Ktl-icon-tai-lieu

luật ngân sách nhà nước

Được đăng lên bởi phuongbui90
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1652 lần   |   Lượt tải: 2 lần
L U Ậ T
CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM SỐ 01/2002/QH11 NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2002
VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Để quản lý thống nhất nền tài chính quốc gia, nâng cao tính chủ động và
trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý và sử dụng
ngân sách nhà nước, củng cố kỷ luật tài chính, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả
ngân sách và tài sản của Nhà nước, tăng tích lũy nhằm thực hiện công nghiệp
hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu
cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc
phòng, an ninh, đối ngoại;
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm
1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25
tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về lập, chấp hành, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán,
quyết toán ngân sách nhà nước và về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà
nước các cấp trong lĩnh vực ngân sách nhà nước.
Chương I
NH ỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1
Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong
một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.
Điều 2
1. Thu ngân sách nhà nước bao gồm các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí; các
khoản thu từ hoạt động kinh tế của Nhà nước; các khoản đóng góp của các tổ
chức và cá nhân; các khoản viện trợ; các khoản thu khác theo quy định của
pháp luật.
2. Chi ngân sách nhà nước bao gồm các khoản chi phát triển kinh tế - xã
hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước;
chi trả nợ của Nhà nước; chi viện trợ và các khoản chi khác theo quy định của
pháp luật.

2

Điều 3
Ngân sách nhà nước được quản lý thống nhất theo nguyên tắc tập trung
dân chủ, công khai, minh bạch, có phân công, phân cấp quản lý, gắn quyền
hạn với trách nhiệm.
Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách
trung ương, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước.
Điều 4
1. Ngân sách nhà nước gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa
phương. Ngân sách địa phương bao gồm ngân sách của đơn vị hành chính
các cấp có Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.
2. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và quan hệ giữa ngân sách các cấp
được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:
a) Ngân sách trung ương và ngân sách mỗi cấp chính quyền địa phương
được phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi cụ thể;
b) Ngân sách trung ương giữ vai trò chủ đạo, bảo đảm thực hiện các
nhiệm vụ chiến lược, quan...
L U T
CA QUC HI NƯC CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA
VIT NAM S 01/2002/QH11 NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2002
V NGÂN SÁCH NHÀ NƯC
Để quản lý thống nhất nền tài chính quốc gia, nâng cao tính chủ động và
trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý và sử dụng
ngân sách nhà nước, củng cố kỷ luật tài chính, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả
ngân sách và tài sản của Nhà nước, tăng tích lũy nhằm thực hiện công nghiệp
hoá, hiện đại hoá đất ớc theo định hướng hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu
cầu phát triển kinh tế - hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc
phòng, an ninh, đối ngoại;
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam m
1992 đã được sửa đổi, b sung theo Nghị quyết s 51/2001/QH10 ngày 25
tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về lập, chấp hành, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán,
quyết tn ngân sách nnước về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan n
nước các cấp trong lĩnh vực nn sách nhà nước.
Chương I
NHNG QUY ĐNH CHUNG
Điu 1
Ngân sách nhà nước toàn bộ c khoản thu, chi của Nhà nước đã
được quan nhà nước thẩm quyền quyết định được thực hiện trong
một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.
Điu 2
1. Thu ngân sách nhà nước bao gm các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí; các
khoản thu từ hoạt động kinh tế của Nhà nước; các khoản đóng góp cac tổ
chc và nn; các khoản viện trợ; các khoản thu khác theo quy định của
pháp lut.
2. Chi ngân sách nhà nước bao gồm các khoản chi phát triển kinh tế -
hội, bảo đảm quc phòng, an ninh, bo đảm hoạt đng ca bộ máy nhà nước;
chi tr nợ ca Nhà nước; chi vin trợ và các khoản chi khác theo quy đnh ca
pháp lut.
luật ngân sách nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luật ngân sách nhà nước - Người đăng: phuongbui90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
luật ngân sách nhà nước 9 10 48