Ktl-icon-tai-lieu

Luật doanh nghiệp

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 1062 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 1
http://ebooks.vdcmedia.com
MUÅC LUÅC
CHÛÚNG I NHÛÄNG QUY ÀÕNH CHUNG................................................................................. 3
CHÛÚNG II THAÂNH LÊÅP VAÂ ÀÙNG KYÁ KINH DOANH....................................................... 10
CHÛÚNG III CÖNG TY TRAÁCH NHIÏÅM HÛÄU HAÅN.............................................................. 24
CHÛÚNG IV CÖNG TY CÖÍ PHÊÌN............................................................................................ 43
CHÛÚNG V CÖNG TY HÚÅP DANH .......................................................................................... 74
CHÛÚNG VI DOANH NGHIÏÅP TÛ NHÊN .............................................................................. 76
CHÛÚNG VII TÖÍ CHÛÁC LAÅI, GIAÃI THÏÍ VAÂ PHAÁ SAÃN DOANH NGHIÏÅP.......................... 80
CHÛÚNG VIII QUAÃN LYÁ NHAÂ NÛÚÁC ÀÖËI VÚÁI DOANH NGHIÏÅP...................................... 89
CHÛÚNG IX KHEN THÛÚÃNG VAÂÃ LYÁ VI PHAÅM.............................................................. 94
CHÛÚNG X ÀIÏÌU KHOAÃN THI HAÂNH.................................................................................... 97
Luật doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật doanh nghiệp - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
Luật doanh nghiệp 9 10 389