Ktl-icon-tai-lieu

Luật dân sự

Được đăng lên bởi phanthiphuoanh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 450 lần   |   Lượt tải: 1 lần
A. LỜI MỞ ĐẦU
Vi phạm pháp luật là một hiện tượng nguy hiểm, tác động tiêu cực
đến các mặt của đời sống xã hội, làm mất ổn định xã hội. Một vi
phạm pháp luật được nhận diện, đánh giá và là cơ sở để truy cứu
trách nhiệm pháp lý là nhờ có cấu thành cơ bản xác định.Nó bao
gồm các yếu tố: Mặt khách quan, mặt chủ quan, chủ thể và khách
thể của vi phạm pháp luật. Thiếu một trong những yếu tố này thì
sẽ không tồn tại một vi phạm pháp luật trong thực tế. Việc xác định
từng bộ phận này là cơ sở quan trọng để truy cứu trách nhiệm pháp
lý,nhờ đó mà tìm ra được mối quan hệ giữa chúng với nhau, xác
định được các biện pháp trách nhiệm pháp lý tương ứng, tìm ra
nguyên nhân của vi phạm pháp luật, và còn đánh giá được mức độ
nguy hiểm của hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy mà ta có thể thấy việc
phân tích các yếu tố làm cơ sở để đánh giá mức độ nguy hiểm cho xã hội của
hành vi vi phạm pháp luật là rất quan trọng.
B. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT
I.Khái niệm: ”Vi phạm pháp luật”
Vi phạm pháp luật hành vi trái pháp luật và có lỗi, do chủ thể có năng
lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp
luật bảo vệ .
II. Cấu thành của vi phạm pháp luật.
Cấu thành của vi phạm pháp luật là những dấu hiệu đặc trưng của một
vi phạm pháp luật cụ thể. Mỗi vi phạm pháp luật sẽ có cấu thành riêng , song
trong cấu thành của mọi vi phạm pháp luật đều có bốn yếu tố là mặt khách
quan, mặt chủ quan,chủ thể và khách thể.
1.Mặt khách quan của vi phạm pháp luật
Mặt khách quan của vi phạm pháp luật là những dấu hiệu biểu hiện ra
bên ngoài thế giới khách quan của vi phạm pháp luật. Nó bao gồm các
yếu tố: hành vi trái pháp luật , hậu quả nguy hiểm cho xã hội,mối quan hệ
nhân quả giữa hành vi và hậu quả nguy hiểm cho xã hội, thời gian, địa
điểm, phương tiện vi phạm.
 Hành vi trái pháp luật hay còn gọi là hành vi nguy hiểm cho xã hội là các
hành vi trái với các yêu cầu của pháp luật , nó gây ra hoặc đe dọa gây ra
những hậu quả nguy hiểm cho xã hội.
 Hậu quả nguy hiểm cho xã hội: là những thiệt hại về người và của hoặc
những thiệt hại phi vật chất khác do hành vi trái pháp luật gây ra cho xã hội.
Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả nguy hiểm cho xã hội tức là
giữa chúng phải có mối quan hệ nội tại và tất yếu với nhau. Hành vi đã chứa

đựng mầm mống gây ra hậu quả hoặc là nguyên nhân trực tiếp của hậu quả
nên nó phải xảy ra trước hậu quả về mặt thời gian; còn hậu quả phải là kết
quả tất yếu của chính hành vi đó mà không phải là của một nguyên nhân
khác.
T...
A. LỜI MỞ ĐẦU
Vi phạm pháp luậtmột hiện tượng nguy hiểm, tác động tiêu cực
đến các mặt của đời sống xã hội, làm mt ổn định xã hội. Một vi
phạm pháp luật được nhận diện, đánh giá là cơ sở để truy cứu
trách nhiệm pháp lý là nhờ có cấu thành cơ bản xác định.Nó bao
gm các yếu tố: Mt khách quan, mặt chủ quan, chủ thể và khách
thể của vi phạm pháp luật. Thiếu một trong những yếu tố y thì
sẽ không tồn tại một vi phạm pháp luật trong thực tế. Việc xác định
từng bộ phận này là cơ sở quan trọng để truy cứu trách nhiệm pháp
lý,nhờ đó mà tìm ra được mối quan hệ giữa chúng với nhau, xác
định được các biện pháp trách nhiệm pháp lý tương ứng, tìm ra
nguyên nhân của vi phạm pháp luật, và còn đánh giá được mức độ
nguy hiểm của hành vi vi phm pháp luật.vy mà ta có thể thấy việc
phân tích các yếu tố làm cơ sở để đánh giá mức độ nguy hiểm cho xã hội của
hành vi vi phạm pháp luật là rất quan trọng.
B. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT
I.Khái niệm: ”Vi phạm pháp luật”
Vi phạm pháp luật hành vi trái pháp luật và có lỗi, do chủ thểnăng
lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp
luật bảo vệ .
II. Cấu thành của vi phạm pháp luật.
Cấu thành của vi phạm pháp luật là những dấu hiệu đặc trưng của một
vi phạm pháp luật cụ thể. Mỗi vi phạm pháp luật sẽ có cấu thành riêng , song
trong cấu thành của mọi vi phạm pháp luật đều có bốn yếu tlà mặt khách
quan, mặt chủ quan,chủ thể và khách thể.
1.Mặt khách quan của vi phạm pháp luật
Mặt khách quan của vi phạm pháp luật là những dấu hiệu biểu hiện ra
bên ngi thế gii khách quan của vi phạm pháp luật. Nó bao gồm các
yếu tố: hành vi trái pháp luật , hậu quả nguy hiểm cho xã hội,mối quan hệ
nhân quả giữa hành vi và hậu quả nguy hiểm cho xã hội, thời gian, địa
điểm, phương tiện vi phạm.
Hành vi trái pháp luật hay còn gọi là hành vi nguy hiểm cho xã hội là các
hành vi trái với các yêu cầu của pháp luật , nó gây ra hoặc đe dọay ra
những hậu quả nguy hiểm cho xã hội.
Hậu quả nguy hiểm cho xã hội: là những thit hại về người và của hoặc
những thiệt hại phi vật chất khác do hành vi trái pháp luật gây ra cho xã hội.
Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả nguy hiểm cho xã hội tức
giữa chúng phải có mối quan hệ nội tại và tất yếu vi nhau. Hành vi đã chứa
Luật dân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật dân sự - Người đăng: phanthiphuoanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Luật dân sự 9 10 930