnh nghÒ bao gåm hiÖp héi ngµnh hµng vµ hiÖp héi nghÒ nghiÖp.
3. Hµnh vi h¹n chÕ c¹nh tranh hµnh vi cña doanh nghiÖp lµm gi¶m, sai lÖch,
c¶n trë c¹nh tranh trªn ttrêng, bao gåm hµnh vi tho¶ thuËn h¹n chÕ c¹nh tranh, l¹m
dông vÞ trÝ thèng lÜnh thÞ trêng, l¹m dông vÞ trÝ ®éc quyÒn vµ tËp trung kinh tÕ.
luật cạnh tranh năm 2005 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luật cạnh tranh năm 2005 - Người đăng: caoduynhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
luật cạnh tranh năm 2005 9 10 104