Ktl-icon-tai-lieu

Luật lao động

Được đăng lên bởi quynhtrangqt4-gmail-com
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 217 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VIỆC LÀM
Điều 9. Việc làm, giải quyết việc làm
1. Việc làm là hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà không bị pháp luật cấm.
2. Nhà nước, người sử dụng lao động và xã hội có trách nhiệm tham gia giải quyết
việc làm, bảo đảm cho mọi người có khả năng lao động đều có cơ hội có việc làm.
Điều 10. Quyền làm việc của người lao động
1. Được làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và ở bất kỳ nơi nào mà
pháp luật không cấm.
2. Trực tiếp liên hệ với người sử dụng lao động hoặc thông qua tổ chức dịch vụ
việc làm để tìm việc làm theo nguyện vọng, khả năng, trình độ nghề nghiệp và sức
khoẻ của mình.
Điều 11. Quyền tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động
Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc
làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động để tuyển dụng lao động, có quyền tăng,
giảm lao động phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh.
Điều 12. Chính sách của Nhà nước hỗ trợ phát triển việc làm
1. Nhà nước xác định chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm trong kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội 05 năm, hằng năm.
Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, Chính phủ trình Quốc hội
quyết định chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề.
2. Có chính sách bảo hiểm thất nghiệp, các chính sách khuyến khích để người lao
động tự tạo việc làm; hỗ trợ người sử dụng lao động sử dụng nhiều lao động nữ,
lao động là người khuyết tật, lao động là người dân tộc ít người để giải quyết việc
làm.
3. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong nước và
nước ngoài đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh để tạo việc làm cho người lao
động.
4. Hỗ trợ người sử dụng lao động, người lao động tìm kiếm và mở rộng thị trường
lao động ở nước ngoài.

5. Thành lập Quỹ quốc gia về việc làm để hỗ trợ cho vay ưu đãi tạo việc làm và
thực hiện các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.
Điều 13. Chương trình việc làm
1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ
ban nhân dân cấp tỉnh) xây dựng chương trình việc làm của địa phương trình Hội
đồng nhân dân cùng cấp quyết định.
2. Cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và
người sử dụng lao động khác trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có
trách nhiệm tham gia thực hiện chương trình việc làm.
GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Điều 15. Hợp đồng lao động
Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao
động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên
...
VIỆC LÀM
Điều 9. Việc làm, giải quyết việc làm
1. Việc làm là hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà không bị pháp luật cấm.
2. Nhà nước, người sử dụng lao độnghội trách nhiệm tham gia giải quyết
việc làm, bảo đảm cho mọi người có khả năng lao động đều có cơ hội có việc làm.
Điều 10. Quyền làm việc của người lao động
1. Được làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào bất kỳ nơi nào
pháp luật không cấm.
2. Trực tiếp ln hệ với người sử dụng lao động hoặc thông qua tổ chức dịch vụ
việc làm để tìm việc làm theo nguyện vọng, khả năng, trình độ nghề nghiệpsức
khoẻ của mình.
Điều 11. Quyền tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động
Người sử dụng lao động quyền trực tiếp hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc
làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động để tuyển dụng lao động, quyền tăng,
giảm lao động phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh.
Điều 12. Chính sách của Nhà nước hỗ trợ phát triển việc làm
1. Nhà nước c định chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm trong kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội 05 năm, hằng năm.
Căn cứ điều kiện kinh tế - hội trong từng thời kỳ, Chính phủ trình Quốc hội
quyết định chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề.
2. chính sách bảo hiểm thất nghiệp, các chính sách khuyến khích để người lao
động tự tạo việc làm; hỗ trợ người sử dụng lao động sử dụng nhiều lao động nữ,
lao động người khuyết tật, lao động người dân tộc ít người đgiải quyết việc
làm.
3. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho c tổ chức, nhân trong nước
nước ngoài đầu phát triển sản xuất, kinh doanh để tạo việc làm cho người lao
động.
4. Hỗ trợ người sử dụng lao động, người lao động tìm kiếm mở rộng thị trường
lao động ở nước ngoài.
Luật lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật lao động - Người đăng: quynhtrangqt4-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Luật lao động 9 10 463