Ktl-icon-tai-lieu

luật dân sự

Được đăng lên bởi luatkinhdoanhvb2k172014
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1109 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Luu ý khi lam bài tập dân sự
BÀI TẬP DÂN SỰ 2
MỘT SỐ LƯU Ý ĐỂ LÀM BÀI TẬP
A/ THỜI HIỆU KHỞI KIỆN:
Thời điểm mở thừa kế: là thời điểm l có tài sản chết.
1/Khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế:
+ Trước ngày 10/9/90: Thời hiệu khởi kiện là 10 năm kể từ ngày 10/9/90 (đến hết
ngày 09/9/2000). (Đ.36-Pháp lệnh thừa kế)
+ Từ 10/9/90 đến trước 01/7/96: Thời hiệu khởi kiện là 10 năm kể từ thời điểm
mở thừa kế. (Điều 36-Pháp lệnh thừa kế)
+ Từ 01/7/96 đến trước 01/01/2006: Thời hiệu khởi kiện là 10 năm kể từ thời
điểm mở thừa kế. (Điều 648-BLDS năm 1995)
+ Từ 01/01/2006: Thời hiệu khởi kiện là 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế.
(Điều 645-BLDS năm 2005)
Nếu hết thời hiệu khởi kiện thì ~ người thừa kế o có quyền yêu cầu Tòa án giải
quyết chia di sản thừa kế nữa.
*Lưu ý: Đối với việc xác định thời hiệu khởi kiện quyền thừa kế nhà ở xác lập
trước ngày 01/7/1991 (ngày Pháp lệnh nhà ở có hiệu lực) thì theo Nghị quyết số:
58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20/8/98 của UBTVQH (có hiệu lực từ
01/01/1999) về giao dịch dân sự về nhà ở xác lập trước ngày 01/7/1991 thì nếu các
đương sự chưa khởi kiện mà fáp luật có qui định về thời hiệu khởi kiện thì thời
gian từ 01/7/1996 đến 01/01/1999 không tính vào thời hiệu khởi kiện, nghĩa là
thời hiệu khởi kiện phải cộng thêm thời gian trên (cộng thêm 30 tháng).
2/ Khởi kiện yêu cầu những người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản do
người chết để lại (nợ, ...) hoặc thanh toán các chi fí từ di sản (tiền mai táng, ...):
+ Trước ngày 10/9/90: Thời hiệu khởi kiện là 03 năm kể từ ngày 10/9/90 (đến hết
ngày 09/9/93). (Điều 36-Pháp lệnh thừa kế)
+ Từ 10/9/90 đến trước 01/7/96: Thời hiệu khởi kiện là 03 năm kể từ thời điểm
mở thừa kế. (Điều 36-Pháp lệnh thừa kế)
+ Từ 01/7/96 đến trước 01/01/2006: Thời hiệu khởi kiện là vô hạn (không hạn
chế). (BLDS năm 1995)
+ Từ 01/01/2006: Thời hiệu khởi kiện là 03 năm kể từ thời điểm mở thừa kế.
(Điều 645 - BLDS năm 2005)
Nếu hết thời hiệu này thì Tòa án o thụ lý giải quyết nữa.
(Xem bài tập 1)
B/ CHIA DI SẢN:
1/ Đối với tài sản chung:
+ Một l góp vốn vào các doanh nghiệp, góp vốn làm ăn, or góp vốn mua tài sản
(mua nhà) thì được tính theo tỷ lệ % vốn góp, cũng như các thỏa thuận về lợi
nhuận thu được từ hoạt động đó.

VD: Năm 1991, A và B góp vốn để mua ngôi nhà (A góp 10 chỉ vàng, B góp 10
chỉ vàng). Đến năm 2000, A và B fát sinh mâu thuẩn nên bán ngôi nhà trị giá là
200 trđ Þ A: 100 trđ (50%), B: 100 trđ (50%).
+ Tài sản thuộc sở hữu chung of vợ chồng là sở hữu chung hợp I, không thể fân
chia. Khi một bên chết trư...
Luu ý khi lam bài tập dân sự
BÀI TẬP DÂN SỰ 2
MỘT SỐ LƯU Ý ĐỂ LÀM BÀI TẬP
A/ THỜI HIỆU KHỞI KIỆN:
Thời điểm mở thừa kế: là thời điểm l có tài sản chết.
1/Khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế:
+ Trước ngày 10/9/90: Thời hiệu khởi kiện là 10 năm kể từ ngày 10/9/90 (đến hết
ngày 09/9/2000). (Đ.36-Pháp lệnh thừa kế)
+ Từ 10/9/90 đến trước 01/7/96: Thời hiệu khởi kiện là 10 năm kể từ thời điểm
mở thừa kế. (Điều 36-Pháp lệnh thừa kế)
+ Từ 01/7/96 đến trước 01/01/2006: Thời hiệu khởi kiện là 10 năm kể từ thời
điểm mở thừa kế. (Điều 648-BLDS năm 1995)
+ Từ 01/01/2006: Thời hiệu khởi kiện là 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế.
(Điều 645-BLDS năm 2005)
Nếu hết thời hiệu khởi kiện thì ~ người thừa kế o có quyền yêu cầu Tòa án giải
quyết chia di sản thừa kế nữa.
*Lưu ý: Đối với việc xác định thời hiệu khởi kiện quyền thừa kế nhà ở xác lập
trước ngày 01/7/1991 (ngày Pháp lệnh nhà ở có hiệu lực) thì theo Nghị quyết số:
58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20/8/98 của UBTVQH (có hiệu lực từ
01/01/1999) về giao dịch dân sự về nhà ở xác lập trước ngày 01/7/1991 thì nếu các
đương sự chưa khởi kiện mà fáp luật có qui định về thời hiệu khởi kiện thì thời
gian từ 01/7/1996 đến 01/01/1999 không tính vào thời hiệu khởi kiện, nghĩa là
thời hiệu khởi kiện phải cộng thêm thời gian trên ( cộng thêm 30 tháng ).
2/ Khởi kiện yêu cầu những người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản do
người chết để lại (nợ, ...) hoặc thanh toán các chi fí từ di sản (tiền mai táng, ...):
+ Trước ngày 10/9/90: Thời hiệu khởi kiện là 03 năm kể từ ngày 10/9/90 (đến hết
ngày 09/9/93). (Điều 36-Pháp lệnh thừa kế)
+ Từ 10/9/90 đến trước 01/7/96: Thời hiệu khởi kiện là 03 năm kể từ thời điểm
mở thừa kế. (Điều 36-Pháp lệnh thừa kế)
+ Từ 01/7/96 đến trước 01/01/2006: Thời hiệu khởi kiện là vô hạn (không hạn
chế). (BLDS năm 1995)
+ Từ 01/01/2006: Thời hiệu khởi kiện là 03 năm kể từ thời điểm mở thừa kế.
(Điều 645 - BLDS năm 2005)
Nếu hết thời hiệu này thì Tòa án o thụ lý giải quyết nữa.
(Xem bài tập 1)
B/ CHIA DI SẢN:
1/ Đối với tài sản chung:
+ Một l góp vốn vào các doanh nghiệp, góp vốn làm ăn, or góp vốn mua tài sản
(mua nhà) thì được tính theo tỷ lệ % vốn góp, cũng như các thỏa thuận về lợi
nhuận thu được từ hoạt động đó.
luật dân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luật dân sự - Người đăng: luatkinhdoanhvb2k172014
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
luật dân sự 9 10 824