Ktl-icon-tai-lieu

luật du lịch

Được đăng lên bởi nayayun19041992
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1092 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-1-

LUẬT DU LỊCH
CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
SỐ 44/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992
đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12
năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về du lịch.
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về tài nguyên du lịch và hoạt động du lịch; quyền và nghĩa
vụ của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, tổ chức, cá nhân khác
có hoạt động liên quan đến du lịch.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động du
lịch trên lãnh thổ Việt Nam .
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến
du lịch.
Điều 3. Áp dụng pháp luật về du lịch
1. Các chủ thể quy định tại Điều 2 của Luật này thực hiện quy định của Luật
này và các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam .
2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là
thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của
điều ước quốc tế đó. Trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên không quy định thì các bên
tham gia hoạt động du lịch được thoả thuận áp dụng tập quán quốc tế, nếu tập
quán đó không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.
Điều 4. Giải thích từ ngữ
1

-2-

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài
nơi cư trú thường xuyên của mình nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu,
giải trí, nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định.
2. Khách du lịch là người đi du lịch hoặc kết hợp đi du lịch, trừ trường hợp đi
học, làm việc hoặc hành nghề để nhận thu nhập ở nơi đến.
3. Hoạt động du lịch là hoạt động của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh
doanh du lịch, cộng đồng dân cư và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến du
lịch.
4. Tài nguyên du lịch là cảnh quan thiên nhiên, yếu tố tự nhiên, di tích lịch sử
- văn hoá, công trình lao động sáng tạo của con người và các giá trị nhân văn khác
có thể được sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch, là yếu tố cơ bản để hình thành
các khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch, đô thị du lịch.
5. Tham quan là hoạt động của khách du lịch trong ngày tới thăm nơi có tài
nguyên du lịch với mục đích tìm hiểu, thưởng thức những giá trị của tài nguyên du
lịch.
6. Đô thị du lịch là đ...
-1-
LUT DU LCH
CA QUC HI NƯC CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA
VIT NAM
S 44/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992
đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12
năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về du lịch.
CHƯƠNG I
NHNG QUY ĐNH CHUNG
Điu 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về tài nguyên du lịch và hoạt động du lịch; quyền và nghĩa
vụ của khách du lịch, tổ chức, nhân kinh doanh du lịch, tổ chức, nhân khác
có hoạt động liên quan đến du lịch.
Điu 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức, nhân Việt Nam tổ chức, nhân nước ngoài hoạt động du
lịch trên lãnh thổ Việt Nam .
2. quan, tổ chức, nhân, cộng đồng n hoạt động liên quan đến
du lịch.
Điu 3. Áp dụng pháp luật về du lịch
1. Các chủ thể quy định tại Điều 2 của Luật này thực hiện quy định của Luật
này và các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam .
2. Trường hợp điều ước quốc tế Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam
thành viên quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của
điều ước quốc tế đó. Trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế
Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên không quy định thì các bên
tham gia hoạt động du lịch được thoả thuận áp dụng tập quán quốc tế, nếu tập
quán đó không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.
Điu 4. Giải thích từ ngữ
1
luật du lịch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luật du lịch - Người đăng: nayayun19041992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
luật du lịch 9 10 81