Ktl-icon-tai-lieu

Luật Quản Lý Thuế

Được đăng lên bởi hai-thanh-pham
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 671 lần   |   Lượt tải: 12 lần
************ Thông tin đưa ra dưới đây là quan điểm, kinh nghiệm của cá nhân, chưa hẳn đúng do sự hạn chế về kiến thức pháp luât về
quản lý thuế. Nếu có thể sử dụng tham khảo, chỉ nên sử dụng một số thông tin làm căn cứ tìm kiếm, kiểm tra, đối chiếu vs các văn bản, quy
định, tài liệu được ban hành, cuất bản chính thức để nghiên cứu, thực hiện, học tập, ôn tập một cách hiệu quả.*************

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
Pháp luật về một loại thuế hiện nay vẫn cho thấy một kết cấu khá thống nhất, trật
tự trong các văn bản và bao gồm “hai phần riêng biệt, có thể tạm gọi là A và B”, mặc dù,
vs một loại thuế, có thể nằm chung trong một văn bản (trước đây) hoặc nằm ở vài văn
bản (hiện nay). Theo “ thuật ngữ của ngành thuế” thì hình như, Phần A: được gọi là
“Chính sách thuế” và Phần B được gọi là “Quản lý thuế” và có sự tách biệt khá rõ ràng.
Từ năm 2007, khi ban hành Luật quản lý thuế thì sự tách biệt giữa hai phần A, B
thể hiện càng rõ. Theo đó, các luật về các sắc thuế hầu hết chỉ tập trung vào các quy định
về “Chính sách thuế với từng loại thuế tương ứng”. Các thủ tục hành chính và các hoạt
động quản lý thuế liên quan của tất cả các loại thuế sẽ được Luật quản lý thuế quy định
(tât cả trong một). Có lẽ , pháp luật thuế sẽ quy hết theo cái kiểu tách biệt hai phần A, B
như trên cũng nên. Nghe nói, kiểu tách riêng này được tiếp thu từ nước ngoài từ những
năm 2k thì phải.
Thực ra, vs quan điểm cá nhân, việc tách biệt rõ ràng đâu gọi là “chính sách”, đâu
gọi là là “quản lý” là rất khó, vì chính sách trong quản lý và quản lý trong chính
sách…bởi, hiện nay vẫn có sử dụng cụm từ “chính sách quản lý thuế”. Có thể nói, vs kiến
thức, hiểu biết hiện tại, chưa thể hiểu ntn về chính sách và quản lý “trong thuật ngữ của
thuế”.
Phần A –“Chính sách thuế”: thường bao gồm quy định quan trọng về
(1) Đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế hay đối tượng được miễn thuế ( đối tượng ở đây là
hàng hoá, dịch vụ hay thu nhập, tài sản…)
=> (2) Đối tượng nộp thuế (người nộp thuế hay tổ chức nộp thuế) là những người có đối tượng chịu thuế
= > (3)Căn cứ để tính thuế và phương pháp tính thuế ......là
(3.1.giá trị hàng hoá, dịch vụ hoặc thu nhập, giá trị tài sản; thuế suất hay biểu thuế suất và 3.2
Cách(phương pháp) tính thuế như thế nào- hiểu đơn giản, thuế phải nộp được tính như thế nào?…
=>(4) Các quy định khác(nếu có) về “chính sách” vs từng loại thuế
(ví dụ: thuế GTGT có quy định về hoàn thuế, thuế TNDN có quy định về ưu đãi thuế…)

Phần B- “Quản lý thuế” bao gồm các quy định quan trọng ...
************ Thông tin đưa ra dưới đây quan đim, kinh nghim ca nhân, chưa hn đúng do s hn chế v kiến thc pháp luât v
qun lý thuế. Nếu có th s dng tham kho, ch nên s dng mt s thông tin làm căn c tìm kiếm, kim tra, đối chiếu vs các văn bn, quy
định, tài liu được ban hành, cut bn chính thc để nghiên cu, thc hin, hc tp, ôn tp mt cách hiu qu.*************
LUT QUN LÝ THU
Pháp lut v mt loi thuế hin nay vn cho thy mt kết cu khá thng nht, trt
t trong các văn bn và bao gm “hai phn riêng bit, có th tm gi là A và B”, mc dù,
vs mt loi thuế, th nm chung trong mt văn bn (trước đây) hoc nm vài văn
bn (hin nay). Theo thut ng ca ngành thuếthì hình như, Phn A: được gi là
“Chính sách thuế” và Phn B được gi là “Qun lý thuế” và có s tách bit khá rõ ràng.
T năm 2007, khi ban hành Lut qun thuế thì s tách bit gia hai phn A, B
th hin càng rõ. Theo đó, các lut v các sc thuế hu hết ch tp trung vào các quy định
v “Chính sách thuế vi tng loi thuế tương ng”. Các th tc hành chính các hot
động qun thuế liên quan ca tt c các loi thuế s được Lut qun thuế quy định
(tât c trong mt). Có l , pháp lut thuế s quy hết theo cái kiu tách bit hai phn A, B
như trên cũng nên. Nghe nói, kiu tách riêng này được tiếp thu t nước ngoài t nhng
năm 2k thì phi.
Thc ra, vs quan đim nhân, vic tách bit rõ ràng đâu gi chính sách”, đâu
gi qun lý” rt khó, chính sách trong qun lý qun trong chính
sách…bi, hin nay vn có s dng cm t “chính sách qun lý thuế”. Có th nói, vs kiến
thc, hiu biết hin ti, chưa th hiu ntn v chính sách và qun trong thut ng ca
thuế”.
Phn A –“Chính sách thuế”: thường bao gm quy định quan trng v
(1) Đối tượng chu thuếđối tưng không chu thuế hay đối tượng được min thuế ( đối tượng đây
hàng hoá, dch v hay thu nhp, tài sn…)
=> (2) Đối tượng np thuế (người np thuế hay t chc np thuế) là nhng người có đối tượng chu thuế
= > (3)Căn c để tính thuế và phương pháp tính thuế ......là
(3.1.giá tr hàng hoá, dch v hoc thu nhp, giá tr tài sn; thuế sut hay biu thuế sut 3.2
Cách(phương pháp) tính thuế như thế nào- hiu đơn gin, thuế phi np được tính như thế nào?…
=>(4) Các quy định khác(nếu có) v “chính sách” vs tng loi thuế
(ví d: thuế GTGT có quy định v hoàn thuế, thuế TNDN có quy định v ưu đãi thuế)
Phn B- “Qun lý thuế bao gm các quy định quan trng v:
Đăng thuế, khai, np thuế đối vs loi thuế đấy như thế nào, th tc min,
gim, hoàn thuế như thế nào, kim tra, thanh tra thuế, x pht vi phm v thuếBên
cnh đó, còn có các quy định khác v cơ quan qlthuế, trách nhim các bên liên quan…
Bao quát hu hết pháp lut v qun lý thuế Lut Qun lý thuế các văn bn
quy định chi tiết, hướng dn thi hành. Khi hc, nghiên cu pháp lut v qun thuế
Luật Quản Lý Thuế - Trang 2
Luật Quản Lý Thuế - Người đăng: hai-thanh-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Luật Quản Lý Thuế 9 10 929