Ktl-icon-tai-lieu

Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (1996)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2336 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LuËt
§Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam

§Ó më réng hîp t¸c kinh tÕ víi níc ngoµi, phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸,
hiÖn ®¹i ho¸, ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n trªn c¬ së khai th¸c vµ sö dông cã hiÖu qu¶
c¸c nguån lùc cña ®Êt níc;
C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992;
LuËt nµy quy ®Þnh vÒ ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi t¹i níc Céng hoµ x· héi chñ
nghÜa ViÖt Nam.

Ch¬ng I
Nh÷ng quy ®Þnh chung

§iÒu 1
Nhµ níc C«ng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t níc
ngoµi ®Çu t vµo ViÖt Nam trªn cë së t«n träng ®éc lËp, chñ quyÒn vµ tu©n thñ ph¸p
luËt cña ViÖt Nam, b×nh ®¼ng vµ c¸c bªn cïng cã lîi.
Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam b¶o hé quyÒn së h÷u ®èi víi vèn
®Çu t vµ c¸c quyÒn lîi hîp ph¸p kh¸c cña nhµ ®Çu t níc ngoµi; t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi
vµ quy ®Þnh thñ tôc ®¬n gi¶n, nhanh chãng cho c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi ®Çu t vµo
ViÖt Nam.

§iÒu 2
Trong luËt nµy, c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau:
1- "§Çu t trùc tiÕp níc ngoµi" lµ viÖc nhµ ®Çu t níc ngoµi ®a vµo ViÖt Nam vèn
b»ng tiÒn hoÆc bÊt kú tµi s¶n nµo ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ®Çu t theo quy ®Þnh cña
LuËt nµy.
Nam.

2- "Nhµ ®Çu t níc ngoµi" lµ tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n níc ngoµi ®Çu t vµo ViÖt
3- "Bªn níc ngoµi" lµ mét bªn gåm mét hoÆc nhiÒu nhµ ®Çu t níc ngoµi.

4- "Bªn ViÖt Nam" lµ mét bªn gåm mét hoÆc nhiÒu doanh nghiÖp ViÖt Nam
thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ.
5- "Hai bªn" lµ Bªn ViÖt Nam vµ Bªn níc ngoµi.
"NhiÒu bªn" lµ Bªn ViÖt Nam vµ c¸c Bªn níc ngoµi hoÆc Bªn níc ngoµi vµ c¸c
Bªn ViÖt Nam hoÆc c¸c Bªn ViÖt Nam vµ c¸c Bªn níc ngoµi. 6- "Doanh nghiÖp cã
vèn ®Çu t níc ngoµi" gåm doanh nghiÖp liªn doanh, doanh nghiÖp 100% vèn ®Çu t níc ngoµi.
7- "Doanh nghiÖp liªn doanh" lµ doanh nghiÖp do hai bªn hoÆc nhiÒu bªn hîp
t¸c thµnh lËp t¹i ViÖt Nam trªn c¬ së hîp ®ång liªn doanh hoÆc hiÖp ®Þnh ký gi÷a

ChÝnh phñ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ ChÝnh phñ níc ngoµi hoÆc lµ
doanh nghiÖp do doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi hîp t¸c víi doanh nghiÖp ViÖt
Nam hoÆc do doanh nghiÖp liªn doanh hîp t¸c víi nhµ ®Çu t níc ngoµi trªn c¬ së hîp
®ång liªn doanh.
8- "Doanh nghiÖp 100% vèn ®Çu t níc ngoµi" lµ doanh nghiÖp do nhµ ®Çu t níc
ngoµi ®Çu t 100% vèn t¹i ViÖt Nam.
9- "Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh" lµ v¨n b¶n ký kÕt gi÷a hai bªn hoÆc nhiÒu
bªn ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng ®Çu t mµ kh«ng thµnh lËp ph¸p nh©n.
10- "Hîp ®ång liªn doanh" lµ v¨n b¶n ký kÕt gi÷a c¸c bªn nãi t¹i ®iÓm 7 §iÒu
nµy ®Ó thµnh lËp doanh nghiÖp liªn doanh t¹i ViÖt Nam.
11- "Hîp ®ång x©y dùng - kinh doanh - ...
LuËt
§Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam
§Ó réng hîp t¸c kinh víi níc ngoµi, phôc nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸,
hiÖn ®¹i ho¸, ph¸t triÓn kinhquèc d©n trªn c¬ së khai th¸c vµ sö dông cã hiÖu qu¶
c¸c nguån lùc cña ®Êt níc;
C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992;
LuËt nµy quy ®Þnh ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi t¹i níc Céng hoµ héi chñ
nghÜa ViÖt Nam.
Ch¬ng I
Nh÷ ng quy ®Þnh chung
§iÒu 1
Nhµ níc C«ng hoµ héi chñ nghÜa ViÖt Nam khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t níc
ngoµi ®Çu t o ViÖt Nam trªn t«n träng ®éc lËp, c quyÒn tu©n thñ ph¸p
luËt cña ViÖt Nam, b×nh ®¼ng vµ c¸c bªn cïng cã lîi.
Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam o hé quyÒn së h÷u ®èi víi vèn
®Çu t vµc quyÒn lîi hîp ph¸p kh¸c cña nhµ ®Çu t níc ngoµi; t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi
quy ®Þnh thñ tôc ®¬n gi¶n, nhanh chãng cho c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi ®Çu t vµo
ViÖt Nam.
§iÒu 2
Trong luËt nµy,c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau:
1- "§Çu t trùc tiÕp níc ngoµi" viÖc nhµ ®Çu t níc ngoµi ®a vµo ViÖt Nam vèn
b»ng tiÒn hoÆc bÊt kú tµi s¶n nµo ®Ó tiÕnnh c¸c ho¹t ®éng ®Çu t theo quy ®Þnha
LuËt nµy.
2- "Nhµ ®Çu t c ngoµi" chøc kinh tÕ, c¸ nh©n níc ngoµi ®Çu t vµo ViÖt
Nam.
3- "Bªn níc ngoµi" lµ mét bªn gåm mét hoÆc nhiÒu nhµ ®Çu t níc ngoµi.
4- "Bªn ViÖt Nam" mét bªn gåm mét hoÆc nhiÒu doanh nghiÖp ViÖt Nam
thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ.
5- "Hai bªn" lµ Bªn ViÖt Nam vµ Bªn c ngoµi.
"NhiÒu bªn" Bªn ViÖt Nam c¸c Bªn níc ngoµi hoÆc Bªn níc ngoµi c¸c
Bªn ViÖt Nam hoÆc c¸c Bªn ViÖt Nam c¸c Bªn níc ngoµi. 6- "Doanh nghiÖp
vèn ®Çu t níc ngoµi" m doanh nghiÖp liªn doanh, doanh nghiÖp 100% vèn ®Çu t n-
íc ngoµi.
7- "Doanh nghiÖp liªn doanh" lµ doanh nghiÖp do hai bªn hoÆc nhiÒu bªnp
t¸c thµnh lËp t¹i ViÖt Nam trªn hîp ®ång liªn doanh hoÆc hiÖp ®Þnh gi÷a
Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (1996) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (1996) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (1996) 9 10 528