Ktl-icon-tai-lieu

luật hành chính

Được đăng lên bởi cunhanluat32-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 663 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH MỤC CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG ÔN TẬP MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH
1) Nêu và phân tích nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong quản lý hành chính Nhà nước
2) Đặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước. Tại sao cơ quan hành chính nhà nước là
chủ thể quan trọng nhất trong các QHPL hành chính?
3) Phân loại thủ tục hành chính. Để đẩy mạnh việc cải cách các thủ tục hành chính ở nước
ta hiện nay cần phải chú ý những vấn đề gì?
4) Trình bày khái niệm cán bộ, công chức, viên chức Phân loại cán bộ, công chức, viên
chức. Làm rõ sự khác biệt giữa "cán bộ", "công chức", "viên chức".
5) Trình bày việc xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức theo quy định của Luật cán bộ,
công chức và cho ví dụ minh họa.
6) Trình bày phương pháp thuyết phục trong quản lý hành chính nhà nước. Tại sao trong
quá trình quản lý hành chính ở nhà nước ta, trước hết và chủ yếu Nhà nước cần phải sử
dụng phương pháp này?
7) Đặc điểm của trách nhiệm hành chính. Phân biệt trách nhiệm hành chính với các trách
nhiệm pháp lý khác.
8) Trình bày phương pháp cưỡng chế trong quản lý hành chính nhà nước. Tại sao trong quá
trình quản lý hành chính nhà nước, Nhà nước ta vẫn cần phải sử dụng phương pháp này?
9) Trình bày các hình thức xử phạt VPHC và các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm.
10) Nêu các biện pháp xử lý hành chính khác. Thẩm quyền áp dụng các biện pháp XLHC
khác. Những quy định mới về vấn đề này trong PLXLVPHC năm 2002.
11) Những sửa đổi và bổ sung PLXLVPHC 2002 trong những năm gần đây và quan điểm
cho anh/chị về những thay đổi này.
12) Thẩm quyền Chủ tịch UBND cấp xã và cấp Huyện trong áp dụng các biện pháp cưỡng
chế hành chính.
13) Xử lý người chưa thành niên vi phạm hành chính theo quy định PLXLVPHC 2002 sửa
đổi.
14) Dịch vụ công và tổ chức dịch vụ công. Quan điểm của anh chị về việc nhà nước ta tăng
cường xã hội hóa một số loại dịch vụ công.
15) Đặc trưng vi phạm hành chính, các yếu tố cấu thành vi phạm hàh chính (cho ví dụ mih
họa).

Đề thi gồm 2 câu hỏi lý thuyết và 1 bài tập tìh huống (thời gian 90 phút). ĐƯỢC SỬ
DỤNG TÀI LIỆU

...
DANH MỤC CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG ÔN TẬP MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH
1) Nêu và phân tích nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong quản lý hành chính Nhà nước
2) Đặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước. Tại sao cơ quan hành chính nhà nước là
chủ thể quan trọng nhất trong các QHPL hành chính?
3) Phân loại thủ tục hành chính. Để đẩy mạnh việc cải cách các thủ tục hành chính ở nước
ta hiện nay cần phải chú ý những vấn đề gì?
4) Trình bày khái niệm cán bộ, công chức, viên chức Phân loại cán bộ, công chức, viên
chức. Làm rõ sự khác biệt giữa "cán bộ", "công chức", "viên chức".
5) Trình bày việc xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức theo quy định của Luật cán bộ,
công chức và cho ví dụ minh họa.
6) Trình bày phương pháp thuyết phục trong quản lý hành chính nhà nước. Tại sao trong
quá trình quản lý hành chính ở nhà nước ta, trước hết và chủ yếu Nhà nước cần phải sử
dụng phương pháp này?
7) Đặc điểm của trách nhiệm hành chính. Phân biệt trách nhiệm hành chính với các trách
nhiệm pháp lý khác.
8) Trình bày phương pháp cưỡng chế trong quản lý hành chính nhà nước. Tại sao trong quá
trình quản lý hành chính nhà nước, Nhà nước ta vẫn cần phải sử dụng phương pháp này?
9) Trình bày các hình thức xử phạt VPHC và các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm.
10) Nêu các biện pháp xử lý hành chính khác. Thẩm quyền áp dụng các biện pháp XLHC
khác. Những quy định mới về vấn đề này trong PLXLVPHC năm 2002.
11) Những sửa đổi và bổ sung PLXLVPHC 2002 trong những năm gần đây và quan điểm
cho anh/chị về những thay đổi này.
12) Thẩm quyền Chủ tịch UBND cấp xã và cấp Huyện trong áp dụng các biện pháp cưỡng
chế hành chính.
13) Xử lý người chưa thành niên vi phạm hành chính theo quy định PLXLVPHC 2002 sửa
đổi.
14) Dịch vụ công và tổ chức dịch vụ công. Quan điểm của anh chị về việc nhà nước ta tăng
cường xã hội hóa một số loại dịch vụ công.
15) Đặc trưng vi phạm hành chính, các yếu tố cấu thành vi phạm hàh chính (cho ví dụ mih
họa).
Đề thi gồm 2 câu hỏi lý thuyết và 1 bài tập tìh huống (thời gian 90 phút). ĐƯỢC SỬ
DỤNG TÀI LIỆU
luật hành chính - Người đăng: cunhanluat32-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
luật hành chính 9 10 339