Ktl-icon-tai-lieu

Luật dân sự

Được đăng lên bởi tranhongvan1802
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 562 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT
--------------------

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA
MÔN LUẬT DÂN SỰ 1
Mục đích
Tài liệu này nhằm hỗ trợ cho học viên hình thức giáo dục từ xa nắm vững nội dung ôn
tập và làm bài kiểm tra hết môn hiệu quả.
Tài liệu này cần được sử dụng cùng với tài liệu học tập của môn học và bài giảng của
giảng viên ôn tập tập trung theo chương trình đào tạo.
Nội dung hướng dẫn
Nội dung tài liệu này bao gồm các nội dung sau:
Phần 1: Các nội dung trọng tâm của môn học. Bao gồm các nội dung trọng tâm của
môn học được xác định dựa trên mục tiêu học tập, nghĩa là các kiến thức hoặc kỹ năng cốt
lõi mà người học cần có được khi hoàn thành môn học.
Phần 2: Cách thức ôn tập. Mô tả cách thức để hệ thống hóa kiến thức và luyện tập kỹ
năng để đạt được những nội dung trọng tâm.
Phần 3: Hướng dẫn làm bài kiểm tra. Mô tả hình thức kiểm tra và đề thi, hướng dẫn
cách làm bài và trình bày bài làm và lưu ý về những sai sót thường gặp, hoặc những nỗ lực
có thể được đánh giá cao trong bài làm.
Phần 4: Đề thi mẫu và đáp án. Cung cấp một đề thi mẫu và đáp án, có tính chất minh
hoạ nhằm giúp học viên hình dung yêu cầu kiểm tra và cách thức làm bài thi.

Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật Dân sự 1 | Trang 1

Phần 1. CÁC NỘI DUNG TRỌNG TÂM
Chương 1: KHÁI QUÁT LUẬT DÂN SỰ
 Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự
 Nguồn của Luật Dân sự
 Các nguyên tắc của Luật Dân sự
 Cấu trúc của Luật Dân sự
Chương 2: CÁ NHÂN - CHỦ THỂ PHÁP LUẬT DÂN SỰ
 Năng lực pháp luật; năng lực hành vi dân sự của cá nhân
 Mất năng lực hành vi; hạn chế năng lực hành vi
 Quyền nhân thân
 Người giám hộ, người được giám hộ
 Nơi cư trú của cá nhân
Chương 3: PHÁP NHÂN – HỘ GIA ĐÌNH – TỔ HỢP TÁC
 Điều kiện công nhận và trách nhiệm dân sự của pháp nhân
 Các yếu tố nhân thân của pháp nhân
 Tổ chức lại pháp nhân
 Các loại pháp nhân
 Hộ gia đình, đặc điểm, trách nhiệm dân sự
 Tổ hợp tác, đặc điểm, trách nhiệm dân sự
Chương 4: ĐẠI DIỆN – THỜI HẠN – THỜI HIỆU
 Khái niệm; các loại đại diện
 Nội dung quan hệ đại diện
 Chấm dứt đại diện
 Thời hạn và cách xác định thời hạn

Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật Dân sự 1 | Trang 2

 Thời hiệu, các loại thời hiệu; thời hiệu khởi kiện vụ án; thời hiệu yêu cầu giải quyết
việc dân sự
Chương 5: TÀI SẢN VÀ QUYỀN SỞ HỮU
 Các loại tài sản
 Chủ sở hữu và chịu rủi ro về tài sản
 Quyền chiếm hữu – Quyền sử dụng – Quyền địn...
Tài liệu ớng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa Môn Luật Dân s 1 | Trang 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
KHOA KINH T VÀ LUẬT
--------------------
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA
N LUẬT DÂN SỰ 1
Mục đích
Tài liệu này nhằm htrợ cho học viên hình thc giáo dc từ xa nắm vững nội dung ôn
tập và làm bài kiểm tra hết môn hiệu quả.
Tài liệu này cần được sử dụng cùng với tài liệu học tập của môn học và i ging của
giảng viên ôn tập tập trung theo chương trình đào tạo.
Ni dung hướng dẫn
Ni dung tài liệu này bao gồm các nội dung sau:
Phần 1: Các nội dung trọng tâm của n học. Bao gồm các nội dung trọng tâm của
môn hc được xác định dựa trên mc tiêu học tập, nghĩa là các kiến thức hoặc k năng ct
lõi mà người học cần có được khi hoàn thành môn học.
Phần 2: Cách thức ôn tập. tcách thức để hệ thống hóa kiến thức và luyện tập k
năng để đạt được những nội dung trọng tâm.
Phần 3: Hướng dẫn làm bài kiểm tra. thình thức kiểm tra đthi, ớng dẫn
cách làm bài và trình bày bài làm lưu ý vnhững sai sót thường gp, hoặc những nỗ lực
thđược đánh giá cao trong bài làm.
Phần 4: Đề thi mu và đáp án. Cung cp một đề thi mẫu và đáp án, có tính chất minh
hoạ nhằm giúp học viên hình dung yêu cầu kiểm tra và cách thức làm bài thi.
Luật dân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật dân sự - Người đăng: tranhongvan1802
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Luật dân sự 9 10 53