Ktl-icon-tai-lieu

LUẬT PHÁ SẢN

Được đăng lên bởi Đăng Khoa Lê Trần
Số trang: 131 trang   |   Lượt xem: 1793 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUỐC HỘI
------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Số: 51/2014/QH13
Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014
LUẬT
PHÁ SẢN
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam;
Quốc hội ban hành Luật phá sản.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về trình tự, thủ tục nộp đơn, thụ lý và
mở thủ tục phá sản; xác định nghĩa vụ về tài sản và biện
pháp bảo toàn tài sản trong quá trình giải quyết phá sản;

thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh; tuyên bố phá sản
và thi hành quyết định tuyên bố phá sản.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với doanh nghiệp và hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã (sau đây gọi chung là hợp tác xã) được
thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Áp dụng Luật phá sản
1. Luật phá sản được áp dụng khi giải quyết phá sản đối
với doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập trên lãnh thổ
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy
định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc
tế đó.
Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là
doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh
toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn
thanh toán.

2. Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất
khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định
tuyên bố phá sản.
3. Chủ nợ là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu
doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện nghĩa vụ thanh toán
khoản nợ, bao gồm chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có
bảo đảm một phần và chủ nợ có bảo đảm.
4. Chủ nợ không có bảo đảm là cá nhân, cơ quan, tổ chức
có quyền yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện
nghĩa vụ thanh toán khoản nợ không được bảo đảm bằng
tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của người thứ
ba.
5. Chủ nợ có bảo đảm là cá nhân, cơ quan, tổ chức có
quyền yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện
nghĩa vụ thanh toán khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản
của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của người thứ ba.
6. Chủ nợ có bảo đảm một phần là cá nhân, cơ quan, tổ
chức có quyền yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải
thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ được bảo đảm
bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của người
thứ ba mà giá trị tài sản bảo đảm thấp hơn khoản nợ đó.

7. Quản tài viên là cá nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài
sản của doan...
QUỐC HỘI
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 51/2014/QH13
Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014
LUẬT
PHÁ SẢN
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam;
Quốc hội ban hành Luật phá sản.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về trình tự, thủ tục nộp đơn, thụ lý và
mở thủ tục phá sản; xác định nghĩa vụ về tài sản và biện
pháp bảo toàn tài sản trong quá trình giải quyết phá sản;
LUẬT PHÁ SẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LUẬT PHÁ SẢN - Người đăng: Đăng Khoa Lê Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
131 Vietnamese
LUẬT PHÁ SẢN 9 10 728