Ktl-icon-tai-lieu

Luật cư trú

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2888 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUỐC HỘI
Số: 81/2006/QH11

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o ----Hà Nội , Ngày 29 tháng 11 năm 2006
LUẬT
CƯ TRÚ

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm
1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25
tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về cư trú.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về quyền tự do cư trú của công dân trên lãnh thổ
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý
cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng
ký, quản lý cư trú.
Cư trú là việc công dân sinh sống tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị
trấn dưới hình thức thường trú hoặc tạm trú.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, công dân Việt
Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam trở về
Việt Nam sinh sống.
Điều 3. Quyền tự do cư trú của công dân
Công dân có quyền tự do cư trú theo quy định của Luật này và các quy
định khác của pháp luật có liên quan. Công dân có đủ điều kiện đăng ký thường
trú, tạm trú thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký
thường trú, tạm trú.
Quyền tự do cư trú của công dân chỉ bị hạn chế theo quyết định của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền và theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.
1

Điều 4. Nguyên tắc cư trú và quản lý cư trú
1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.
2. Bảo đảm hài hoà quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, lợi ích của
Nhà nước, cộng đồng và xã hội; kết hợp giữa việc bảo đảm quyền tự do cư trú,
các quyền cơ bản khác của công dân và trách nhiệm của Nhà nước với nhiệm
vụ xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ gìn
trật tự, an toàn xã hội.
3. Trình tự, thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú phải đơn giản, thuận
tiện, kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, không gây phiền hà; việc quản
lý cư trú phải bảo đảm hiệu quả.
4. Mọi thay đổi về cư trú phải được đăng ký; mỗi người chỉ được đăng
ký thường trú, đăng ký tạm trú tại một nơi.
Điều 5. Bảo đảm điều kiện thực hiện quyền tự do cư trú và hoạt động
quản lý cư trú
1. Nhà nước bảo đảm quyền tự do cư trú của công dân. Cơ quan, tổ
chức, cá nhân xâm phạm quyền tự do cư trú của công dân phải bị xử lý nghiêm
minh.
Nhà nước có chính sách và biện pháp đồng bộ để bảo đảm ngày càng tốt
hơn quyền tự do cư trú của công dân.
2. Nhà nước bảo đảm ngân sách, cơ sở vật chất, nguồn nhân...
QUỐC HỘI
Số: 81/2006/QH11
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Hà Nội , Ngày 29 tháng 11 năm 2006
LUẬT
CƯ TRÚ
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam năm
1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25
tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về cư trú.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định v quyền tự do trú của công dân trên lãnh thổ
nước Cộng h hội chủ nghĩa Việt Nam; trình tự, thủ tục đăng , quản
cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng
ký, quản lý cư trú.
Cư trú là việc công dân sinh sống tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị
trấn dưới hình thức thường trú hoặc tạm trú.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật y áp dụng đối với quan, tổ chức, hộ gia đình, công dân Việt
Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam trở về
Việt Nam sinh sống.
Điều 3. Quyền tự do cư trú của công dân
Công dân quyền tự do trú theo quy định của Luật này các quy
định khác của pháp luật có liên quan. Công dân có đủ điều kiện đăng ký thường
trú, tạm trú thì quyền yêu cầu quan n ớc thẩm quyền đăng ký
thường trú, tạm trú.
Quyền tự do trú của công dân chỉ bị hạn chế theo quyết định của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền và theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.
1
Luật cư trú - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật cư trú - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Luật cư trú 9 10 253