Ktl-icon-tai-lieu

luật lao động 2012

Được đăng lên bởi anhngoc-vu2507
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 2291 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công ty luật VCA & Cộng sự
QUỐC HỘI
--------

|

Email:admin@vcalaw.com

|CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Luật số: 10/2012/QH13

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ
sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Bộ luật lao động.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao
động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử
dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ
lao động; quản lý nhà nước về lao động.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người lao động Việt Nam, người học nghề, tập nghề và người lao động khác được quy
định tại Bộ luật này.
2. Người sử dụng lao động.
3. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Bộ luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp
đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.

1

Công ty luật VCA & Cộng sự

|

Email:admin@vcalaw.com

|2. Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá
nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; nếu là cá nhân thì phải có
năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
3. Tập thể lao động là tập hợp có tổ chức của người lao động cùng làm việc cho một người
sử dụng lao động hoặc trong một bộ phận thuộc cơ cấu tổ chức của người sử dụng lao động.
4. Tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở là Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban
chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở.
5. Tổ chức đại diện người sử dụng lao động là tổ chức được thành lập hợp pháp, đại diện và
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động trong quan hệ lao động.
6. Quan hệ lao động là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả
lương giữa người lao động và người sử dụng lao động.
7. Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên
trong quan hệ lao động.
Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử
dụn...
Công ty lut VCA & Cng s | Email:admin@vcalaw.com | www.vcalaw.com
1
QUC HI
--------
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
----------------
Lut s: 10/2012/QH13
Hà Ni, ngày 18 tháng 6 năm 2012
B LUT LAO ĐỘNG
Căn c Hiến pháp nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam năm 1992 đã được sa đổi, b
sung mt s điu theo Ngh quyết s 51/2001/QH10;
Quc hi ban hành B lut lao động.
Chương I
NHNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điu 1. Phm vi điu chnh
B lut lao động quy định tiêu chun lao động; quyn, nghĩa v, trách nhim ca người lao
động, người s dng lao động, t chc đại din tp th lao động, t chc đại din người s
dng lao động trong quan h lao động và các quan h khác liên quan trc tiếp đến quan h
lao động; qun lý nhà nước v lao động.
Điu 2. Đối tượng áp dng
1. Người lao động Vit Nam, người hc ngh, tp ngh và người lao động khác được quy
định ti B lut này.
2. Người s dng lao động.
3. Người lao động nước ngoài làm vic ti Vit Nam.
4. Cơ quan, t chc, cá nhân khác có liên quan trc tiếp đến quan h lao động.
Điu 3. Gii thích t ng
Trong B lut này, các t ng dưới đây được hiu như sau:
1. Người lao động là người t đủ 15 tui tr lên, có kh năng lao động, làm vic theo hp
đồng lao động, được tr lương và chu s qun lý, điu hành ca người s dng lao động.
luật lao động 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luật lao động 2012 - Người đăng: anhngoc-vu2507
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
luật lao động 2012 9 10 199