Ktl-icon-tai-lieu

Luật ngân sách nhà nước

Được đăng lên bởi Huyền Công
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1057 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày 2 tháng 7 năm 2014

Văn bản pháp quy

QUỐC HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01/2002/QH11

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2002
LUẬT
Ngân sách nhà nước.
CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Để quản lý thống nhất nền tài chính quốc gia, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý và
sử dụng ngân sách nhà nước, củng cố kỷ luật tài chính, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả ngân sách và tài sản của Nhà nước, tăng tích lũy nhằm
thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời
sống nhân dân, b ảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại,
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, b ổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QHI0
ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hợi Khóa X, kỳ họp thứ 10,
Luật này quy định về lập, chấp hành, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, quyết toán ngân sách nhà nước và về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan
nhà nước các cấp trong lĩnh vực ngân sách nhà nước.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực
hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.
Điều 2.
1. Thu ngân sách nhà nước bao gồm các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí; các khoản thu từ hoạt động kinh tế của Nhà nước; các khoản đóng góp
của các tổ chức và cá nhân; các khoản viện trợ; các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.
2. Chi ngân sách nhà nước bao gồm các khoản chi phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo đảm hoạt động của bộ máy
nhà nước; chi trả nợ của Nhà nước; chi viện trợ và các khoản chi khác theo quy định của pháp luật
Điều 3. Ngân sách nhà nước được quản lý thống nhất theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, có phân công, phân cấp quản
lý, gắn quyền hạn với trách nhiệm.
Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước
Điều 4.
1. Ngân sách nhà nước gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Ngân sách địa phương bao gồm ngân sách của đơn vị hành
chính các cấp có Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.
2. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và quan hệ giữa ngân sách các cấp được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:
a) Ngân sách trung ương và ngân sách mỗi cấp chính quyền địa phương được phân cấp nguồn thu...
Ngày 2 tháng 7 năm 2014 Văn bn pháp quy
http://www.moj.gov.vn/vbpq/_layouts/print.aspx?id=18453 1/16
QUC HỘI
Số: 01/2002/QH11
CNG HOÀ HỘI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh pc
Nội, ngày 16 tháng 12 m 2002
LUT
Ngân sách nhà nưc.
CH TỊCH NƯỚC CNG HÒA HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Để quản lý thống nhất nền tài chính quc gia, nâng cao tính ch động trách nhim của các quan, tổ chức, nhân trong vic qun lý
sử dụng ngân sách nhàớc, củng cố kỷ lut tài chính, sdụng tiết kim, hiệu qu ngânch tài sản của Nhà nước, tăngch lũy nhm
thực hin công nghipa, hin đạia đất nước theo địnhớng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu phát trin kinh tế - hội, ng cao đời
sống nhânn, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đi ngoại,
n cứ o Hiến pháp ớc Cộng a hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bsung theo Ngh quyết số 51/2001/QHI0
ngày 25 tháng 12m 2001 của Quc hợi Khóa X, kỳ hp thứ 10,
Lut này quy đnh về lp, chấp hành, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, quyết toán ngânch nhà nước và về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan
nhàớc các cấp trong lĩnh vực ngân sách nhàớc.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khon thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết đnh và được thực
hin trong mt năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhim v của Nhà nước.
Điều 2.
1. Thu ngân sách nhà nước bao gồm c khon thu tthuế, phí, lệ phí; các khoản thu từ hot động kinh tế của Nhà nước; c khon đóngp
của các t chức và cá nhân; các khon vin trợ; c khon thu khác theo quy đnh của pháp lut.
2. Chi ngân sách nhà nước bao gmc khoản chi phát trin kinh tế - xã hi, bảo đm quc phòng, an ninh, bảo đm hot động của b máy
nhà nước; chi trả nợ của Nhà nước; chi vin trợ và các khon chi khác theo quy đnh của pháp lut
Điều 3. Ngân sách nhà nước được quản lý thống nhất theo nguyên tc tp trungn chủ, ng khai, minh bạch, phân công, phân cấp quản
, gắn quyền hạn với trách nhim.
Quốc hội quyết đnh dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương, phê chun quyết toán ngân sách nhà nước
Điều 4.
1. Ngân sách nhà nước gồm ngân sách trung ương và ngân sách đa phương. Ngân sách đa phương bao gm nn sách của đơn vhành
chính các cấp có Hội đồng nhânn và Uỷ ban nhânn.
2. Phân cấp ngun thu, nhim vụ chi và quan hệ giữa ngân sách các cấp được thực hin theo các nguyên tắc sau đây:
a) Ngân sách trung ương và ngân sách mỗi cấp chính quyền địa phương được phân cấp ngun thu và nhim vụ chi cụ th;
b) Ngân sách trung ương givai trò ch đạo, bảo đm thực hiện c nhim vchiến lược, quan trọng của quc gia và hỗ trợ những địa
phương chưa cân đối được thu, chi ngân sách;
c) Ngân sách địa phương được phân cấp ngun thu bo đm ch đng trong thực hin những nhim vđược giao; tăng cường nguồn lực
cho ngân sách xã. Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) quyết định việc phân cấp ngun thu,
nhim vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương phù hp với phân cấp qun lý kinh tế - xã hi, quc phòng, an ninh và trình đ
qun của mi cấp tn địa bàn;
d) Nhim vchi thuc ngân sách cấp o do ngân sách cấp đó bảo đm; việc ban nh và thực hin chính sách, chế độ mới làm tăng chi
ngân sách phải có gii pháp bảo đảm nguồn tài chính phù hp với khả năng cân đối của ngân sách từng cấp;
đ) Trường hợp cơ quan qun nhà nước cấp trên ủy quyền cho cơ quan qun nhà nước cấp dưới thực hin nhiệm vụ chi của mình, thì phải
chuyển kinh phí từ ngân sách cấp tn cho cấp dưới để thực hin nhim vụ đó;
e) Thực hin phân chia theo tỷ l phn trăm (%) đi với c khon thu phân chia giữa ngân sách các cấp và b sung từ nn sách cấp trên
cho ngân sách cấp dưới đ bo đmng bng, pt triển n đối giữac vùng, các địa phương. Tỷ l phn trăm (%) phân chia các khoản
thu và sb sung n đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới được ổn đnh 3 đến 5 năm. Số b sung từ ngân sách cấp trên là
khon thu của ngân sách cấp dưới;
g) Trong thời kỳ n định ngân sáchc địa phương được sử dụng ngun tăng thu hàng năm mà ngân sách đa phương được hưởng đ phát
Luật ngân sách nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật ngân sách nhà nước - Người đăng: Huyền Công
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Luật ngân sách nhà nước 9 10 956