Ktl-icon-tai-lieu

luật hình sự

Được đăng lên bởi Nguyen Duc Thang
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 753 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ LUẬT HÌNH SỰ
CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 15/1999/QH10

LỜI NÓI ĐẦU

Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh phòng
ngừa và chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và
toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước,
quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, góp phần duy trì trật tự an toàn xã hội, trật tự
quản lý kinh tế, bảo đảm cho mọi người được sống trong một môi trường xã hội và sinh thái
an toàn, lành mạnh, mang tính nhân văn cao. Đồng thời, pháp luật hình sự góp phần tích cực
loại bỏ những yếu tố gây cản trở cho tiến trình đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện
đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.
Bộ luật hình sự này được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát huy những nguyên tắc,
chế định pháp luật hình sự của nước ta, nhất là của Bộ luật hình sự năm 1985, cũng như
những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm trong nhiều
thập kỷ qua của quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bộ luật hình sự thể hiện tinh thần chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống
tội phạm và thông qua hình phạt để răn đe, giáo dục, cảm hoá, cải tạo người phạm tội trở
thành người lương thiện; qua đó, bồi dưỡng cho mọi công dân tinh thần, ý thức làm chủ xã
hội, ý thức tuân thủ pháp luật, chủ động tham gia phòng ngừa và chống tội phạm.
Thi hành nghiêm chỉnh Bộ luật hình sự là nhiệm vụ chung của tất cả các cơ quan, tổ
chức và toàn thể nhân dân.
PHẦN CHUNG
CHƯƠNG I
ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN

Điề u 1. Nhiệm vụ của Bộ luật hình sự
Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân
dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền,
lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, chống mọi
hành vi phạm tội; đồng thời giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng
ngừa và chống tội phạm.
Để thực hiện nhiệm vụ đó, Bộ luật quy định tội phạm và hình phạt đối với người phạm
tội.

Điề u 2. Cơ sở của trách nhiệm hình sự
Chỉ người nào phạm một tội đã được Bộ luật hình sự quy định mới phải chịu trách
nhiệm hình sự.

Điề u 3. Nguyên tắc xử lý
1. Mọi hành vi phạm tội phải được phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng, công minh
theo đúng pháp luật.
2. Mọi người phạm tội đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt nam, nữ, dân tộc,
tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần, đị...
B LUT HÌNH S
CA NƯỚC CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM S 15/1999/QH10
L I NÓI ĐẦU
Pháp lut hình s là mt trong nhng công c sc bén, hu hiu để đấu tranh phòng
nga và chng ti phm, góp phn đắc lc vào vic bo v độc lp, ch quyn, thng nht và
toàn vn lãnh th ca T quc Vit Nam xã hi ch nghĩa, bo v li ích ca Nhà nước,
quyn, li ích hp pháp ca công dân, t chc, góp phn duy trì trt t an toàn xã hi, trt t
qun lý kinh tế, bo đảm cho mi người đưc sng trong mt môi trường xã hi và sinh thái
an toàn, lành mnh, mang tính nhân văn cao. Đồng thi, pháp lut hình s góp phn tích cc
loi b nhng yếu t gây cn tr cho tiến trình đổi mi và s nghip công nghip hoá, hin
đại hoá đất nước vì mc tiêu dân giàu, nước mnh, xã hi công bng, văn minh.
B lut hình s này được xây dng trên cơ s kế tha và phát huy nhng nguyên tc,
chế định pháp lut hình s ca nước ta, nht là ca B lut hình s năm 1985, cũng như
nhng bài hc kinh nghim t thc tin đấu tranh phòng nga và chng ti phm trong nhiu
thp k qua ca quá trình xây dng và bo v T quc.
B lut hình s th hin tinh thn ch động phòng nga và kiên quyết đấu tranh chng
ti phm và thông qua hình pht để răn đe, giáo dc, cm hoá, ci to người phm ti tr
thành người lương thin; qua đó, bi dưỡng cho mi công dân tinh thn, ý thc làm ch
hi, ý thc tuân th pháp lut, ch động tham gia phòng nga và chng ti phm.
Thi hành nghiêm chnh B lut hình s là nhim v chung ca tt c các cơ quan, t
chc và toàn th nhân dân.
PHN CHUNG
CHƯƠNG I
ĐIU KHON CƠ BN
Điu 1. Nhim v ca B lut hình s
B lut hình s có nhim v bo v chế độ xã hi ch nghĩa, quyn làm ch ca nhân
dân, bo v quyn bình đẳng gia đồng bào các dân tc, bo v li ích ca Nhà nước, quyn,
li ích hp pháp ca công dân, t chc, bo v trt t pháp lut xã hi ch nghĩa, chng mi
hành vi phm ti; đồng thi giáo dc mi người ý thc tuân theo pháp lut, đấu tranh phòng
nga và chng ti phm.
Để thc hin nhim v đó, B lut quy định ti phm và hình pht đối vi người phm
ti.
Điu 2. Cơ s ca trách nhim hình s
Ch người nào phm mt ti đã được B lut hình s quy định mi phi chu trách
nhim hình s.
luật hình sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luật hình sự - Người đăng: Nguyen Duc Thang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
luật hình sự 9 10 765