Ktl-icon-tai-lieu

Luật ngân sách nhà nước

Được đăng lên bởi nghiemhuyentrang
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 618 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Đề cương ôn tập)
LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Đề cương ôn tập)
I/ CÂU NHẬN ĐỊNH: ĐÚNG HOẶC SAI (GIẢI THÍCH)
Câu 1: Nguồn vốn vay nợ của CP được sử dụng để đảm bảo họat động thường xuyên của
các cơ quan quản lý hành chính NN.
SAI. Khoản 2 điều 8 Luật ngân sách năm 2002 quy định nguồn vốn vay nợ trong và ngoài
nước không sử dụng cho tiêu dùng, chỉ sử dụng vào mục đích phát triển và đảm bảo bố trí
ngân sách để chủ động trả hết nợ khi đến hạn.
Câu 2: Thu bổ sung để cân đối ngân sách là khoản thu thường xuyên của các cấp ngân
sách.
SAI. Là khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới nhằm đảm bảo cho
chính quyền cấp dưới cân đối nguồn ngân sách để thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc
phòng an ninh được giao (khoản 4 Mục II Thông tư số 59/2003/TT-BTC).
Câu 3: Khoản thu 100% của ngân sách địa phương là khoản thu do cấp ngân sách địa
phương nào thì cấp ngân sách đó được hưởng 100%.
SAI. Khoản thu 100% của ngân sách địa phương sẽ có những khoản thu 100% của NS tỉnh,
khoản thu 100% NS huyện và 100% ngân sách xã. vấn đề phân chia này sẽ do HĐND tỉnh
quyết định trên cơ sở những nguyên tắc chung về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa
các cấp địa phương nhằm tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện tốt chức năng, nhiệm
vụ của mình.
Câu 4: Khoản thu từ thuế GTGT là khoản thu được phân chia theo tỷ lệ % giữa NSTW và
NSĐP.
SAI. Khoản thu từ thuế giá trị gia tăng còn là khoản thu thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập
khẩu (điểm a khoản 1 điều 30 LNS). Các khoản thu phân chia tỷ lệ % giữa NSTW và ngân
sách địa phương đó là khoản thu phát sinh trên địa bàn NS địa phương, địa phương được
giữ lại một phần theo tỷ lệ nhất định phần còn lại phải nộp cho NSTW.
Câu 5: Kết dư NSNN hàng năm được nộp vào quỹ dự trữ NN theo qui định của Pháp luật
NS hiện hành.
SAI. Điều 63 LNS năm 2002 quy định: “Kết dư ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh
được trích 50% chuyển vào quỹ dự trữ tài chính, 50% chuyển vào ngân sách năm sau, nếu
quỹ dự trữ tài chính đã đủ mức giới hạn thì chuyển số còn lại vào thu ngân sách năm sau.
Kết dư ngân sách các cấp khác ở địa phương được chuyển vào thu ngân sách năm sau”.
Câu 6: Mức bội chi NSNN được xác định bằng tổng mức bội chi của NSTW và NSĐP trong
năm ngân sách.
SAI. Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP quy định: “Bội chi ngân sách nhà nước
là bội chi ngân sách trung ương được xác định bằng chênh lệch thiếu giữa tổng số chi ngân
sách trung ương và tổng số thu ngân sách trung ương của năm ngân sách. Ngân s...
LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Đề cương ôn tập)
LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Đề cương ôn tập)
I/ CÂU NHẬN ĐỊNH: ĐÚNG HOẶC SAI (GIẢI THÍCH)
Câu 1: Nguồn vốn vay nợ của CP được sử dụng để đảm bảo họat động thường xuyên của
các cơ quan quản lý hành chính NN.
SAI. Khoản 2 điều 8 Luật ngân sách năm 2002 quy định nguồn vốn vay nợ trong và ngoài
nước không sử dụng cho tiêu dùng, chỉ sử dụng vào mục đích phát triển và đảm bảo bố trí
ngân sách để chủ động trả hết nợ khi đến hạn.
Câu 2: Thu bổ sung để cân đối ngân sách là khoản thu thường xuyên của các cấp ngân
sách.
SAI. Là khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới nhằm đảm bảo cho
chính quyền cấp dưới cân đối nguồn ngân sách để thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc
phòng an ninh được giao (khoản 4 Mục II Thông tư số 59/2003/TT-BTC).
Câu 3: Khoản thu 100% của ngân sách địa phương là khoản thu do cấp ngân sách địa
phương nào thì cấp ngân sách đó được hưởng 100%.
SAI. Khoản thu 100% của ngân sách địa phương sẽ có những khoản thu 100% của NS tỉnh,
khoản thu 100% NS huyện và 100% ngân sách xã. vấn đề phân chia này sẽ do HĐND tỉnh
quyết định trên cơ sở những nguyên tắc chung về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa
các cấp địa phương nhằm tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện tốt chức năng, nhiệm
vụ của mình.
Câu 4: Khoản thu từ thuế GTGT là khoản thu được phân chia theo tỷ lệ % giữa NSTW và
NSĐP.
SAI. Khoản thu từ thuế giá trị gia tăng còn là khoản thu thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập
khẩu (điểm a khoản 1 điều 30 LNS). Các khoản thu phân chia tỷ lệ % giữa NSTW và ngân
sách địa phương đó là khoản thu phát sinh trên địa bàn NS địa phương, địa phương được
giữ lại một phần theo tỷ lệ nhất định phần còn lại phải nộp cho NSTW.
Câu 5: Kết dư NSNN hàng năm được nộp vào quỹ dự trữ NN theo qui định của Pháp luật
NS hiện hành.
SAI. Điều 63 LNS năm 2002 quy định: “Kết dư ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh
được trích 50% chuyển vào quỹ dự trữ tài chính, 50% chuyển vào ngân sách năm sau, nếu
quỹ dự trữ tài chính đã đủ mức giới hạn thì chuyển số còn lại vào thu ngân sách năm sau.
Kết dư ngân sách các cấp khác ở địa phương được chuyển vào thu ngân sách năm sau”.
Câu 6: Mức bội chi NSNN được xác định bằng tổng mức bội chi của NSTW và NSĐP trong
năm ngân sách.
SAI. Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP quy định: “Bội chi ngân sách nhà nước
là bội chi ngân sách trung ương được xác định bằng chênh lệch thiếu giữa tổng số chi ngân
sách trung ương và tổng số thu ngân sách trung ương của năm ngân sách. Ngân sách địa
phương được cân đối với tổng số chi không vượt quá tổng số thu theo quy định tại Khoản 3
Điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước”.
Luật ngân sách nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật ngân sách nhà nước - Người đăng: nghiemhuyentrang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Luật ngân sách nhà nước 9 10 280